Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 19.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и девети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 61по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №  0000003345-1 издадено на 28.02.2018г. от Директора на РИОСВ Варна,с което на Н.И.П. ЕГН ********** с адрес ***,на основание чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение на чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 и чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

         В жалбата си  въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че не е извършил нарушение,тъй като строителството в имота е започнало съгласно влязло в законна сила Разрешение за строеж № 67/04.09.2012г. и строителна документация.Освен това според въззивника инвестиционното предложение не попада в Приложение № 2 на ЗООС.В жалбата се излага и становище,че нарушението е маловажно съгласно чл.28 от ЗАНН,тъй като строителството не е завършено и доброволно е премахнат обекта,преди да са причинени каквито и да е било вреди..Според жалбоподателя наложеното наказание глоба в размер на 5000 лева е завишено,а следва да се има предвид,че нарушението е за първи път.

         Прави искане за отмяна на обжалваното  НП и пледира за алтернативност свързана с намаляване размера на наложената глоба.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се явява,представлява от процесуален представител,който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение № 0000003345/24.11.2017г. съставен от Й.Д.Я. на длъжност главен експерт при РИОСВ Варна е констатирано,че  на 31.08.2017г. в поземлен имот **** по плана на с.Българево,общ.Каварна е започнало строителство:работници извършват строителни работи по монтаж на кофража на фундаменти.Съгласно нотариален акт ****, вписан в СВ с вх.рег.№ ****.,Нот.акт ****,вписан в СВ с вх.рег.№ ****.,Нот.акт № ****,вписан в СВ с вх.рег.№ ****. и нот.акт № ****,вписан в СВ с вх.рег.№ ****. и справка от имотен регистър-Служба по вписванията гр.Каварна,поземлен имот **** е собственост на Н.И.П. и М.М.Д..За поземления имот е издадено Разрешение за строеж № 67/04.09.2012г. от Главния архитект на Община Каварна за строеж на обект „Административна обслужваща сграда“ със застроена площ 132,40кв.м.Съгласно протокол от 31.08.2017г. на Община Каварна РС № 67/04.09.2012г. е загубило правно действие:в рамките на три години от влизането му в сила не е започнало строителството,както и не е презаверено в законоустановения срок.Гореописаното е установено при извършени проверки по документи.Съгласно наличната в РИОСВ Варна цифрова информационна система за екологичната мрежа Натура 2000 ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна попада в границите на две защитени зони: Защитена зона за опазване на дивите птици  BG000251 „Калиакра“ обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. и допълнена със Заповед № РД-97/06.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG000573 „Комплекс Калиакра“ включена в списък със защитени зони,приет с ПМС № 802/04.12.2007г.,без заповед за обявяване.Гореописаните констатации са отразени в констативни протоколи №№ 006 131/31.08.2017г.,006132/31.08.2017г. и 005971/01.09.2017г. на РИОСВ-Варна.Отчитайки местоположението и характера на ИП за изграждане на „Административна обслужваща сграда“ в ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,същото попада в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/точка 10,буква „б“/ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС и оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.За ИП за изграждане на „Административна  обслужваща сграда“ в ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,в РИОСВ Варна няма проведена процедура за ОВОС по реда на глава шеста  от ЗООС с оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.На 24.11.2017г. е съставен АУАН № 0000003345 на Н.И.П. за нарушение на разпоредбите  на чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 от Закона за опазване на околната среда.Актът е съставен в отсъствие на нарушителя и е изпратен до Община София за връчване.Актът е подписан от нарушителя  Н.И.П. на 20.12.2017г.В акта нарушителят не е дал обяснения/възражения/.В законоустановения тридневен срок по АУАН е постъпило възражение  от Н.И.П. с вх.№ И-874/2Ѝ/28.12.2017г. на РИОСВ-Варна.

         Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление №  0000003345-1 издадено на 28.02.2018г. от Директора на РИОСВ Варна,с което на Н.И.П. ЕГН ********** с адрес ***,на основание чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение на чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2  от Закона за опазване на околната среда.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-Й.Д.Я.,Д.Г. Г.-Д.  и М.С.И.,както и от приложените по делото писмени доказателства:Наказателно постановление №0000003345-1/28.02.2018г. /оригинал/; писмо с изх.№И-874/4/ от 02.03.2018г. на РИОСВ гр.Варна; известие за доставяне ИД PS 9000 02NPKK 8; писмо  с рег. № И-874/3/ от 05.01.2018г. на Столична община – Район „Средец“, относно връчване на АУАН, ведно с протокол за посещение; акт за установяване на административно нарушение №0000003345 от 24.11.2017г., ведно с разписка за връчване  /в оригинал/; възражение от 28.12.2017г.; пълномощно от 19.12.2017г.; писмо с изх.№4677/7 от 18.10.2012г. на РИОСВ гр.Варна, относно молба за прекратяване на процедура за съгласуване на работни проекти в ПИ №029111; решение №ВА 46-ЕО/2007г. на РИОСВ - Варна; писмо-покана с изх.№И-695/08.09.2017г. на РИОСВ гр.Варна и известие за доставяне  №233737335; констативен протокол №006132 от 31.08.2017г.; констативен протокол №006131 от 31.08.2017г.;  писмо с изх.№04-00-5306/1/ от 31.08.2017г. на РИОСВ - Варна; заповед № РД-13-175/01.09.2017г. на МРРБ ДНСК; два броя констативни протоколи от 01.09.2017г. на работни групи на длъжностни лица; констативен протокол от 31.08.2017г.  на Община Каварна; констативен протокол №005971 от 01.09.2017г. на РИОСВ - Варна; комплексен доклад №27/31.05.2012г.  за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите; писмо  с изх.№04-00-5306/3/ от 04.09.2017г. на РИОСВ - Варна;  писмо с изх.№ 04-00-5306/4/ от 04.09.2017г. на РИОСВ - Варна;  справка – имотен регистър  СВ гр.Каварна на  партида №**, за идентификатор ****; скица на поземлен имот №10292/03.07.2012г.; на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Добрич;   констативен протокол №005972 от 11.09.2017г. на РИОСВ - Варна; заповед №188/11.09.2017г. на РИОСВ Варна  за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка;  писмо с изх.№ 04-00-5306/8/ от 12.09.2017г. на РИОСВ – Варна  до РП Каварна; писмо с изх.№04-00-5306/9/ от 12.09.2017г. на РИОСВ-Варна  до Община Каварна;  писмо с изх.№04-00-5306/10/ от 12.09.2017г.  на РИОСВ-Варна до Дирекция „Бюро по труда“; писмо с изх.№04-00-5306/11/ от 12.09.2017г.на РИОСВ-Варна  до Дирекция „Инспекция по труда“;  писмо с вх.№ 04-00-5306/13/ от 14.09.2017г. на РП Каварна, с приложени към него писмо на Община Каварна, два констативни протокола, молба от Н.П., граждански договор от 10.09.2017г.; писмо от Община Каварна с вх.№04-00-5306/14 от 15.09.2017г., относно извършени проверки  по сигнал за незаконен строеж, ведно с приложения;  копие на сигнал  с вх.№04-00-5306/16/  от 25.09.2017г.;  писмо от ДНСК с вх.№ 04-00-5306/17/ от 25.09.2017г.;  писмо от ДНС с вх.№ 04-00-5306/18/ от 25.09.2017г.;  писмо от Областна дирекция „Земеделие“ Добрич с вх.№04-00-5306/19/ 25.09.2017г., относно извършена проверка по документи в Община Каварна, ведно с приложения; Държавен вестник брой №61 от 2017г. и брой №69 от 2007г., включващ заповеди за обявяване на защитените зони  за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 000573 „Комплекс Калиакра“; писмо от ККД с вх.№04-00-5306/31.08.2017г.; писмо с изх.№ 802-3/05.03.2007г., ведно с решение №ВА-46-ЕО/2007г.; писмо с изх.№ 4677/7/2012г. на РИОСВ Варна;  разрешение за строеж №50/02.07.2012г. за обект „Административна  обслужваща сграда“.

         От заключението на вещото лице по допуснатата и приета в съдебно заседание съдебно-техническа експертиза се установява,че Поземлен имот с идентификатор **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич попада изцяло и в двете защитени зони-ЗЗ BG0002051 „Калиакра“ и ЗЗ BG000573 “Комплекс Калиакра“.

         При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Й.Д.Я.-актосъставител и Д.Г. Г.-Д.-свидетел при съставяне на акта и при установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото. От показанията на свидетеля М.С.И. се установява,че е присъствувала само при съставянето на акта и няма непосредствени впечатления  от извършената проверка  обективирана с протокол за извършена проверка на обект.Била е запозната от актосъставителя с констатациите в акта.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 от Закона за опазване на околната среда,отделно и като административнонаказателен състав по чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от въззивника.Обективно налице е посочена дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открито.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на  АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва по пряк аргумент от чл.14 ал.4 от ЗООС.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на нормативната уредба-Закона за опазване на околната среда.Правилна е квалификацията на нарушението.Между обстоятелствата на неговото осъществяване,доказателствата които го потвърждават и квалификацията на нарушението е налице правно единство.Вменено на жалбоподателя е административно нарушение по чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 т.1 от Закона за опазване на околната среда,за което и на основание чл.162 ал.1 от ЗООС е наложено административно  наказание глоба в размер на 5000 лева.

         Обсъдената нормативна уредба е точна,ясна и съдържа  конкретно правило за поведение към съответните субекти.Съгласно чл.93 ал.1 т.1 от Закона за опазване на околната среда необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционни предложения съгласно приложение № 2.Видно от разпоредбата на чл.82 ал.2 от Закона за опазване на околната среда,оценката по чл.81 ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда се съвместява с процедурите по изготвяне и одобряване инвестиционното предложение по реда на специален закон.От текста на чл.81 ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда се установява,че оценката на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство,дейности и технологии съгласно приложение № 1 и 2.

         В конкретния случай отчитайки местоположението и характера на ИП за изграждане на „Административна обслужваща сграда“ в ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,същото попада в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/точка 10,буква „б“/ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС и оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.Безспорно установен и правнорелевантен за ангажиране административнонаказателната отговорност на въззивника е и факта,че за инвестиционно предложение/ИП/ за изграждане на „Административна  обслужваща сграда“ в ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,в РИОСВ Варна няма проведена процедура за ОВОС по реда на глава шеста  от ЗООС с оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.При извършена проверка на 01.09.2017г. от комисия назначена със Заповед № РД-13-175/01.09.2017г. на Началника на ДНСК е констатирано,че строителните дейности в имот с идентификатор  **** в землището на с.Българево,общ.Каварна,област Добрич продължават,като тези констатации са обективирани в Констативен протокол от 01.09.2017г. на работна група,съгласно Заповед № РД-13-175/01.09.2017г. на Началника на ДНСК и КП № 005971/01.09.2017г. на РИОСВ-Варна.Съгласно наличната в РИОСВ Варна цифрова информационна система за екологичната мрежа Натура 2000  ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна попада в границите на две защитени зони: Защитена зона за опазване на дивите птици  BG000251 „Калиакра“ обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. и допълнена със Заповед № РД-97/06.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG000573 „Комплекс Калиакра“ включена в списък със защитени зони,приет с ПМС № 802/04.12.2007г.,без заповед за обявяване.С оглед на гореизложеното,настоящия съдебен състав намира за безспорно установено,че от обективна и субективна страна Н.И.П.  е нарушила  чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

         В контекста на тези правни аргументи,решаващият съдебен състав намира обжалваното НП за законосъобразно и правилно от материалноправна страна,с оглед приложението на материалния закон.

Не кореспондира с доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение,че не е налице нарушение,тъй като строителството в имота е започнало съгласно влязло в законна сила Разрешение за строеж № 67/04.09.2012г. и строителна документация и че за извършеното строителство в имота  е издадено Решение № ВА 46-ЕО/2007г. на РИОСВ-Варна,с характер да не се извършва  екологична оценка на ПУП-ПРЗ за ПИ № ****в землището на с.Българево,общ.Каварна.Аргументирано са оборени тези твърдения от АНО и изложените в тази връзка доводи в атакуваното наказателно постановление,напълно се споделят от настоящия съдебен състав.Съвкупната преценка на събрания по делото доказателствен материал,дава основание да се приеме за неоснователно твърдението на въззивника с оглед на безспорно установения факт,че с ПУП-ПРЗ за ПИ 029111,в землището на с.Българево,община Каварна,предмет на Решение  № ВА 46-ЕО/2007г. на РИОСВ Варна се предвижда изграждане на жилищни сгради,а Разрешение за строеж № 67/04.09.2012г. на главния архитект на Община Каварна,въз основа на което се твърди,че е започнало строителството,е за строеж на обект „Административна обслужваща сграда“ в ПИ № **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна.Правно релевантен за ангажиране административнонаказателната отговорност на въззивника е и безспорно установения факт,че разрешението за строеж е загубило своето правно действие,понеже в рамките на три години от влизането му в сила не е започнало строителството,съгласно чл.153 ал.2 т.1 от ЗУТ и същото не е презаверено в законно установения срок.Строежът се изгражда без одобрен инвестиционен проект и без валидно разрешение за строеж.

         Настоящия съдебен състав не споделя доводите на жалбоподателя,обективирани в жалбата,че инвестиционното предложение не попада в Приложение № 2 на ЗООС.Както беше отбелязано по-горе, отчитайки местоположението и характера на ИП за изграждане на „Административна обслужваща сграда“ в ПИ **** по КККР на с.Българево,общ.Каварна,същото попада в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда/точка 10,буква „б“/ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС и оценка за съвместимостта по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

         Наложеното на жалбоподателя наказание,е определено правилно по вида си,съобразно приложимият санкционен състав-чл.162 ал.1 от ЗООС,индивидуализирано в размер на 5000 лева.Така проведената индивидуализация,според съда изцяло е  съобразена с разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН,доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства.Установени по делото са такива със смекчаващ ефект и в частност нарушението е първо по ред и инцидентно за субекта,при липса на данни  за извършени други нарушения от същия вид по ЗООС,за които да е бил санкциониран с влезли в сила НП,доколкото доказателства за обратното АНО не ангажира,съобразно носената от тях доказателствена тежест.В обжалваното НП са изложени мотиви за наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства,които се явяват напълно обосновани и обективни.Отчитайки  местоположението на ИП за „Административна обслужваща сграда“/попада изцяло в границите на ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ BG0002051 „Калиакра“,които са част от наказателна процедура срещу Р.България/ и характера на ИП/с обществено предназначение/,няма никакво съмнение,че реализацията му предполага значително въздействие върху околната среда,свързано с трафик на хора и техника,изграждане на техническа инфраструктура замърсяване и/или увреждане на компонентите на околната среда,включително увреждане на местообитания и безпокойство на видове,предмет на опазване в ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ BG0002051 „Калиакра“.Ето защо отчитайки наличието,както на  смекчаващи отговорността обстоятелства,така и на отегчаващи отговорността обстоятелства,съдът прецени,че справедливо и съответно на тежестта на извършеното е определеното от АНО административно наказание „глоба в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

         Целите на наложените наказания визирани в чл.12 от ЗАНН ще бъдат постигнати,а именно да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

         Относно възражението,че нарушението представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,съдът счита,че съгласно нормата на чл.93 т.9 от НК,приложим в административнонаказателното производство на основание чл.11 от ЗАНН,е дадено определение на понятието „маловажен случай“.Такъв е налице,когато с оглед липсата или незначителността на вредни последици  или с оглед на други смекчаващи обстоятелства,деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност,в сравнение с обикновените случаи от съответния вид.

         В конкретния случай не може да обоснове маловажност на нарушението,тъй като реализацията на инвестиционното предложение предполага значително въздействие върху околната среда,свързано с трафик на хора и техника,изграждане на техническа инфраструктура замърсяване и/или увреждане на компонентите на околната среда,включително увреждане на местообитания и безпокойство на видове,предмет на опазване в ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и ЗЗ BG0002051 „Калиакра“,както беше отбелязано по-горе. Не би могла да бъде обоснована и по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други случаи на такова нарушение,тъй като нарушението е типично за вида си.В действителност липсват доказателства,че жалбоподателят е извършил и други нарушения,за които да е бил санкциониран по административен ред,поради което следва да се приеме,че нарушението е първо по рода си.Изхождайки от тези съображения обаче не може да се говори,че се касае за по-ниска степен на обществена опасност,налагаща приложението на чл.28 от ЗАНН.При подобно тълкуване на закона,всяко първо нарушение при формално осъществяване на деянието на която и да е императивна норма,би следвало да е маловажен случай,което се явява превратно възприемане идеята на законодателя за този вид деяния.

         Мотивиран при горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,настоящия съдебен състав

Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №  0000003345-1 издадено на 28.02.2018г. от Директора на РИОСВ Варна,с което на Н.И.П. ЕГН ********** с адрес ***,на основание чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение на чл.93 ал.1 т.1 във връзка с чл.82 ал.2 и чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: