Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 12.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на дванадесети април две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 69  по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Ж.Ж.Т. ЕГН ********** рподен на ***г***,българско гражданство,основно образование,неженен,безработен,настоящ адрес ***,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че  в периода 20.06.2016г. до 21.02.2017г. в гр.Р., РП и гр.Каварна,като пълнолетно лице,което без да е сключило брак е заживяло съпружески  с лице от женски пол-С.С.Ш. родена на ***г.,ненавършила 16-годишна възраст,поради което и на основание чл.191 ал.1от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 69/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 12.04.2017г.

гр.Каварна 28.04.2017г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 15.03.2017г.  на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по Досъдебно производство № 5/2017г. по описа на ОСО при ОП-Добрич Ж.Ж.Т. ЕГН ********** ***, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 191 ал.1 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемият Ж.Ж.Т.,редовно призован,не се явява,представлява се от адв.С.Д. от ***.

Упълномощеният защитник на предложеният за освобождаване от наказателна отговорност моли подзащитния му да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание „глоба“ в минимален размер,тъй като Т. е имал добро процесуално поведение по време на досъдебното производство,живее на семейни начала със С.Ш.,имат дете за което полагат грижи.  

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Непълнолетната свидетелка С.С.Ш. е родена на ***г. в гр.Каварна от родители А.Й.Т. и С.Ш.Ш..Скоро след раждането и,родителите и се разделили,като до януари 2015г. С.Ш. живеела във *** с майка си,а баща и живеел в ***.След като свидетелката Ш. се върнала в България през януари 2015г. била отглеждана от леля си по бащина линия,а в последствие била отглеждана от баба си по майчина линия-С.Б..

След внезапната смърт на баба и през май 2015г. Ш. била оставена на грижите на различни роднини,като с Решение № 31/08.04.2016г. по Гражданско дело № 572/2015г. на РС Каварна е определена мярка на закрила спрямо свидетелката Ш.,като със съдебното решение е настанена в семейството на близки-свидетелката Г.Б.С. и Ж. Т. С. за срок от една година.Решението е влязло в законна сила на 11.06.2016г.

Свидетелката С.а,тъй като живеела преимуществено в чужбина със семейството си ,набавила пълномощни от родителите на Ш.,за да може да пътува със семейството и.През месец април 2016г. С.а и Ш. отишли във ***,при майката на Ш.,която им казала,че там има много работа и добро заплащане,но след известно време двете отишли в *** при  Ж. С. и Ж.Т. в гр.***,***.

Свидетелките се настанили в началото на месец май-2016г. на квартира,като двете спели в една стая,а мъжа и и сина и-обв.Т. живеели в друга стая двамата.

Всичко било нормално и всички работили в търговията,когато свидетелката С.а забелязала,че свидетелката Ш. напълняла и нямала мензис.Тогава се усъмнила и завела Ш. на лекар,където била установена бременността на Ш..

С. вдигнала скандал,като се скарала на сина си и на Ш.,тъй като ги била предупредила,че са малки и не следва да водят полов живот.След това предупредили родителите и роднините на Ш..Младите казали,че се обичат и изразили желание за съвместен живот.Семейството направили сватба и обичай-сладка ракия на 20.06.2016г. и от тогава обвиняемия и свидетелката Ш. заживели на съпружески начала.

През месец ноември,след като напреднала бременността на Ш.,обвиняемия и свидетелката се върнали в България и заживели в България,а свидетелката С. се върнала седмица по-късно,за да помага.

На 18.01.2017г. свидетелката Ш. родила момченце-Д.Ж. Ж.,като лицата продължават да живеят на съпружески начала.

От приложената справка за съдимост е видно,че обв.Ж.Ж.Т. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

Описаната фактическа обстановка се доказва по безспорен и категоричен начин  от събраните по делото писмени и гласни доказателства:свидетелски показания,обяснения на обвиняемия,Докладна записка на РУ Каварна за получен сигнал от 26.01.2017г.,писмо от Дирекция „Социално подпомагане“ Каварна до РП Каварна от 19.01.2017г.,протокол за доброволно предаване от 30.01.2017г.,Решение № 31/08.04.2016г. на КРС по гр.д.№ 572/2015г.,удостоверение за раждане на Д.Ж. Ж.,справка от УИС за Ж.Т.,Справка НБД“Население“ за Ж.Ж.Т.,Справка НБД“Населеиние“ за С.С.Ш.,протокол за доброволно предаване  от 14.02.2017г.,декларация от А.И.Т.,пълномощно от С. Ш. Ш.,джоб с 3 броя снимки,копие на лична карта на С.С.Ш.,справка за съдимост на Ж.Ж.Т.,характеристични данни за Ж.Ж.Т.

Обвиняемият Ж.Ж.Т. не е криминално проявен,не се е водил на отчет в ДПС като непълнолетен.Ползва се с добро име сред съгражданите си.

Самата фактическа обстановка,както и извършеното престъпление от обвиняемия се доказа по безспорен и категоричен начин от всички събрани и приети по делото доказателства,които съдът кредитира като логични,последователни и кореспондиращи помежду си.Всички доказателства и доказателствени средства в своята съвкупност установяват по категоричен начин времето,мястото и начина на извършване на престъплението,както и авторството на обвиняемия.Свидетелските показания,както и обясненията на обвиняемия са непротиворечиви и се покриват напълно с фактическата обстановка,такава каквато е описана в постановлението н прокурора.Свидетелските показания,съдът намира за незаинтересовани и непредубедени,които показания съдът кредитира изцяло.Фактическата обстановка се покрива напълно с обясненията на обвиняемия,дадени в хода на съдебното производство,които подробно описват всички обстоятелства,свързани с инкриминираното деяние и кореспондират изцяло със свидетелските показания,както и с останалите приложени по делото доказателства.Установява се от свидетелските показания,както и от обясненията на обвиняемия-началния период на съвместното съжителство между обв.Т. и непълнолетната С.С.Ш.-20.06.2016г.Безспорно се установява от събраните доказателства,че през периода на съвместното съжителство с обвиняемия,непълнолетната С.С.Ш. е забременяла,като в последствие на 18.01.2017г. е родила син-Д.Ж. Ж.,с родители непълнолетната и обвиняемия.

При така изяснената фактическа обстановка,Съдът достигна до единствено възможния и несъмнен извод,че с действията си обвиняемия е осъществил състава на престъплението по чл.191 ал.1 от НК.

От обективна страна обвиняемият в периода 20.06.2016г. до 21.02.2017г. в гр.*** Република *** и гр.Каварна,като пълнолетно лице,което без да е сключило брак,е заживяло съпружески с лице от женски пол-С.С.Ш.,родена на ***г.,ненавършила 16 годишна възраст-престъпление по чл.191 ал.1 от НК.

От субективна страна обвиняемият е извършил деянието виновно,при пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2,хипотеза 1-ва от НК,като същият е съзнавал общественоопасния характер,предвиждал е общественоопасните последици и е искал настъпването им.Обвиняемият е съзнавал,че С.С.Ш. не е навършила 16 години,но въпреки това заживял с нея съпружески и са се съвъкупявали.

Ако се приеме,че съобразно ромския етнос,това съжителстване е било нормално,т.е. че традициите изключват съставомерния характер на деянието по чл.191 ал.1 от НК,на практика означава при тълкуване на закона да се създава нов закон различен от този,който е създаден от компетентния орган.Встъпването в брак на непълнолетни е само по себе си причина за огромно безпокойство.Не бива да се подценява и обществената опасност на тези деяния,която се обективира в няколко направления: преждевременното раждане което смущава нормалното психо-физическо съзряване на девойката,нейното обучение,възпитание,квалификация.Ранните бракове представляват една заплаха за реализацията на правото на образование,гарантирано от множество международни актове,сред които са Европейската конвенция за правата на човека,Международния пакт за икономическите,социални и културни права,Конвенцията за правата на детето.

Престъплението по чл.191 ал.1 от НК е продължено и формално.

Предвид изложеното съдът призна  обвиняемият Ж.Ж.Т. за виновен по предявеното му обвинение по чл.191 ал.1 от НК.

         За извършеното престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация,както и обществено порицание.Обвиняемият е пълнолетно лице,не е осъждан за престъпления от общ характер,не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК,липсват причинени съставомерни  имуществени вреди,подлежащи на възстановяване,не са налице отрицателните предпоставки на чл.78а ал.7 от НК,поради което са налице предпоставките на чл.78а ал.1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия за извършено престъпление по чл.191 ал.1 от НК и налагане на административно наказание „глоба”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази тежестта на деянието,степента на обществената опасност на дееца,смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало,направените самопризнания на досъдебното производство,добрите характеристични данни.Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице.Предвид горните обстоятелства,съдът наложи на обвиняемия наказание при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства в размер на минималния предвиден в чл.78а ал.1 от НК,а именно глоба  в размер на 1000/хиляда/лева.

           Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложените за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: