Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                      гр. Каварна 13.06.2018г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 60 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-5811-000029/27.05.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла са наложени на К.М.Р. ЕГН********** с адрес ***/***№ ** вх.* ет.* ап.** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; ;глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки,на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 16-5811-000029/27.05.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла ,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 32/02.05.2016г. с бл.№ 290508.Наказателното постановление е съставено за това, че на 01.05.2016г. около 22,45ч. в Община ***,на път *** в посока ГКПП-*** К.М.Р. ЕГН********** с адрес ***/***№ ** вх.* ет.* ап.**,като водач на МПС – лек автомобил ***с рег.№ ***неустановена собственост,отклонява се в ляво по посоката си на движение и се блъска в крайпътен отводнителен канал.Настъпва ПТП с незначителни материални щети по МПС.Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство анализатор на алкохол в дъха Дрегер Алкотест 7510 със сериен номер № ARBA-0051,като цифровата индикация отчита 1,44 промила алкохол в издишвания от водача въздух.Издаден е талон за медицинско изследване № 0047454.Взета кръвна проба с протокол № 23/02.05.2016г.Водачът не представя СУМПС и КТ,като извършва следните нарушения:1.Водача не контролира ППС,което управлява,с което виновно е нарушил чл.20 ал.1 от ЗДвП;2.Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория,с което виновно е нарушил чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;3Не носи контролния талон от свидетелството за управление,с което виновно е нарушил чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;4 Управлява ППС под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда с което виновно е нарушил чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.С оглед констатираните нарушения на жалбоподателя са наложени следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; ;глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки.

Установява се, че със заповед № 8121з-748/24.06.2015г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Й.И.Н.,И.Д.Г. и П.В.В..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от разпитаните по делото свидетели Й.И.Н.,И.Д.Г. и П.В.В. ,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за частично основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на отделните правни основания и наложените въз основа на тях административни наказания съдът констатира следното:

            По т.1 от наказателното постановление, с което на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 20.00 лева за извършено нарушение по чл.20 ал.1 от ЗДвП.                

         Това административно нарушение е налице както от обективна,така и от субективна страна,съгласно дадената от наказващия орган квалификация,в това число и приложената санкционна норма.От събрания доказателствен материал се установява,че жалбоподателят не е изпълнил задължението си по чл.20 ал.1 от ЗДвП да контролира непрекъснато управляваното от него превозно средство.Така се стига до извода,че в това отношение е налице деяние,което нарушава установения ред на държавно управление,извършено е виновно/при условията на непредпазливост под формата на небрежност,при които условия деецът не предвижда настъпването на общественоопасните последици от деянието си,но е бил длъжен-изводимо именно от чл.20 ал.1 от ЗДвП-и е могъл да ги предвиди-чл.7 вр. с чл.11 от ЗАНН вр. с чл.11 ал.3 вр. с ал.1 от НК/ и е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административен ред-съгласно упоменатата разпоредба на чл.185 от ЗДвП.

По т.2 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП:    Съдът намира, че по отношение на конкретното деяние не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, а извършеното нарушение «не носене на свидетелство за управление на МПС от съответната категория» е безспорно  доказано. След като спряли водача за проверка, контролните органи са установили, че същия не носи в себе си свидетелство за управление на МПС от съответната категория.Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В случая не се опровергаха в хода на съдебното следствие констатациите в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, че водача на МПС в нарушение на задължението си по чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП не е представил свидетелство за управление на МПС от съответната категория.Ето защо правилно на жалбоподателя е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00 лева, която е с фиксиран размер, поради което административнонаказващият орган е определил един законосъобразен и справедлив размер на наказанието. Изложеното сочи, че в тази част наказателното постановление се явява законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По т.3 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП:    Съдът намира, че по отношение на конкретното деяние не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, а извършеното нарушение «не носене на контролен талон към свидетелство за управление на МПС» е безспорно  доказано. След като спрели водача за проверка, контролните органи са установили, че същия не носи в себе си контролен талон. Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В случая не се опровергаха в хода на съдебното следствие констатациите в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, че водача на МПС в нарушение на задължението си по чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП не е представил контролния си талон. Ето защо правилно на жалбоподателя е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00 лева, която е с фиксиран размер, поради което административнонаказващият орган е определил един законосъобразен и справедлив размер на наказанието. Изложеното сочи, че в тази част наказателното постановление се явява законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По т.4 от наказателното постановление с което на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП:

По отношение на така описаното нарушение НП не съответства на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,тъй като в същото е налице непълно и неточно описание на нарушението и на обстоятелствата при които то е извършено,като в конкретния случай не са посочени всички факти представляващи елементи от неговия обективен състав.Това е така защото конкретното нарушение за което е санкциониран жалбоподателя се състои в управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,04 промила установено с химическа експертиза.В НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.Санционната разпоредба на чл.174 ал.1 от ЗДвП предвижда,че се наказва водач,който управлява  моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително,установена с медицинско изследване и/или с техническо средство,определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.Видно от текста на разпоредбата е,че в нея са предвидени два алтернативни и самостоятелно достатъчни способа за надлежното установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на МПС,а именно медицинско изследване и/или техническо средство.Конкретния начин на използване на всеки от двата способа за установяване на употреба на алкохол е регламентиран в Наредба № 30 от 27.юни 2001г.,която обаче урежда технически конкретния ред за установяване на употребата на алкохол от водачите на МПС,но не въвежда задължителни процесуални правила за административното им санкциониране,които са посочени директно в закона.Когато обаче водача е дал кръвна проба,както е в случая определящ от гледна точка на състава на нарушението е резултата от химическото изследване,който дерогира показанията на техническото средство.В случая именно той е следвало да бъде посочен в НП при описанието на нарушението,а липсата му води  до липса на описание и непълен фактически състав.В този смисъл и съобразно изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за посочване на доказателствата от които се извличат елементите от състава на нарушението,макар и към административнонаказателната преписка да е приложен протокола за химическа експертиза,с който се доказва извършването на нарушението в конкретните параметри,в НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.В тежест на административнонаказващия орган е да докаже наличието на всички елементи от състава на описаното нарушението  и доколкото в тази насока не са посочени при описание на нарушението е налице порок в съдържанието му.Коментирания недостатък на НП съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила,тъй като засяга неговите основни и задължителни реквизити,поради което и пряко рефлектира върху правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен и съответно да организира и реализира защитата си в пълен обем.Същото е самостоятелно и достатъчно основание за неговата отмяна в тази му част.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-5811-000029/27.05.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла издадено срещу  К.М.Р. ЕГН********** с адрес ***/***№ ** вх.* ет.* ап.**,като го:

ОТМЕНЯ в частта по т.4,в която на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца и отнемане на 10 контролни точки,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП и

ПОТВЪРЖДАВА в частта по: т.1 в която на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание –Глоба в размер на 20/двадесет/ лева,за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП;в частта по т.2 в която на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание-Глоба в размер на 10/десет/ лева,за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и в частта по т.3 в която на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание-Глоба в размер на 10/десет/ лева,за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                            

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: