Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

                                                           

                                      гр. Каварна  23.05.2017г.

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 61 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Производството по делото е образувано по жалба на  П.Г.П. с ЕГН ********** с адрес *** срещу Наказателно постановление № 6099а-27/25.05.2016г. на Началник ГПУ-Каварна,към Регионална дирекция „Гранична полиция“ гр.Бургас с което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 150.00 лева.Жалбоподателят счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и необосновано,а наказанието за несправедливо наложено.Сочи,че при издаването му са допуснати редица процесуални нарушения,които го опорочавали.Същото било издадено в нарушение на чл.57 ал.1 от ЗАНН.В наказателното постановление не били посочени доказателствата,потвърждаващи извършеното нарушение.Освен това жалбоподателя оспорва и описаната фактическа обстановка.В жалбата е обективирано твърдение,че на 11.05.2016г. въззивникът не е извършил визираното в НП № 6099а-27/25.05.2016г. нарушение     т.к. не е бил на посоченото място.

Жалбоподателят редовно призован,не се явя явява.В съдебно заседание се представлява от пълномощникът му адв.И.К.от ***,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

Въззиваемата страна- ГПУ гр.Каварна към РД“Гранична полиция“ гр.Бургас,редовно призована,не се явява представител в с.з.При депозиране на административнонаказателната преписка в Районен съд гр.Каварна,АНО изразява становище,жалбата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното на въззивника административно наказание с атакуваното наказателно постановление.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

Настоящия съдебен състав на Каварненски Районен съд,като прецени събраните доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност,приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок,допустима е,а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това,че на 11.05.2016г. около 18.10ч. в района южно от местност „***“ община ***,на морския бряг в точка с координати № *** П.Г.П. ЕГН ********** не изпълнил разпореждане на полицейски орган,състоящо се в отправена му заповед да остане на място с цел извършване на проверка.За това му бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бл.№ 551993 от 12.05.2016г.,а въз основа на него било издадено оспорваното  наказателно постановление /НП/ № 6099а-27/25.05.2016г. в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка.

От приетата като писмено доказателство по делото  Докладна записка отн.резултатите от работата на ГПН,изготвена от И. Г.В.-УРИ 6099р-4290/13.05.2016г. се установява,че на 11.05.2016г. свидетелите М.В.А. и И.Г.В. били на смяна и правили обход на границата.Около 14.00ч. били в района на гр.***.Там докато обикаляли със служебния автомобил срещнали служител на ИАРА.От разговора с него разбрали,че той извършва наблюдение към морето,очаквайки лицето П.Г. да излезе с лодката от морето,защото се съмнявал,че може би риболува калкан в забранителен период от време.Служителя на ИАРА помолил служителите на „Гранична полиция“ за съдействие.Граничния наряд продължил с обиколките си край брега на с.***,назад към гр.***.Докато водели наблюдение забелязали да се задава бяла лодка в дълбочина.Обадили се на инспектора от ИАРА по телефона,за да му съобщят че виждат бяла лодка.Той ги помолил да отидат да проверят на място,където е лодкостоянката,от която влиза в морето П.Г..След като служителите на „Гранична полиция“ изпълняващи граничния наряд отишли на лодкостоянката продиктували на инспектора от ИАРА номера на лодката и той им съобщил,че тази бяла лодка която виждат в морето е на П.Г..Граничния наряд се установил на място в очакване тази лодка да излезе на лодкостоянката си.Междувременно лодката променила обичайния си курс към лодкостоянката и се насочила на юг към фара ***.Граничния наряд тръгнал към фара ***,но лодката отново променила курса си,този път на север,към лодкостоянката си.След неколкократна промяна на курса,лодката излязла на брега.Граничния наряд се запътил към същото място със служебния си автомобил и когато стигнали на място забелязали две лица които разтоварвали чували с калкан на пясъчната ивица.Лодката била до самия бряг,на пясъчната ивица.Служителите на „Гранична полиция“ извикали на тези лица да спрат за проверка,да останат на място,но те не изпълнили разпореждането.Тези две лица които разтоварвали чували с калкан на пясъчната ивица скочили в лодката,като този който бил към носа на лодката служителите на „Гранична полиция“ не успели да го видят,защото се зачулил с едно яке,докато другият гледал право към тях.Запалили двигателя и тръгнали към морето.Свидетеля И.В. добре запомнил това лице,което ги гледало.Свидетеля М.А. разпознал П.Г. в това лице.След това граничния наряд отишъл на мястото където се запътила лодката,от лодкостоянката.Св.М.А. останал да пази чувалите с калкан.Докато стигнат до там се забавили доста,тъй като пътят бил много труден за преминаване и установили,че лодката е излязла вече от морето,на плажната ивица.Лодката била на брега,но в нея нямало екипаж.След като дошъл новият наряд,който трябвало да застъпи на смяна свидетелите В. и А. разбрали,че техните колеги като са минавали покрай заведението ,което е било близо до лодкостоянката,са видели в заведението П.Г..Колегите им били от гр.*** и го познавали много добре.След като била извършена смяната на граничния наряд свидетелите М.А. и И.В. отишли в това заведение.Още като влезли вътре в заведението  видели на една маса П.Г. и го разпознали.Поискали му документи за самоличност,за проверка.Установили,че това е П.Г.П..Попитали го защо не е изпълнил разпореждането им,защо не е останал на място за проверка.Той започнал да отрича,че изобщо е бил на море,че не ги е виждал,че няма нищо общо с този случай.В този момент пристигнали служители на ИАРА за да съставят актове и да оформят документацията.Така установената в Докладна записка отн.резултатите от работата на ГПН,изготвена от И. Г.В.-УРИ 6099р-4290/13.05.2016г. фактическа обстановка се потвърждава в показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-М.В.А. и И.Г.В..Показанията на свидетелите М.А. и И.В. се възприемат от настоящия съдебен състав като обективни,логични,последователни и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител Г.П.П. се установява,че той лично не е присъствувал при установяване на нарушението.На 11.05.2016г. колегата му И.В.,който е бил старши на гранично-полицейския наряд го запознал с обстановката.На следващия ден сутринта се запознал с докладната записка на колегата си И.В.,в която е обективирана изложената по-горе фактическа обстановка.

Въз основа на събраните по делото доказателства,настоящия съдебен състав намира,че от обективна и субективна страна жалбоподателят е извършил състава на нарушението по чл.64 ал.4 във връзка с ал.2 от ЗМВР,като в АУАН и НП е посочена правилната квалификация на деянието.Съдът констатира,че при съставяне на АУАН  и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.В акта,а в последствие и в наказателното постановление нарушението е описано достатъчно ясно,като са посочени всички елементи от обективната страна на състава му,както и допълнителните относими към него обстоятелства.По този начин е осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност,респективно да организира пълноценно защитата си.От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че П.Г.П. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.4 вр. с ал.2 от ЗМВР.Съгласно императивната разпоредба на чл.64 ал.1 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи,организации,юридически лица и граждани,когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции.Разпорежданията се издават писмено или устно.По силата на ал.4 на цитираната норма,разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение,освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение.Съобразно чл.57 ал.1 от ЗМВР полицейски органи са органите на  Главна дирекция“Криминална полиция“,Главна дирекция „Охранителна полиция“,Главна дирекция „Гранична полиция“,Областните дирекции,Специализирания отряд за борба с тероризма,Дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ и звената „Общинска полиция“,които пряко осъществяват някои от дейностите по чл.6 ал.1,т.1-3,6 и 7.С оглед извършване на проверката,на жалбоподателя му е било разпоредено да остане на място до извършване на същата,като това е станало посредством устно разпореждане,което е изрично посочено и в НП.Разпореждането е изхождало от полицейски орган по смисъла на чл.57 ал.1 от ЗМВР,с властнически функции и е било в кръга на неговата компетентност.Вместо това обаче П.Г.П. е напуснал мястото на проверката.Тези обстоятелства са свързани с главния факт на доказване,а именно,че е било дадено законосъобразно разпореждане,което не е било изпълнено от нарушителя и в съществената си част касаеща конкретните действия и поведение на жалбоподателя,макар и оспорвани от последния/както в жалбата,така и чрез процесуалния му представител/ не можаха да се опровергаят с насрещни доказателства-гласни или писмени такива.Ето защо изложеното дава основание на Съда да приеме за доказано по несъмнен начин,че с действията си жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.4 вр. с ал.2 от ЗМВР,поради което правилно е била ангажирана  отговорността му за това нарушение.

С оглед гореизложеното нарушението е несъмнено установено по всички свои елементи от състава му.Що се отнася до определеното от наказващия орган за него наказание-глоба по чл.257 ал.1 от ЗМВР в размер-то е завишено спрямо установения минимум от 100 лева,но все пак е определено при превес на смекчаващи обстоятелства,като се има предвид,че законодателно фиксирания максимум е 500 лева.Конкретните обстоятелства по извършване на нарушението,фактът,че то е извършено в рамките на неправомерни действия е наложил преценка за една по-висока тежест на извършеното нарушение,отражение на която да бъде и административното наказание.

Въз основа на гореизложеното,съдът намира,че нарушението е извършено виновно,нарушителя е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е искал неговото извършване,същото е доказано по несъмнен начин,поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение,като неоснователна и недоказана.

С оглед на изложеното,настоящия състав на съда прие,че НП е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По делото няма направени деловодни разноски по които съдът да се произнася.

Воден от гореизложеното и на основание ч„л.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                               Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6099а-27/25.05.2016г. на Началник ГПУ-Каварна,към Регионална дирекция „Гранична полиция“ гр.Бургас с което на П.Г.П. с ЕГН ********** с адрес ***  за нарушение на чл.64 ал.4 във вр. с ал.2 от ЗМВР е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150.00/сто и петдесет/  лева,като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: