Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 05.07.2017г.

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№76/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на С.А.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, против Наказателно постановление №16-0851-002472/05.01.2017г. на ОДМВР гр.Добрич.

В жалбата се излага се излага, че при образуване на административно наказателното производство контролните органи са допуснали съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление било издадено въз основа на Акт за установяване на административно наказание /АУАН/ №Г470047/09.12.2016г.

Жалбоподателката твърди, че на дата 09.12.2016г. управлявала автомобил в с.***, по ул.“***“, в посока ***. Твърди обаче, че управлявания автомобил бил ***с рег.№ТХ ***, а не описания в обжалваното постановление марка ***, модел *** с рег.№***. Като доказателство представя НП 016-0851-002469/05.01.2017г. на Началник сектор към ОДМВР гр.Добрич, от което било видно, че в същия ден и в същия час и място е управлявала ***и физически било невъзможно да управлява и л.а. *** ***, посочен в обжалваното НП.

Жалбоподателката твърди, че в акта и наказателното постановление са допуснати съществени нарушения, съобразно разпоредбите на ЗАНН, неправилно бил описан лекия автомобил, регистрационния му номер, липсвало пълно описание на фактическата обстановка касаеща състава на нарушението и обстоятелствата, при които било извършено.

Моли съда да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и изцяло противоречащо на разпоредбите на процесуалния закон.

В с.з. жалбоподателката не се явява, представлява се от упълномощен представител адв.М.К., която поддържа жабата изцяло. Изтъква, че в същия ден Д. управлявала сочения в Акта ***и при спирането си от органите й били съставени два акта, съответно две наказателни постановления. Описаното МПС в двата акта и постановления било различно.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхвата на въззивната проверка и установи следното:

Жалбата е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №2472/09.12.2016г., съставен от мл.инспектор К.Г.К., и в присъствието на свидетеля Т.П.Т.  за това, че на 09.12.2016г. около 13.15 часа в с.***, по ул.“***“, срещу ***, в посока ***, жалбоподателката С. А.Т./така е вписана в акта/ управлява лек автомобил марка ***с рег.№***, чужда собственост, като при проверката е установено – автомобила няма валидна полица „Гражданска отговорност“ за 2016г., към часа и дата на проверката. С това си деяние С. Т. нарушила чл.638, ал.3 от КЗ.

Като свидетели по делото са разпитани актосъставителя К.Г.К. и Т.П.Т.. Същите установяват, че при извършената проверка на жалбоподателката са съставени два акта по ЗДвП и по КЗ. Св.К. не си спомня какъв автомобил е шофирала Д., а според св.Т. тя е била с лекотоварен автомобил, не е бил лек автомобила.

Приложени към административната преписка и са приети като доказателства от съда Наказателно постановление №16-0851-002469 от 05.01.2017г. От това НП, съставено въз основа на АУАН Г470045/09.12.2016г. е видно, че на С.Д. и е наложено административно наказание за нарушения по ЗДвП. В НП е вписано, че Д. е управлявала лек автомобил ***с рег.№ТХ***.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира, че административно-наказателната отговорност на жалбоподателката е ангажирана незаконосъобразно.

Наказателното постановление е крайният акт на административно-наказателното производство и при неговото постановяване законът е предвидил строги правила, отнасящи се както до процедурата по издаването му така и до неговото съдържание.

Съгласно чл.57, т.4 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер. В настоящия случай при извършена цялостна проверка съдът констатира, че има разминаване в имената на нарушителя. Така в обжалваното наказателно постановление е вписана като С.А.Д., докато в АУАН , въз основа на който е издаденото НП е записана като С.А. Т.. Това представлява съществено процесуално нарушение, което води до отмяна на атакуваното НП.

Съобразно разпоредбата на чл.57,а л.1, т.5 от ЗАНН, наказателното постановление трябва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават.

В настоящия случай жалбоподателката навежда твърдения, че в наказателното постановление е описан съвсем различен автомобил от този описан в АУАН.  От разпита на свидетеля Т.Т. също се установи, че Д. е управлявала лекотоварен автомобил, а не лек автомобил *** ***, този който е записан в наказателното постановление. Установи се също така, че има разминаване в регистрационния номер на автомобила, вписан в АУАН и НП. Това също е съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на НП.

С оглед на горните, съдът счита, че наказателното постановление като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0851-002472/05.01.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР гр.Добрич, с което на С.А.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.638, ал.3 от КЗ й е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лева за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

 

                                  

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………