Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                      гр. Каварна  29.05.2019г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на трети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД №66 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-0283-000343/16.01.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на „Т.Т.“ООД  с ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Каварна улица „Ал.С.“ № ** на основание чл.638 ал.2 предл.2 във връзка с  чл.638 ал.1 т.2 във връзка с чл.461 т.1 от Кодекса за застраховането административно наказание „глоба“ в размер на 4000/четири хиляди/ лева,за нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения,като са изложени подробни съображения за това.Въззивникът моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят „Т.Т.“ООД чрез представляващ Т.Г.Т. редовно призован,не се явява, представлява се от упълномощен защитник,който се явява в съдебно заседание и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

         Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-0283-000343/16.01.2019г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна ,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение Д452427/20.10.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 20.10.2018г. в 10.50ч. в Община Каварна на път първи клас № № I-9 като собственик на влекач ДАФ ФТ ХФ 95.430 с рег.№ ***,държава България при обстоятелства: на 20.10.2018г. в 10.50ч. по главен път № I-9  в участъка на КПП-Топола при извършена проверка на влекач ДАФ ФТ ХФ 95.430 с рег.№ ***  управляван от К.Г. се установява,че като законен представител-управител на „Т.Т.“ООД с ЕИК: *** и като юридическо лице,което притежава МПС,което е регистрирано в Република България и не е спряно от движение,не е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“,с което виновно е нарушил чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.С оглед констатираното нарушение на жалбоподателя е наложено на основание чл.638 ал.2 предл.2 във връзка с  чл.638 ал.1 т.2 във връзка с чл.461 т.1 от Кодекса за застраховането административно наказание „глоба“ в размер на 4000/четири хиляди/ лева,за нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане.

         По делото е приложен  АУАН серия Д № 452427/20.10.2018г. по описа на РУ Каварна.Видно е, че същият е съставен от Н.Д. *** и подписан от свидетеля С.А.С. срещу Т.Г.Т. с ЕГН ********** ***,за това, че: на 20.10.2018г. в 10.50ч. по главен път № I-9  в участъка на КПП-Топола при извършена проверка на влекач ДАФ ФТ ХФ 95.430 с рег.№ ***  управляван от К.Г. се установява,че като законен представител-управител на „Т.Т.“ООД с ЕИК: *** и като юридическо лице,което притежава МПС,което е регистрирано в Република България и не е спряно от движение,не е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“,с което виновно е нарушил чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.

         Установява се, че със заповед № 357з-42-07.01.2016г. на Директора на ОД МВР Добрич са определени длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления по чл.638 ал.1-3 и 5 и чл.639 от Кодекса за застраховането,като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

         В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Н.Д.Т. и С.А.С..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от разпитаните по делото свидетели Н.Д.Т. и С.А.С.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

         При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

         Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

         При извършената служебна проверка  на издаденото НП съдът счита,че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при определяне на вида санкция,която трябва да бъде наложена на дружеството-жалбоподател.Разпоредбата на чл.638 ал.2 предл.2 във връзка с чл.638 ал.1 т.2 от Кодекса за застраховането предвижда на нарушителите да бъде наложена имуществена санкция.В същото време от текста на НП е видно,че на дружеството въззивник е наложено административно наказание „глоба“.Освен това,както в АУАН така и НП,актосъставителят,съответно административно наказващият орган е приел,че деянието е извършено от дружеството собственик на влекач ДАФ ФТ ХФ 95.430 с рег.№ ***,а именно: „Т.Т.“ООД  с ЕИК *** и като юридическо лице,което притежава МПС,което е регистрирано в Република България и не е спряно от движение,не е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.Настоящия съдебен състав приема,че в НП е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.83 ал.1 от ЗАНН и чл.638 ал.2 предл.2 във връзка с чл.638 ал.1 т.2 от Кодекса за застраховането,тъй като на нарушителя юридическо лице е наложено административно наказание глоба,вместо имуществена санкция,следователно не е съобразен субекта на нарушението,тъй като на дружеството явяващо се юридическо лице е наложена глоба,вместо имуществена санкция.Наложеното в случая наказание е незаконосъобразно като вид и само на това основание наказателното постановление следва да бъде отменено.Санкционната норма на чл.638 ал.1 т.2 от Кодекс за застраховането предвижда,че на лице по чл.483 ал.1 т.1,което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“,се налага имуществена санкция от 2000 лева-за юридическо лице или едноличен търговец.Съгласно чл.638 ал.2 от Кодекса за застраховането при повторно нарушение наказанието по чл.638 ал.1 т.1 е 800 лева,а по ал.1 т.2-4000 лева.Освен това съгласно чл.83 от ЗАНН,в предвидените в съответния закон,указ или постановление на МС случаи на юридически лица може да се налага  не административно наказание „глоба“,а „имуществена санкция“ за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на тяхната дейност.В чл.13 от ЗАНН изчерпателно са изброени административните наказания,предвидени да се налагат за извършени административни нарушения.От дефинирането на последните в чл.6 от ЗАНН като деяния нарушаващи установения ред на държавното управление,извършени виновно  и обявени за наказуеми пък следва,че по отношение на юридическите лица не се налага административно наказание „глоба“,тъй като същите не могат да формират вина.Видът на наложеното наказание представлява значима съставна част от административното наказание и предвид санкционния характер на производството,неточното му посочване  е съществено нарушение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН във връзка с чл.27 ал.1 от ЗАНН,което не може да бъде санирано в хода на съдебното производството и представлява самостоятелно основание наказателното постановление да бъде отменено.

         С оглед на гореизложеното,съдът счита,че обжалваното Наказателно постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.

         Воден от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                     Р   Е   Ш   И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0283-000343/16.01.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено на „Т.Т.“ООД  с ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Каварна улица „Ал.С.“ № ** на основание чл.638 ал.2 предл.2 във връзка с  чл.638 ал.1 т.2 във връзка с чл.461 т.1 от Кодекса за застраховането административно наказание „глоба“ в размер на 4000/четири хиляди/ лева,за нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.  

   

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: