Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  07.06.2019г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Елена Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 62 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, ЕИК204219357 със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Трети март“, №59, представлявано от Изпълнителния директор Т.Г.., чрез гл.юрисконсулт П.П. обжалва наказателно постановление № П-МН-085/06.02.2019г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ и чл. 94, ал. 2 от ЗИ, е наложена „имуществена санкция” на търговското дружество в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Дружеството-жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно и издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В съдебно заседание, жалбоподателя редовно призован не изпраща представител.

Административнонаказващия орган редовно призован, не се явява процесуален представител. Депозирано е писмено становище  от юрист в Главна дирекция „Метрологичен надзор“ при ДАМТН с молба да бъде отхвърлена жалбата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД против Наказателно постановление № П-МН-08/06.02.2019г. издадено от Председателя на ДАМТН и да бъде потвърдено изцяло посоченото наказателно постановление като законосъобразно, правилно и обосновано, като се излагат подробни съображения за това.

Районна прокуратура град Каварна не взема становище по жалбата.

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните доказателства по делото и ведно с доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

На 13.08.2018г. е съставен АУАН № ВН 906 срещу жалбоподателя „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, ЕИК: 204219357 със седалище и адрес на управление ул.“Трети март“ № 59, представлявано от Изпълнителния директор Т.Г. за това, че на 06.06.2018г. в интервала от 12.10 часа до 12.25 часа, актосъставителя е извършил надзорна проверка в обект - водопроводно отклонение с водомерен възел в шахта в двор на къща, намираща се в гр.Шабла, ул.“Средна гора“, №24. При проверката актосъставителя е установил,че за непрекъснато измерване на обема на вода, с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл.5 от ЗИ „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, на описания обект за абонат Х.Г. с абонаментен №4231, използва водомер, произведен от Itron, тип Cyble, с производствен №D 11 CB 003008 и номинален разход Qn=2,5 м3/h. В момента на проверката водомерът е в употреба, тъй като е монтиран на водопроводното отклонение в шахта в двор на посочения адрес, свързан е към водоснабдителната мрежа и осигурява подаване на питейна вода към водопровдната инсталация на абоната, като показанието му е 363куб.метра. При проверката е установено, че върху описания водомер е поставен знак за първоначална проверка съгласно чл.846 т.4 от Наредбата  от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /НСИКПМК/, когато средствата за измерване са пуснати в действие до края на календарната година, следваща годината на извършване на първоначалната проверка, срокът на валидността на първоначалната проверка се приравнява на срока на валидност на последващата проверка..Последваща проверка за водомери с номинален разход Qn<15м3/h се извършва на всеки пет години. Тази периодичност е определена в Заповед № А-791/30.09.2015г. на Председателя на ДАМТН /обн.ДВ бр.85/2015г./ издадена на основание чл.43 ал.4 от Закона за измерванията. Следователно по отношение на посочения водомер 5-годишния период е изтекъл на 31.12.2016г. и след тази дата на водомера,намиращ се в употреба е следвало да бъде извършена последваща проверка и да се удостовери със знак за последваща проверка,съгласно чл.846 т.5 от НСИКПМК.

При надзорната проверка на 06.06.2018г. актосъставителят е извършил външен оглед на гореописания водомер за наличие на знак за последваща проверка и е установил, че върху описания водомер няма поставен знак за последваща проверка, удостоверяващ извършването на последваща проверка на средство за измерване  /СИ/ в употреба по чл.43 ал.1 от ЗИ.

В АУАН е посочено, че с горното жалбоподателят е извършил нарушение по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/.  Видно е от акта, че същия е връчен на 15.01.2019г.  срещу подпис на лицето М.К.Г., като пълномощник, с надлежно издадено пълномощно с регистрационен № П-231/06.12.2018г. По делото е представено писмо изх.№ 82-02-397/31.07.2018г.  от Главна дирекция „Метрологичен надзор”, Регионален отдел „МН Североизточна България” на ДАМТН до представител на „Водоснабдяване и канализация“АД гр.Добрич, за явяване на 13.08.2018г. от 10 до 12 часа в Регионален отдел за съставяне и връчване на АУАН. /л. 8/.Наказателно постановление № П-МН-08/06.02.2019г. е издадено от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД ЕИК: 204219357 със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Трети март“ №59, представлявано от Изпълнителния директор Т.Г., като в него е отразено, че същото се издава въз основа на АУАН № ВН 906/13.08.20018г. В наказателното постановление е отразена идентична на установената в АУАН фактическа обстановка.

В Наказателното постановление е посочено, че жалбоподателят е извършил нарушение по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/ и на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 85, ал. 2 от ЗИ и чл. 94, ал. 2 от ЗИ, е наложена „имуществена санкция” на търговското дружество в размер на 200 /двеста/ лева.

От Заповед №А-197/07.03.2018г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, се установява, че П.К.Т. – главен инспектор в регионален отдел „МН Североизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен надзор” е оправомощена да извършва надзорни проверки на територията на цялата страна и да съставя АУАН за нарушения по Закона за измерванията /ЗИ/. /л. 23-24/

От показанията на свидетелите П.К.Т. – актосъставител  и Никола Д.Д., който е участвал при извършване на плановата проверка на 06.06.2018г. в обект водопроводно отклонение с водомерен възел в шахта в двор на къща, намиращ се в гр.Шабла, улица „Средна гора“ № 24 се установи, че те поддържат фактическите констатации, отразени в АУАН.

         При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, срещу наказателно постановление № П-МН-08/06.02.2019г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ е подадена по реда и в сроковете на чл. 59 от ЗАНН, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

 

Съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство по издаване на наказателното постановление, което се атакува, не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, обуславящи отмяната му. Извършена е проверка от служители на ДАМТН, притежаващи изискуемата компетентност да извършват проверки във връзка със спазване разпоредбите на Закона за измерванията /ЗИ/. Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на акта за установяване на административно нарушение. Същият е съставен от компетентен актосъставител, при съставянето му са спазени изискванията на чл. 42, 43 и 44 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено във връзка с нарушение на чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/, е издадено от компетентно длъжностно лице. Не се констатираха нарушения на изискванията на чл. 57 и сл. от ЗАНН. Административнонаказателното производство е протекло в законоустановените срокове, не са пропуснати съществени реквизити от акта или наказателното постановление, което да обуслови незаконосъобразност на крайния акт, достатъчно са конкретизирани обстоятелствата на нарушението, както и мястото на извършването му. Издаденото НП отговаря на изискванията на ЗАНН. Същото е съставено в предписаната от закона форма, съдържа точно описание на нарушението и съответства на констатациите в АУАН. С оглед на това съдът намира, че правото на защита на жалбоподателя не е нарушено и цялата преписка по издаването на НП установява по безспорен начин нарушението и правомерното определяне на адм. наказание. В НП, както и в АУАН, изрично е посочено, че се ангажира отговорността на жалбоподателя „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД в качеството му на дружество, което осъществява водоснабдяване на територията на град Шабла и водомера в проверявания обект водопроводно отклонение с водомерен възел в шахта в двор на къща, намиращ се в гр.Шабла улица „Средна гора“ № 24 се използва от дружеството за непрекъснатото измерване на доставената студена вода, с цел осъществяване на търговски плащания т. е. средството за измерване – водомер, попада в приложното поле на чл. 5 от Закона за измерванията /ЗИ/.

По същество правилно е приложен и материалния закон – издаденото наказателно постановление е за извършено от жалбоподателя нарушение на чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/. Съгласно тази разпоредба, лицата, които използват средства за измерване, са длъжни да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка. Горепосоченото нарушение е от категорията на формалните и законът не изисква настъпването на конкретен вредоносен резултат, за да бъде осъществен съставът му. От обективна страна се установи, че търговското дружество – жалбоподател, в качеството му на лице, използващо за измервания „средство за измерване – водомер” по смисъла на чл. 5 от ЗИ с цел търговски плащания, не е изпълнило изискуемото задължение по горецитираните разпоредби на ЗИ, с което деяние, изразяващо се в активно поведение, в действие /”използване”/, от обективна страна е осъществило състава на нарушението по . 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/. Съдът не споделя доводите на жалбоподателя, визирани в жалбата, за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради нарушения на материалния закон и нарушения на административно производствените правила по ЗАНН. В тежест на административно-наказващият орган е да докаже, че на посочената дата и място, при описаната фактическа обстановка, жалбоподателят е извършил визираното нарушение, което съдът намира за доказано в настоящия процес. Допуснатото нарушение е безспорно установено от писмените доказателства и свидетелските показания, като съдът не констатира съществени противоречия в събраните гласни доказателства по делото. Съдът счита, че законосъобразно административно наказващият орган е ангажирал отговорността на юридическото лице за допуснатото нарушение. В НП е посочено, че имуществената санкция е наложена на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 85, ал. 2 от ЗИ и чл. 94, ал. 2 от ЗИ, като в конкретния случай на юридическото лице е наложена имуществена санкция в минималния размер от 200 /двеста/ лева, предвиден в закона. Съгласно тази разпоредба на едноличен търговец или юридическо лице, което в случаите по чл.5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл.44, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв. Съдът не приема, че в случая се касае за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Според задължителната практика на ВКС, дадена с ТР № 1 от 12.12.2007г. преценката на административнонаказващия орган "за маловажност" на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. За това дали нарушението е маловажно следва да се изхожда от неговата малозначителност, а тя е в зависимост от обществената му опасност, която може да не е налице или да е явно незначителна. „Маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН е този, който при извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от същия вид. В конкретния случай не са представени доказателства и не са налице обстоятелства, обуславящи по – ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение в сравнение с обикновените случаи по чл. 44, т. 4 от ЗИ, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ, поради което не е налице хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. В случая нарушението е типично за вида си и не разкрива по – ниска степен на обществена опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с други нарушения от същия вид.Касае се за формално нарушение, при което настъпването на вредоносни последици не е елемент от фактическия му състав. Липсата на такива последици не се преценява като смекчаващо обстоятелство, респ. като основание за преценка на случая като маловажен. Деянието не се отличава с по – ниска степен на обществена опасност от обикновените случаи на други такива нарушения. Ето защо съдът счита, че следва да потвърди обжалваното наказателно постановление като законосъобразно.

Воден от гореизложеното,съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №П-МН-08/06.02.2019г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/,  с което на жалбоподателя „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, ЕИК: 204219357 със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Трети март“, № 59, представлявано от Изпълнителния директор Т.Г., на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ и чл. 94, ал. 2 от ЗИ, е наложена „имуществена санкция” на търговското дружество в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Административен съд гр.Добрич,по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….