Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 22.11.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на първи ноември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря ***,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 74  по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „ДЕЛТА-2009“ЕООД с ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с управляващ и представляващ Д.С.Х. срещу Наказателно постановление № 08-11/12.03.2019г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към Главна дирекция“Рибарство и контрол“  при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.70 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.30  ал.3 т.1 от ЗРА.

В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно,необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила,включително оспорва и фактическата обстановка възприета и отразена от АНО при издаване на процесното наказателно постановление,като твърди,че не е извършвал описаното в АУАН и в атакуваното НП нарушение.

В съдебно заседание въззивникът редовно призован,не се явява ,представлява се от адв. К.Д. от ***,който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП на сочените в жалбата основания.

Въззиваемата страна изпраща процесуален представител-юр.консулт Ф.Ч.,който оспорва жалбата и по същество пледира за потвърждаване  на атакуваното НП,като мотивирано,правилно и законосъобразно.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от разпоредбата на чл.91 ал.1 и ал.4 от ЗРА и съдържанието на приложената Заповед № РД 09-25/21.01.2014г. на Министъра на земеделието и храните.

От фактическа страна с акт № В 0007154/13.09.2018г. за установяване на административно нарушение съставен от З.С.Г. на длъжност  главен специалист  РК сектор „РК“ Добрич към ГДРК при ИАРА се констатира,че на 13.09.2018г. по сигнал от Центъра за наблюдение на риболовните кораби /ЦНРК/-гр.Варна и приложено копие от навигационна снимка,упълномощеното лице ,в качеството си на капитан на Р/к ***-Л.С.А. ЕГН ********** извършва стопански риболов между нос Калиакра и нос Шабла,в зоната на разстояние 1 морска миля от бреговата линия.На борда на риболовния кораб е констатиран улов на риба от вида „барбун“-906 кг,описана в декларация за произход № 1045658 от 13.09.2018г.Актосъставителят приема,че посочените си действия капитана на риболовния кораб ***-Л.С.А. *** нарушава чл.30 ал.3 т.1 от Закона за рибарството и ак***ултурите /ЗРА/,във връзка със Заповед № РД 09-98/26.02.2016г.,1.т.1 и 1.т.2 на МЗХ.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 12.03.2019г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 08-11  на Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 13.09.2018г. по сигнал от Центъра за наблюдение на риболовните кораби /ЦНРК/-гр.Варна и приложено копие от навигационна снимка,упълномощеното лице ,в качеството си на капитан на Р/к ***-Л.С.А. ЕГН ********** извършва стопански риболов между нос Калиакра и нос Шабла,в зоната на разстояние 1 морска миля от бреговата линия.На борда на риболовния кораб е констатиран улов на риба от вида „барбун“-906 кг,описана в декларация за произход № 1045658 от 13.09.2018г.Актосъставителят приема,че посочените си действия капитана на риболовния кораб ***-Л.С.А. *** нарушава чл.30 ал.3 т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/,във връзка със Заповед № РД 09-98/26.02.2016г.,1.т.1 и 1.т.2 на МЗХ и е наложил на жалбоподателя административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.70 ал.2 от Закона за рибарството и ак***ултурите /ЗРА/.

При така установената фактическа обстановка,въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление,по отношение на законосъобразността,обосноваността и правилността му,съдът прави следните правни изводи:

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

При анализа на издадените АУАН и наказателното постановление,съдът съобразява следното:

Видно от писмените доказателства по делото ,актът е съставен в нарушение на чл.40 ал.3 от ЗАНН.От показанията на актосъставителя З.Г. и свидетеля по акта С.Б.  се установява,че горепосочените свидетели не са свидетели при извършване или установяване на нарушението/л.75 и л.76  от делото/.Съгласно чл.40 ал.3 от ЗАНН при липса на свидетели при извършване или установяване на нарушението,или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие,той се съставя в присъствието на други двама свидетели,като това изрично се отбелязва в него.В случая АУАН е съставен само в присъствието на един свидетел,което се явява грубо нарушение на изискванията на чл.40 ал.3 от ЗАНН.Законодателят е предвидил изрично в тази хипотеза свидетелите да са двама,за да бъдат защитени правата на наказаното лице.Липсата на втори свидетел опорочава акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление.В тази насока е и константната съдебна практика-Решение № 256 от 27.07.2016г. на АдмС-Добрич по к.а.н..д. № 212/2016г.,Решение № 33 от 15.02.2016г. на АдмС-Добрич по к.а.н.д. № 8/2016г.,Решение от 16.10.2013г. на АдмС-Добрич по к.а.н.д. № 605/2013г.

Допуснатото процесуално нарушение,описано по-горе е съществено и не може да бъде преодоляно по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН,нито пък може да бъде отстранено в съдебната фаза на производството.Тъй като се касае за особено съществено нарушение,довело до нарушаване на императивна разпоредба на ЗАНН,наличието на това нарушение обуславя отмяна на атакуваното постановление.

Независимо от това,съдът намира за нужно да се произнесе и по съществото на спора,като по отношение на визираното нарушение и приложимия материален закон съдът установи следното:

Производството е от административно-наказателен характер,при което е необходимо да се установи налице ли е деяние,което представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно-предпоставките са абсолютни,като тежестта на доказване лежи върху административно-наказващия орган.Следва да се има предвид,че отразеното в акта за  административно нарушение не се счита за доказано,т.е за безспорно установено.Това е така,тъй като по силата на чл.84 от ЗАНН в административнонаказателното производство са приложими правилата на НПК,а съгласно чл.16 от НПК обвиняемият/ в административно-наказателното производство това е лицето посочено като нарушител/ се счита за невинен до доказване на противното.Това означава,че е в тежест на административно-наказващия орган/по арг. на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.103 ал.1 от НПК/,тъй като именно той е субекта на административно-наказателното обвинение,да докаже по безспорен начин пред съда,с всички допустими доказателства,че от обективна страна има административно нарушение и  че от субективна страна  е извършено виновно от лицето посочено като нарушител.

Настоящия съдебен състав намира за основателно възражението на жалбоподателя,че не е доказано извършването на нарушението от негова страна.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел З.С.Г. се установява,че на 13.09.2018г. е получена информация,която е подадена от Центъра за наблюдение на риболовните кораби ,като е изпратено и копие от навигационна снимка,като акта е съставен на база справката от Центъра за наблюдение на риболовни кораби и на извода,че се е движел с трална скорост,бавна скорост,което води актосъставителя до извода,че р/к *** е риболовствал в този момент. От показанията на З.Г. и свидетеля по акта С.Б.  се установява,че горепосочените свидетели не са свидетели при извършване или установяване на нарушението/л.75 и л.76  от делото/.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел  З.С.Г. се установява,че факта който го води до извода ,че р/к *** е риболовствал в едномилната зона е тралната скорост около 2-3 възела.В тази насока са и показанията на свидетеля по акта С.Б..Действително от системна снимка на Декларацията за произход № 1045658/13.09.2018г. се установява,че на борда на риболовния кораб е констатиран улов на риба от вида „барбун“-906 кг,факт който не се оспорва и в показанията на свидетеля Т.Д. Т.,който е бил част от екипажа и е бил упълномощен като капитан на р/к *** на 13.09.2018г.,но за ангажиране административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е необходимо да се докаже,че е извършван стопански риболов между нос Калиакра и нос Шабла,в зоната на разстояние 1 морска миля от бреговата линия.Ангажиращият административнонаказателната отговорност на жалбоподателя факт,с оглед на приетите по делото писмени и гласни доказателства,че е извършван на 13.09.2018г.  от риболовен кораб *** стопански риболов между нос Калиакра и нос Шабла в крайбрежната зона,с отдалеченост под една миля от бреговата ивица,не може да се приеме за безспорно доказан,а само за предположение,ако се изхожда от това,че  риболовния кораб ***се е движил в забранителния период в крайбрежната зона,с отдалеченост под една миля от бреговата ивица с ниска /трална/ скорост.Р/к ***,видно от експортна снимка и следа на риболовния кораб от системата за наблюдение на риболовните кораби/СНРК/ на ИАРА се е движил между нос Калиакра и нос Шабла в крайбрежната зона,с отдалеченост под една миля от бреговата ивица и над едномилната зона с идентична скорост.Освен това,видно от приложената по делото справка от Национален институт по метрология и хидрология,филиал Варна от метеорологични наблюдения на 13.09.2018г. в станция нос Калиакра и станция нос Шабла,за времето между 09.00ч. до 12.00ч. на 13.09.2018г.,/отбелязано като време на придвижване на р/к ***/ между нос Калиакра и нос Шабла/посоката и скоростта на вятъра,както на станция нос Калиакра,така и на станция Шабла е изток,север,североизток,със скорост от 6 до 8 м/с,т.е. при силен насрещен вятър р/к *** е следвало да намали скоростта си под въздействието на вятъра.Доказателствената сила на обвинението срещу въззивника се разколебава и от факта,че риболовния кораб ***е имал движение и над едномилната зона и то с една и съща скорост,като в тази насока са експортна снимка и следа на риболовния кораб от системата за наблюдение на риболовните кораби/СНРК/ на ИАРА,както и показанията на свидетелите С.К.  Б. и Т.Д. Т..Горепосочения факт дава възможност за предположение,че улова на риба е извършван над едномилната зона,като в тази насока са показанията на упълномощения като капитан на риболовен кораб *** св.Т.Д. Т.,които дори да са израз на защитна позиция,съставляват годно доказателствено средство и освен това не бяха опровергани от събрания по делото доказателствен материал от страна на административнонаказващия орган.

Съдът съобразява принципа,че обвинението за извършване на административно нарушение,в случая не може да почива на предположения.Преценявайки представените по делото доказателства,настоящия съдебен състав по свое вътрешно убеждение,намира,че те не водят до изводи,които са единствено възможни,изключващи всички останали.

Предвид изложеното дотук,съдебния състав намира,че вмененото на „ДЕЛТА-2009“ЕООД нарушение не е доказано по безспорен и несъмнен начин  в съответствие с изискването на чл.303 ал.2 от НПК,като са налице обстоятелства,анализирани по-горе,внасящи основателни съмнения в обвинителната теза на наказващия орган.

Липсата на безспорни доказателства  води до несъставомерност  на деянието,а оттам и до единствено логичния извод за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление,обуславящ отмяната му.

Имайки предвид основния принцип,залегнал в ЗАНН,че тежестта на доказване на нарушението,се възлага на наказващия орган,в настоящия случай съдът приема,че с издаването на наказателното постановление административнонаказващият орган е нарушил разпоредбата на чл.53 ал.1 от ЗАНН,като е наложил имуществена санкция на „ДЕЛТА-2009“ЕООД ,без да е установил по безспорен начин извършеното нарушение.

Така мотивиран,съдът счита,че наказателното постановление следва да бъде отменено,като незаконосъобразно,поради което и на основание чл.63 ал.1 предл. трето от ЗАНН

 

                                                Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 08-11/12.03.2019г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към Главна дирекция“Рибарство и контрол“  при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на „ДЕЛТА-2009“ЕООД с ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № *,представлявано от упълномощено лице,в качеството си на капитан на р/к *** ***-Л.С.А. ЕГН ********** с адрес гр.*** ж.к.*** бл.** вх.* ап.** е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.70 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.30  ал.3 т.1 от ЗРА,като недоказано и незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..