Р Е Ш Е Н И Е

 

       /16.11.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 70/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на ЗП Т.В. Т., чрез пълномощника му адв. В.Д., срещу наказателно постановление (НП) № 08-000502/311 от 16.11.2017 г., издадено от А.Н.П.– Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. Релевират се доводи, че жалбоподателят не е получавал покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), не е присъствал при съставяне на акта, както и не е получавал лично същия. Обективирани са и твърдения за нарушаване разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 5 предл. 2 и 3 от ЗАНН, тъй като в НП не са посочени мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Твърди се, че описаното от фактическа страна в НП влиза в пълно противоречие с посочените от административнонаказващия орган (АНО) нарушени разпоредби, тъй като последният не е изпълнил задължението си да посочи точно какъв фактически състав е нарушен, за да се направи връзка с възприетите от него обстоятелства по повод на извършеното нарушение. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания и моли за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 15.06.2017 г. около 16.12 ч. свидетелите Г.В.В. и К.А.А., инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Добрич извършили проверка на земеделска нива, находяща се в землището на гр. Каварна, стопанисвана от ЗП Т.В. Т. извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008-01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини пъпеши, кореноплодни и грудкови“. По време на проверката на нивата била заварени да работят неустановен брой лица, между които и Г.А.В., която сеела пипер. Още при пристигането си на обекта инспекторите попитали, кой е ръководителят и кой отговаря за работния процес, като при тях дошъл Т.В. Т., който им се представил, като земеделски производител, който е наел лицата да сеят пипер. Инспекторите повикали при себе си лицата, като една част от тях дошли, а други се пръснали из нивата. Г.В. ги приканил да продиктуват трите си имена и ЕГН, като всеки от тях по отделно и в присъствието на ЗП продиктувал личните си данни, а В. ги записал на лист. След разговор със ЗП, инспекторите установили, че на обекта не се съхраняват сключените договори на лицата и др. документи необходими за извършване на проверката по спазване на трудовото законодателство, поради което дали указания на ЗП за представяне на конкретни писмени документи в  ИТ гр. Добрич. Още на 16.06.2017 г. на ел.поща на ИТ Добрич, ЗП изпратил сключени еднодневни договори с работници, а в последствие на 21.06.2017 г. лично представил трудов договор № 23/02.06.2017 г. сключен на 15.06.2017 г. с лицето Г.А.В., заповед № 15/16.06.2017 г. за прекратяване на трудовия договор с Г.В. длъжностна характеристика.

След извършена справка в ТД на НАП Добрич относно регистрирането на представения договор, било установено, че същият е регистриран на 15.06.2017 г. в 17:57:05 ч., т.е след часа на извършената проверка.

За извършената проверка бил съставен протокол ПР 1727401 от 20.07.2017 г., в който били отразени констатираните единадесет нарушения на трудовото законодателство.

С препоръчана кореспондентска пратка № PS930000PN4MV ИД с получател Т. Т., и адрес ***, на ЗП Т. са изпратени протокол  ПР 1727401 от 20.07.2017 г. и писмо изх. № 17242316 от 14.08.2017 г. на Д „ИТ” Добрич, съдържащо покана за явяване на 18.08.2017 г. в 09:30 ч. в Д „ИТ” Добрич, за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по т.т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от протокола. Установи се от представените известие за доставяне и писмо от Български пощи ЕАД Североизточен регион, че пратката е доставена на 15.08.2017 г., получена е от В. В. – син, а обратната разписка е върната на подателя Д „ИТ” Добрич и доставена на 18.08.2017 г., получена от Й.П. – служител.

От събраните в процеса гласни и писмени доказателства се установи, че на посочената в писмото дата нарушителят не се явил в Д „ИТ” Добрич, както и, че на тази дата не е бил съставен АУАН.

На 05.09.2017 г. въз основа на събраните писмени доказателства, личните си впечатления придобити при извършване на проверката, след извършена справка в регистъра на уведомленията за трудови договори, св.Г.В. съставил АУАН № 08-000502, в който описал словесно констатираното нарушение, а именно, че на 15.06.2017 г. около 16:12 ч., при извършена проверка на земеделска нива, находяща се в землището на гр. Каварна, стопанисвана от ЗП Т.В. Т. е заварена Г.А.В., която сее пипер. От представени на 21.06.2017 г. от ЗП документи касаещи трудовото правоотношение с Г.А.В., а именно трудов договор № 23/15.06.2017 г. и от справка на НАП от 15.06.2017 г. е установено, че ЗП Т. Т. в качеството си на работодател е допуснал до работа на 15.06.2017 г. Гинка Вълкова на длъжност сезонен работник земеделие преди да й връчи екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомление по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП, с което е нарушил чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ. В акта е вписано, че същият е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

С писмо изх. № 17249095 от 15.09.2017 г. до ЗП Т.В. Т. са изпратени 8 бр. актове за установяване на административни нарушения, между които и процесния. Видно от писмо изх. № 1114/17.09.2018 г. на Български пощи АД, пратката е постъпила в ПС Каварна на 18.09.2017 г., и е доставена на 27.09.2017 г. на В. В. – син на получателя, срещу подпис в служебния формуляр.

На 16.10.2017 г., актосъставителят отивайки в гр. Каварна в изпълнение на служебните си задължения, взел в себе си АУАН № 08-000502, който възнамерявал да връчи на нарушителя, на известния му адрес. Минавайки пред магазин „Гергана-Деница” актосъставителят видял ЗП Т. Т., провел разговор с него, като го уведомил за съставените актове, които трябва да му връчи, но Т. категорично отказал да ги получи. Свидетел на отказа бил К.К., който се подписал в акта като свидетел на отказа на нарушителя да подпише акта.

Въз основа на съставения АУАН на 16.11.2017 г. било издадено обжалваното НП, в което била отразена идентична фактическа обстановка описана в АУАН, като административнонаказващия орган приел, че ЗП Т.В. Т. в качеството си на работодател е допуснал на 15.06.2017 г. до работа Г.А.В., като сезонен работник земеделие, преди да й предостави екземпляр от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено в ТД на НАП за регистрация на трудовия договор, преди постъпването й на работа, с което е нарушил чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ. За извършеното нарушение на осн. чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ, на ЗП Т.В. Т. в качеството му на работодател е наложена глоба в размер на 1 500 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитаните свидетели Г.В.В., К.А.А., К.Н.К. и В. Т. В., АУАН № 08-000502, съставен на 05.09.2017 г. трудов договор № 23/02.06.2017 г., длъжностна характеристика за длъжност сезонен работник в земеделието, заповед № 15/16.06.2017 г., справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с вх.№ 08388173018609/15.06.2017 г., писмо изх. № 17242316/14.08.2017 г. на Д ИТ Добрич, известие за доставяне, писмо рег. № 11-01-324-1/23.07.2018 г. на БП ЕАД ведно със заверено попие на оп.242Е, писмо изх. № 17249095/15.09.2017 г. на Д ИТ Добрич, писмо изх. № 1114/17.09.2018 г. на Български пощи АД с приложена страница от кн.242.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП.

Разгледана по същество, същата се явява  основателна.

При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на акта и при издаване на НП, което обуславя незаконосъобразност на последното.

Видно е, че АУАН № 08-000502 е съставен на 05.09.2017 г. за нарушение извършено на 15.06.2017 г. и констатирано на 21.06.2017 г. при представяне на документи от страна на ЗП Т.В. Т. касаещи трудовото правоотношение с Г.А.В., ЕГН **********. Установи се по безспорен начин, че до жалбоподателя е изпратена една единствена покана за съставяне на АУАН, изпратена с кореспондентска пратка № PS930000PN4MV ИД, получена от сина му свидетелят В. В. на 15.08.2018 г., с която Т. е поканен да се яви на 18.08.2017 г. в 09:30 ч. в Д „ИТ” Добрич за съставяне на АУАН. Установи се също, че на посочената дата жалбоподателят не се е явил, както и обстоятелството че на тази дата спрямо същия не е съставен АУАН. Такъв е съставен едва на 05.09.2017 г., за която дата липсват доказателства Т. да е бил поканен да се яви за съставяне на акт. В процесния АУАН е вписано, че същия е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 ЗАНН, въпреки установената липса на уведомяване на жалбоподателя за съставяне на акт.  

Въпросът, който следва да намери отговор в настоящото производство е дали е допуснато нарушение на императива на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН и дали е налице изключението по ал. 2 на същата норма. Съгласно първата от цитираните разпоредби, АУАН се съставя в присъствието на нарушителя, респ. на негов представител. По този начин законът обезпечава на лицето, против което се съставя актът, възможност за участие в административнонаказателното производство от самото му начало и гарантира правото му на защита. Този извод се допълва и от обстоятелството, че съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, нарушителят може да прави възражения още при съставяне на акта. Именно защото нарушителят има право да прави възражения и да се защитава, актосъставителят е длъжен да състави акта в негово присъствие и да му осигури тази възможност. Разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН урежда случаите, когато нарушителят не може да бъде намерен или след покана не се яви за съставяне на акта. Това са изключения от правилото АУАН да се състави в негово присъствие, които са изчерпателно посочени от законодателя.

Настоящият състав на съда приема в процесния казус, че разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН е приложена, без да са били налице законовите предпоставки за това. Не са представени доказателства, от които да е видно, че е било невъзможно нарушителят да бъде намерен или, че след покана, не се е явил за съставяне на акт на дата 05.09.2017 г. По делото в действителност е налично писмо-покана с изх. № 17242316/14.08.2017 г. на Д „ИТ” Добрич, с което актосъставителят претендира да е поканил Т. да се яви в инспекцията за съставяне на акт, но тази покана касае дата различна от датата на съставяне на акта – 05.09.2017 г. За датата на която е съставен акта, нито има доказателства, нито има твърдения от актосъставителя, да е призовавал нарушителя, а още по-малко последният да е отказал да се яви, което да обоснове приложението на чл. 40, ал. 2 ЗАНН – съставяне на акт в отсъствието на нарушителя.

Нормата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН е с императивен характер и нейната основна цел е обезпечаването правото на защита на нарушителя, следователно едно такова нарушение не може да бъде преодоляно по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН. Допуснатото процесуално нарушение на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН е съществено, тъй като нарушава правото на привлеченото към отговорност лице на защита, разбирано като право на участие в административнонаказателното производство от самото му начало, а именно - още при съставяне на АУАН. Правото на защита се нарушава винаги когато носителят му е бил лишен от участие в дадена фаза от производството. Възможността да се направят допълнителни възражения не санира допуснатото нарушение. Поради изложеното обжалваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 Наличието на описаното съществено процесуално нарушение прави безпредметно обсъждането на въпросите по съществото на делото, доколкото санкционираният субект би бил удовлетворен от правния ефект на решението.

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, изр.1, пр. последно от ЗАНН, Каварненският районен съд,

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-000502/311 от 16.11.2017 г.  издадено от А.Н.П. на длъжност директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ на ЗП Т.В. Т. с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството му на работодател, е наложена глоба в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..