Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 26.07.2018г.

 

В     И М Е Т О   НА    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и шести юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№68/2018г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000504/313 от 16.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич, на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЗП Т.В. Т. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят на  ЗП Т.В. Т., който го обжалва в срок чрез пълномощника си адвокат В.Д. – АК Силистра и моли съда да го отмени.

В жалбата се излага, че  на 12.03.2018г. на земеделският производител му било връчено Наказателно постановление №08-000503/313/16.11.2017г. Жалбоподателя счита, че са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон при съставяне но постановлението.

На първо място посочва, че са нарушени разпоредбите на чл.40, ал.1 и чл.43, ал.1 от ЗАНН. Сочи, че наказателното постановление било издадено след съставен АУАН №08-000504 от 05.09.2017г., но той бил разбрал за образуваното административно-наказателно производство едва след връчване на НП. Твърди, че нито е получавал покана за съставяне на АУАН, нито бил присъствал лично при съставянето на акта, нито бил получавал акта. Счита, че това е достатъчно основание за отмяна на НП.

На второ място твърди, че били нарушени разпоредбите на чл.42, т.8 от ЗАНН и чл.44, ал.1 от ЗАНН. Не му била дадена възможност да направи възражения при връчване на АУАН, както и такива в тридневен срок след връчването му.

На следващо място посочва, че е нарушен чл.52, ал.2 от ЗАНН. Според тази разпоредба административно наказателния орган бил длъжен преди да състави НП, да установи, че АУАН е надлежно връчен на нарушителя, а след като не бил му връчен акт, то не е следвало и да се издава атакуваното наказателно постановление.

На четвърто място  посочва, че бил нарушен чл.57, ал.1, т.5, предл.2 и 3 от ЗАНН, като от описаната фактическа обстановка не ставало ясно, къде е било точно мястото на нарушението, не бил посочен номер на конкретната нива, не ставало ясно кой бил възложил на лицето Ж.Б.Й. да сее пипер, липсвало изписване,  че това бил именно земеделският производител.

Според жалбоподателя бил нарушен и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, като в НП било изписано, че ЗП е нарушил чл.63, ал., и ал.2 на КТ. Според него това били два отделни фактически състава, с осъществяването на отделни юридически факти. Налице били няколко различни и самостоятелни хипотези на административни нарушения и административно наказващия орган бил длъжен да посочи точно кой фактически състав е нарушен, за да се направи връзка с възприетите от него обстоятелства по повод на извършеното нарушение. След като липсвало посочване на точната хипотеза на нарушението, това опорочавало съдържанието на наказателното постановление, а оттам и правото на защита на жалбоподателя.

В жалбата се посочва още, че са налице  нарушения и на материалния закон, а именно чл.63, ал.2, предл.2 от КТ. В наказателното постановление липсвали данни, че лицето Ж.Б.Й. е присъствал при извършване на проверката, че е извършвало трудова дейност и то по възлагане на жалбоподателя ЗП.

Моли съда да отмени в цялост наказателно постановление №08-000504/313/16.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич. В с.з., жалбоподателя представляван от адв.Д., поддържа жалбата.

Административно-наказващи орган Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, представлявана от ст.юрк.Д.П., оспорва жалбата и моли Наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Г.В.В., К.А.А. и К.Н.К., както и от становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 15.06.2017г. около 16.12 часа, при извършена проверка от Г.В.В. и К.А.А. ***, на земеделски производител Т.В. Т., извършваш икономическа дейност с код по КИД 208 – 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови“ на обект земеделска нива, находяща се в землището на гр.Каварна, бил заварен да работи Ж.Б.Й., който сеел пипер и от представените документи на 21.06.2017г. в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр.Добрич, както и при съпоставка на данните в трудовия договор и от справката на ТД на НАП за регистрирането му било установено, че ЗП Т.В. Т. в качеството си на работодател е допуснал на 15.06.2017г. до работа Ж.Б.Й. с ЕГН **********, като „сезонен работник, земеделие“ преди да му представи екземпляр от уведомлението по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП за регистрация на трудовия договор, преди постъпването му на работа. Нарушението било установено на 21.06.2017г. и било доказано от данните обективирани в протокол с изх.№ПР1727401 от 20.07.2017г., трудов договор №24/15.06.2017г. на Ж.Б.Й. с ЕГН **********, справка от ТД на НАП изх.№08388173018609 от 15.06.2017г. в 17.57 часа и длъжностна характеристика на Ж.Б.Й.

Актосъставителят е приел, че с действията си земеделският производител - работодател е допуснал нарушения на разпоредбите на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

В законоустановения срок не е постъпило възражение от земеделският производител, сега жалбоподател.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление, с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5, вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от КТ.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите, посочени в АУАН – Г.В.В., К.А.А. и К.Н.К.. Показанията им  изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно, че в нива, на изхода на град Каварна, при проверка от контролните органи е установено около 30 лица да сеят пипер. При тях е бил и работодателят им – земеделският производител Т.В. Т., който се представил за стопанин. След повикване, работниците си казали имената, които били записани от проверяващите. При запитване, работниците отговорили, че работят от сутринта на нивата. След поискване от проверяващите, документите били представени в инспекцията лично от Т.В. Т. и тогава било установено, че трудовите договори са регистрирани  в 17.57 часа на същия ден. Според свидетелите акта бил съставен в отсъствие на нарушителя и му бил връчен при условията на чл.43, ал.2 от ЗАНН, защото лицето отказало да приеме акта, според показанията на свидетеля К.А.А..

Съдът, както с оглед изложените от жалбоподателя доводи, така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата:  Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:

Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган, с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира, че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

От приложените по делото писмени доказателства - АУАН № 08-000504 от 05.09.2017г., Протокол № ПР1727401/20.07.2017г. за извършена проверка, Трудов договор № 24/15.06.2017г. на Ж.Б.Й., Заповед №14/16.06.2017г., Справка изх.№ 08388173018609/15.06.2017г., 17.57 ч. от ТД на НАП, призовка изх.№17242316/14.08.2017г.; известие за доставка от 15.08.2017г., както и от показанията на свидетелите, съдът намира, че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя – Г.В.В. и свидетелите по акта – К.А.А. и К.Н.К., които са категорични, че нарушението е установено след извършена проверка от служители на Дирекция”Инспекция по труда” гр.Добрич в нива, находяща се на изхода на гр.Каварна, стопанисвана от земеделски производител Т.В. Т..  На обекта е заварен да работи Ж.Б.Й., който сеел пипер с още работници. От показанията на актосъставителя и свидетелите, както и от писмените доказателства безспорно се установи, че ЗП Т.В. Т. в качеството си на работодател е допуснал до работа на 15.06.2017г. Ж.Б.  като сезонен работник, преди да регистрира в ТД на НАП сключения на 15.06.2017г. трудов договор и преди да му връчи копие от уведомлението за регистрация на договора в ТД на НАП.

Видно от показанията на актосъставителя Г.В. и свидетелите К.А. и К.К., след прегледа на представените от работодателя документи се установява, че трудовият договор е регистриран след часа на проверката. Нарушението е установено на 15.06.2017г. в 16.12ч. а трудовият договор е регистриран след това в 17.57ч.

С оглед на гореизложеното, Съдът намира, че с действията си земеделският производител - работодател е допуснало нарушение на разпоредбата на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда.

За цитираното нарушение административнонаказващият орган е наложил на ЗП Т.В. Т. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател имуществена санкция в минимално установения размер от 1500 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1500 до 15 000 лева.

Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, а наложената имуществена санкция в предвидения минимум е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което не може да бъде намалявана.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000504/313 от 16.11.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Добрич,  с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на  ЗП Т.В. Т. с ЕГН ********** с адрес ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.63 ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и ОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………