Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             №54

                                      гр. Каварна 06.06.2019г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на десети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 68 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 52/2018г. от 07.02.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на Н.И.Ж. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/ на основание чл.81 ал.2 т.2 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/,за нарушение на чл.7 ал.1 от ЗБЛД.В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че  наложеното наказание в посоченото НП в размер на 300 лева е в размер над предвидения максимален такъв в разпоредбата на чл.81 ал.2 т.2 от ЗБЛД,а именно-200 лева.В жалбата се твърди още,че в наказателното постановление не са отразени данни и обстоятелства относно извършването на нарушението при условията на повторност,както и не е посочено предходно наказание с отбелязване на предходно издадено наказателно постановление.

Моли да бъде изменено атакуваното НП ,като бъде намален определения размер на глобата към минимума,предвиден в закона.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и с процесуален представител,който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Административнонаказващият орган редовно призован,не се явява,не изпраща представител по делото.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

Акт за установяване на административно нарушение№ 52/26.01.2018г. е съставен от С.А.С. младши полицейски инспектор при РУ Каварна срещу Н.И.Ж. ЕГН ********** с адрес ***  за това,че на 24.01.2018г. около 10.00ч. в гр.Каварна по улица „***“ при извършена полицейска проверка се установява,че лицето не е положило достатъчно усилия за опазване на български личен документ/ЛК/ № *** и е допуснало неговото изгубване,заявено с декларация с вх.№ 283000/247/24.01.2018г.Акта е подписан от присъствуващия на място свидетел Ц. Г.Ц.-***.В АУАН е посочена нарушената разпоредба –чл.7 ал.1 от ЗБЛД.АУАН е съставен в присъствието на нарушителя,който е подписал акта без възражения.

Въз основа на така съставения акт е издадено НП № 52/2018 от 07.02.2018г. на Началника на РУ гр.Каварна към ОДМВР Добрич,което възпроизвежда описаните в АУАН обстоятелства.

С наказателното постановление на жалбоподателя за вмененото нарушение,на основание чл.81 ал.2 т.2 от ЗБЛД е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева.Наказателното постановление е връчено на нарушителя срещу подпис на 19.03.2019г.

Приетите по делото: Заповед 8121з-493/01.09.2014г.;Заповед № 8121з-907/30.07.2015г.;Заповед № 8121з-423/15.03.2017г. сочат на материалната компетентност на АНО и на съставилия АУАН.

Актосъставителят и свидетелят по АУАН,осъществили проверката  потвърдиха в съдебно заседание посоченото в АУАН и НП.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.

АУАН е съставен,а НП е издадено от компетентни органи в рамките на правомощията им.

В настоящия казус се сочи,че е нарушена нормата на чл.7 ал.1 от ЗБЛД,която задължава гражданите,притежатели на български лични документи,да ги пазят от увреждане,унищожаване или загубване.Разпоредбата на чл.81 ал.2 т.2 от ЗБЛД от същия закон,санкционира с глоба от 30 до 200 лева лице,което изгуби,повреди или унищожи български личен документ,като съгласно ал.3 на същия член при повторно нарушение по ал.3 наказанието е глоба от 50 до 300 лева.

След съпоставка на така установената в процеса на съдебното следствие фактическа обстановка,описания в АУАН и НП фактически състав и правната квалификация на същия,съдът установи допуснати съществени нарушения на процедурните правила при издаване на процесното НП.

В акта и издаденото въз основа на него НК се описва фактическа обстановка съгласно която,при извършена полицейска проверка се установява,че лицето не е положило достатъчно усилия за опазване на български личен документ/ЛК/ № *** и е допуснало неговото изгубване,заявено с декларация с вх.№ 283000/247/24.01.2018г.,което правилно е квалифицирано като нарушение на  разпоредбата на чл.7 ал.1 от ЗБЛД,без да се сочи,че извършва това нарушение при условията на повторност.В издаденото въз основа на акта НП,АНО е наложил наказание за повторност на извършване на нарушението,което обстоятелство не е видно от мотивната част на АУАН и НП.Следователно е налице несъответствие между повдигнато обвинение и наложено наказание.Обстоятелството,че се повдига обвинение за едно нарушение,видно от описаната фактическа обстановка и правната му квалификация,а се налага санкция за друго такова,определено внася объркване у нарушителя и осуетява неговата защита.Същевременно това опорочава и административнонаказателното производство,доколкото е недопустимо да се наложи наказание на основание несъответстващо на извършеното нарушение.

С оглед гореизложеното,съдът намира,че Наказателно постановление № 52/2018г. от 07.02.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено на Н.И.Ж. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/ на основание чл.81 ал.2 т.2 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/,за нарушение на чл.7 ал.1 от ЗБЛД е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила,поради което следва да се отмени,като незаконосъобразно.

Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 пр.3 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 52/2018г. от 07.02.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено на Н.И.Ж. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 300/триста/ на основание чл.81 ал.2 т.2 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/,за нарушение на чл.7 ал.1 от ЗБЛД,като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: