Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 28.03.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и осми март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

         

 

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурора ……………..,

след като разгледа докладваното от съдията НАХД 73 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И:

 

  ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.Л., роден на ***г***, ЕГН**********, български гражданин, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода м.юли до 19.08.2015г. в дворно място в северния край на с.Г., общ., в нарушение на на установените правила - чл.27 ал.1 и ал.2 от ЗКНВП /чл. 27 ал.1 Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета ал.(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея/, засял и отглеждал растение от рода на конопа- Херба Канабис Индика Сатив, известно като МАРИХУАНА, с нетно тегло 140,64гр., и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,78% тегловни процента, в нарушение на установения в закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите правила на стойност 843,84 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354в, ал.5, във връзка с ал.1 пр.1 и 2, във връзка с чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/лв.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА П.Г.Л., роден на ***г***, ЕГН**********, български гражданин, неосъждан, да заплати по сметката на районен съд гр. Каварна сумата 64,60лв., представляваща направените по делото разноски за изготвените експертизи, както и 5,00 лв. (пет лева) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 354а, ал.6, във вр. с чл. 53, ал.2, б.а от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства: остатък от 140,64гр. високорисково наркотично вещество- „марихуана“-суха тревна маса предадена за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” и плик с веществени доказателстваопаковки от наркотични вещества, като ПОСТАНОВЯВА отнетите в полза на държавата веществени доказателства ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по реда на Глава 8 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съдгр.Добрич.

 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към решението по НАХД  № 73  по описа на Каварненския

районен съд за 2016 година   състав.

 

Срещу обвиняемият П.Г.Л., роден на ***г***, ЕГН**********, български гражданин, неосъждан, е образувано и водено досъдебно производство за престъпление по чл. 354в, ал.5, във връзка с ал.1 пр.1 и 2 от НК, за това, че за периода м.юли до 19.08.2015г. в дворно място в северния край на , общ.Ш., в нарушение на на установените правила - чл.27 ал.1 и ал.2 от ЗКНВП /чл. 27 ал.1 Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета ал.(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея/, засял и отглеждал растение от рода на конопа- Херба Канабис Индика Сатив, известно като МАРИХУАНА, с нетно тегло 140,64гр., и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,78% тегловни процента, в нарушение на установения в закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите правила на стойност 843,84 лева, като случаят е маловажен.

С постановление от 23.02.2016год. прокурор при КРП е приел, че са налице основанията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия и е направил предложение за това.

Съдът като е взел предвидче са налице основания за приложението на чл.78а от НК е насрочил делото заразглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

За КРП, уведоменипредставител не се явява.

ОбвЛ. не се явява в с.з. Представлява се от надлежно упълномощен защитник. Процесуалниият му представител не оспорват фактическата обстановка. В същото време счита, че деянието представлява изключително ниска степен на обществена опасност и пледира обвиняемия да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение. Алтернативно моли съда за минимално административно наказание.

От събраните в наказателното производство доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият П.Г.Л. ***. В съседство с двора на къщата му, в северния край на с.Г. се намирал изосдтавен и необработваем, буренясъл и обрасъл с растителност парцел. Обв.Л. решил сам да засади и отгледа наркотично растение/Канабис/. Снабдил се със семе. Отишъл в съседния на неговия двор парцел, и в най-крайната му част, сред бурените и дърветата обработил почвата и я подготвил за посяване. След това засял семе от индийския коноп. След като растението поникнало, обв.Л. продължил да полага грижи за него. По сигнал на св.К., на 19.08.2015г. служители на РУМВР гр.Шабла извършили претърсване на съседния на двора на обвиняемия парцел. В него открили засятото растение индийски коноп, което било израстнало на височина до 2,30метра. Изкоренили го и го нарязали, а след това го иззели с протокол за оглед на местопроизшествие. Установили, че до мястото, където било засято растението води някаква видимо утъпката пътека. Тръгнали по пътеката и тя ги отвела до дома на обвиняемия. При проведен разговор обв.Л. признал, че лично той е засял и обгрижвал наркотичното растение, като целта било впоследствие да ползва листната маса за собствена употреба. Доброволно ги завел до мястото, което полицаите преди това вече били устантовили. Теглото на откритото и изето растение било 418гр. След като от стеблото била отделена ползващата се за наркотична употреба листна маса, същото била изтеглена и било установено, че готовата за употреба листна маса е с тегло 140,64гр.

Квалификацията на извършеното деяние по чл. 354в, ал.5, във връзка с ал.1 пр.1 и 2 от НК се обуславя от обстоятелството, че обв.Л. е засял и отглеждал растение от рода на конопа- Херба Канабис Индика Сатив, известно като МАРИХУАНА в нарушение на на установените правила - чл.27 ал.1 и ал.2 от ЗКНВП /чл. 27 ал.1 Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета ал.(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея/.

 

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства, които като непротиворечиви и взаимно допълващи се, а именно: протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум, протокол за следствен експеримент и фотоалбум, протокол за оглед на ВД и фотоалбум, Постановление за привличане на обвиняем и обяснения на обвиняем, протоколи за разпити на свидетели, Постановление за назначаване на съдебна физико химична експертиза, Физико химическа експертиза, Експертна справка, Протокол за оценка на наркотично вещество, справка съдимост на обвиняемия и негови характеристични данни.

В хода на досъдебното произцводство обвиняемият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и разказва обстоятелствата около извършването му. В с.з. неговия процесуален представител не оспорва описаната в Пстановланието на КРП фактическа обстановка.

С оглед гореизложеното, Съдът счита, че с деянието си обв.Л. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по 354в, ал.5, във връзка с ал.1 пр.1 и 2 от НК, като за периода м.юли до 19.08.2015г. в дворно място в северния край на с.Г., общ.Ш., в нарушение на на установените правила - чл.27 ал.1 и ал.2 от ЗКНВП /чл. 27 ал.1 Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета ал.(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея/, засял и отглеждал растение от рода на конопа- Херба Канабис Индика Сатив, известно като МАРИХУАНА, с нетно тегло 140,64гр., и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,78% тегловни процента, в нарушение на установения в закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите правила на стойност 843,84 лева, като случаят е маловажен.

Съдът приема, че от показанията на свидетеля К.К. и обв.Л. по безспорен начин се доказва факта на засяване и отглеждане на горепосочените наркотични вещества от страна на обвиняемия, обстоятелствата около установяване на този факт, мястото, където е намерено наркотичното вещество и достъпа на обвиняемия до това място. Впоследствие наркотичното вещество/растение/ е иззето по надлежния ред с протокол за оглед на местопроизшествие от 19.08.2015г.

Съдът кредитира като обективно, компетентно изготвено и обосновано заключението на физико - химичната експертиза по делото на иззетите от двора наркотични вещества - коноп /марихуан/, както и на заключението на изготвената оценка за стойността на същите.

От заключението на физикохимичната експертиза се установява, че растителната маса, зелена на цвят иззета при огледа, представлява части от растението коноп, а теглото й (след изсушаване) е 140,64 грама, като активния компонент тетрахидроканабинол в нея е 1,78% тегловни процента.

О 

 

 

 

т обективна страна изпълнителното деяние на престъпния състав на  чл. 354в, ал.5, вр.ал.1, пр.1 и 2 от НК е осъществено чрез извършените от обвиняемия на действия по засяване и отглеждане без надлежно разрешение по ЗКНВП на високорискови наркотични вещества, подлежащи на контрол съгласно конвенция на ООН от 1971 г. за психотропните вещества, Конвенция на ООН от 1988 г. за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" - коноп /марихуана/ с нето тегло 140,64 грама, като активния компонент тетрахидроканабинол в нея е 1,78% тегловни процента на стойност 843,84 лева. Престъплението е формално, на просто извършване.

Субект - пълнолетно вменяемо физическо лице.

Съдът приема че от субективна страна посоченото деяние е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК от страна на обвиняемия, тъй като същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици, но въпреки това го е осъществил. Макар и в обясненията в качеството на обвиняем той да заявява, че не употребява накотици, съдът приема, че именно личната употреба го е мотивирала да засее и отгледа наркотичното растение. Той не дава разумни обяснения от къде и по какъв начин в него е попаднало семе за това растение. Освен това съдът приема че категорично обвиняемият е знаел какво точно засява, както и че засяването и отглеждането му е наказуемо предвид факта, че не го е сторил в двора на къщата, в която живее, който видно от фотоалбума е обработван и култивиран, а го е засял в съседен необитаем и неподдържан, обрасъл с растителност двор. Вероятно целта му е била растението да не бъде открито, а в случай че бъде намерено, то да не бъде свързано с него, тъй като не е в неговия двор. Освмен това същото време личи стремежа му да полага грижи за отглеждането на растението, като специално е носил туби с вода, с която го е поливал, почвата около растението е грижливо окопана и поддържана и ярко контрастира с буренясалата околност.

Субективни причининезачитане на установения в страната ред.

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид следното:

На първо място КРС съобрази кумулативното наличие на предпоставките по смисъла на чл.78 “а “от НК- обвиняемия е пълнолетно лице и предвидената за умишленото престъпление по чл.354 “в” ал.5 законова санкция е лишаване от свобода до 1 година. Обв. П.Г.Л. не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван  от наказателна отговорност по  реда на чл.78”а” от НК до настоящият момент, от деянието му не са причинени имуществени вреди. Случаят правилно е квалифициран като "маловажен" с оглед добрите характеристични данни на обвиняемия и младата му възраст, а също и при отчитане на малкия брой растения, неголямото количество на листната маса от тях и ниското процентно съдържание на наркотично действащия агент, обстоятелството, че веществото коноп е било само един стрък/в същото време с височина от 2,30м. и общо брутно тегло от 418гр./, отглеждан на площ, където обвиняемия е имал възможност да засее много повече растения, поради което и не може да се приеме, че той трайно се е занимавал с отглеждане на наркотични вещества, а същото по скоро е било отглеждано за лична употреба. Съдът прие, че в случая не са налице вредни последици, което разкрива една по ниска степен на обществена опасност на извършеното престъпление, в сравнение с обикновените случаи от този вид. Съдът въз основа на наличната доказателствена съвкупност е склонен да счита настоящото деяние за инцидентен и нетипичен за обвиняемия противоправен акт, като приема, че проведеното срещу него наказателно преследване в голяма степен е произвело целения от закона предупредителен, възпиращ и превъзпитателен ефект върху личността на Л.. В случая кумулативно са налице всички предпоставки по чл. 78А от НК, и отсъстват пречки той да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му се наложи административно наказание "Глоба".

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид ниската степен на обществена опасност на личността на обвиняемия, добрите му характеристики, необремененото му съдебно минало, направеното признание и изразеното критично отношение към стореното, както и степента на обществена опасност на деянието, която също прецени като по-ниска от обичайната опасност на този вид престъпления, с оглед количеството, теглото и стойността на наркотика.

Воден от горното съдът намери, че административната санкция следва да се определи при явен превес на смекчаващите вината и отговорността обстоятелства, в минималния определен в закона размер, а именно – "Глоба" в размер на 1 000 лева. Именно този размер на административното наказание съответства в пълна степен на интензитета и обществената опасност на деянието, и съдържа потенциал да постигне в пълна степен целите на административното наказание, предвидени в чл. 12 от ЗАННнай-вече да превъзпита обвиняемия да съблядава занапред законите и установения правен ред.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди П.Г.Л., роден на ***г***, ЕГН**********, български гражданин, неосъждан, да заплати по сметката на районен съд гр. Каварна сумата 64,60лв., представляваща направените по делото разноски за изготвените експертизи, както и 5,00 лв. (пет лева) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 354а, ал.6, във вр. с чл. 53, ал.2, б.а от НК съдът отне в полза на държавата веществените доказателства: остатък от 140,64гр. високорисково наркотично вещество- „марихуана“-суха тревна маса предадена за съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” и плик с веществени доказателстваопаковки от наркотични вещества, като постанови отнетите в полза на държавата веществени доказателства да бъдат унищожени по реда на Глава 8 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение.

 

            Мотивиран от изложеното, съдът постанови решението си.

                                                                                                                                        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: