Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  12.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 67 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Производството по делото е образувано по жалба на К.И.З. ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 104/20.10.2017г. на Началник РУ Каварна с което му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/лева,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР,за нарушение на чл.64 ал.1 от ЗМВР.Жалбоподателят счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и необосновано,а наказанието за несправедливо наложено.Сочи,че при издаването му са допуснати редица процесуални нарушения,които го опорочавали.Същото било издадено в нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.В наказателното постановление не били посочени доказателствата,потвърждаващи извършеното нарушение.Освен това жалбоподателя оспорва и описаната фактическа обстановка.В жалбата се твърди,че наказателното постановление не е издадено в законоустановения едномесечен срок след съставянето на акта,с което административнонаказващия орган нарушил разпоредбата на чл.52 ал.1 от ЗАНН.

Жалбоподателят редовно призован за съдебно заседание,не се явя,не се представлява.

Въззиваемата страна-РУ гр.Каварна,редовно призована,не се явява представител в с.з.При депозиране на административнонаказателната преписка в Районен съд гр.Каварна,АНО не изразява становище по жалбата.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

Настоящия съдебен състав на Каварненски Районен съд,като прецени събраните доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност,приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

От показанията на свидетелите А.И.А.,С.П.Р. и П.А.Т. се установява,че на 04.08.2017г. са били организирани от Община Каварна и местни лидери и земеделци протести пред входа на сградата на Общинска администрация гр.Каварна.Имало струпване от около 200-300 граждани.По време на протестите полицейски сили са били ангажирани с цел недопускане на безредици. Изработен е бил за тази цел план-разстановка.По време на самия протест в един момент двама-трима от протестиращите започнали да удрят едно лице.Единият от полицейските служители-св.П.Т.,а след него и св.Ст.Р. се намесили за да предотвратят последващи екцесии.Във връзка с действията на М.А.-неизпълнение на полицейско разпореждане,пречи на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба,св.Ст.Р. разпоредил М.А. да бъде задържан.При отвеждането на М.А. от стъпалата на Общината се намесил жалбоподателя-К.З..Дърпал полицейските служители,бутал ги,крещял,опитал се да попречи да бъде задържан М.А..На няколко пъти св.Ст.Р. и негови колеги-полицейски служители отправили устно разпореждане към К.З. да престане с действията си,с които пречи на полицейските органи да изпълняват служебните си задължения.След това жалбоподателя бил предупреден от свидетеля Ст.Р.,че ако не престане да пречи на полицейските служители да изпълняват задълженията си,ще бъде задържан.Видно от показанията на свидетеля П.Т. жалбоподателят се е бутал в полицейските служители най-демонстративно,за да покаже съпричастност към задържания преди това М.А..Впоследствие и К.З. е бил задържан и отведен в Районното управление.По отношение на повода по който е бил задържан жалбоподателя,св.Ст.Р. е лаконичен:“..Ние задържаме лице,което бута полицай и се държи не както трябва“.

Срещу жалбоподателя е бил съставен АУАН № 104/бл.№ 361358/ от 04.08.2017г. за това,че на 04.08.2017г. около 09.30ч. в гр.Каварна по улица „Добротица“ пред ***не изпълнява устно полицейско разпореждане на полицейски орган: да напусне мястото на извършване на полицейска проверка на лица,като демонстративно отказва да го изпълни,с което осуетява проверката и влиза във вербален и физически контакт с полицейски орган-П.Т. и С.Р.-нарушение на чл.64 ал.1 от ЗМВР.Съставеният акт е бил предявен на жалбоподателя,който собственоръчно го подписал,получил е препис от акта и е уведомен,че в 3-дневен срок може да направи допълнителни обяснения или възражения.В акта жалбоподателя е попълнил,че има възражения.В посочения 3-дневен срок жалбоподателя не е подал възражения в РУ Каварна.

Въз основа на АУАН№ 104/бл.№ 361358/ от 04.08.2017г. било издадено оспорваното  Наказателно постановление № 104/20.10.2017г. в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка.

Приложена е и приета като писмено доказателство по делото Заповед № 8121-1371/2015г. удостоверяваща делегираната на Началника на РУ Каварна компетентност да издава НП по ЗМВР,както и Заповед №  81213-1098/2017г. за оправомощаване на длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи да съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Въз основа на събраните по делото доказателства,настоящия съдебен състав намира,че от обективна и субективна страна жалбоподателят е извършил състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР,като в АУАН и НП е посочена правилната квалификация на деянието.Съдът констатира,че при съставяне на АУАН  и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.Неоснователно се явява обективираното в жалбата твърдение за нарушение на чл.52 от ЗАНН.Съгласно посочената разпоредба наказващият орган е длъжен да се произнесе по административно наказателната преписка в месечен срок от получаването и.В настоящия казус актът за установяване на административно нарушение е съставен на 04.08.2017г.,а наказателното постановление е издадено на 20.10.2017г.,т.е. шест дни след изтичане на два месеца от издаването на акта за административно нарушение.Следва да се отбележи,че дори наказателното постановление да бе издадено и на четвъртия месец,отново нямаше да е налице процесуално нарушение,тъй като посочения срок е инструктивен и се отнася до движението на административно наказателната преписка.Само неспазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН е съществено процесуално нарушение и има за последица прекратяване на административно наказателното производство.Наказващият орган следва да се произнесе в едномесечен срок съгласно инструктивния срок по чл.52 от ЗАНН,но е длъжен да го направи в шест месечен срок от съставянето на акта за установяване на административно нарушение.

В акта,а в последствие и в наказателното постановление нарушението е описано достатъчно ясно,като са посочени всички елементи от обективната страна на състава му,както и допълнителните относими към него обстоятелства.По този начин е осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност,респективно да организира пълноценно защитата си.От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че К.И.З. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР.Съгласно императивната разпоредба на чл.64 ал.1 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи,организации,юридически лица и граждани,когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции.Разпорежданията се издават писмено или устно.Съобразно чл.57 ал.1 от ЗМВР полицейски органи са органите на  Главна дирекция“Криминална полиция“,Главна дирекция „Охранителна полиция“,Главна дирекция „Гранична полиция“,Областните дирекции,Специализирания отряд за борба с тероризма,Дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ и звената „Общинска полиция“,които пряко осъществяват някои от дейностите по чл.6 ал.1,т.1-3,6 и 7.С оглед извършване на полицейската проверка,на жалбоподателя му е било разпоредено да напусне мястото на извършване на полицейска проверка на лица,като това е станало посредством устно разпореждане,което е изрично посочено и в НП.Разпореждането е изхождало от полицейски орган по смисъла на чл.57 ал.1 от ЗМВР,с властнически функции и е било в кръга на неговата компетентност.Вместо това обаче К.И.З. демонстративно отказва да го изпълни,с което осуетява проверката и влиза във вербален и физически контакт с полицейски орган-П.Т. и С.Р..Тези обстоятелства са свързани с главния факт на доказване,а именно,че е било дадено законосъобразно разпореждане,което не е било изпълнено от нарушителя и в съществената си част касаеща конкретните действия и поведение на жалбоподателя,макар и оспорвани от последния в жалбата,не можаха да се опровергаят с насрещни доказателства-гласни или писмени такива.Ето защо изложеното дава основание на Съда да приеме за доказано по несъмнен начин,че с действията си жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.64 ал.1 от ЗМВР,поради което правилно е била ангажирана отговорността му за това нарушение.

С оглед гореизложеното нарушението е несъмнено установено по всички свои елементи от състава му.

Що се отнася до определеното от наказващия орган за него наказание-глоба по чл.257 ал.1 от ЗМВР в размер на 300/триста/ лева:

В чл.257 ал.1 от ЗМВР е предвидено,за този който не изпълни разпореждане на орган на МВР,направено в изпълнение на функциите му,ако извършеното не съставлява престъпление да се наказва с глоба от 100 до 500 лева.В конкретния случай наказващият орган е наложил глоба в размер на  300 лева.Съдът счита,че при определяне на наказанието наказващият орган не е  спазил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и не е обсъдил всички обстоятелства имащи значение за определяне на наказанието,както и не е съобразил същото с тежестта на конкретното нарушение и с личността на нарушителя.При така установеното съдът намира,че за постигане на целите на наказанието  спрямо жалбоподателя е достатъчно определяне на наказанието в минимално предвидения от закона размер,а именно сто лева,като в тази си част наказателното постановление бъде изменено и размера на наложената глоба бъде намален от 300 лева на 100 лева.

Воден от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.второ от ЗАНН,съдът

 

                                               Р    Е    Ш   И :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №104/20.10.2017г. издадено от Началник РУ Каварна с което на К.И.З. ЕГН ********** ***,на основание чл.257 ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/лева,в ЧАСТТА досежно размера на наложената глоба,като я НАМАЛЯВА от 300лв. на 100 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: