Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 13.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 78 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на „НОРД КОУСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. К., ул.А.С. № ** ЕИК: *****, представлявано от  Управителя Г.Г.М. ЕГН:**********, против Наказателно постановление № В-037038 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП като неправилно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Не оспорва описаната в АУАН и НП фактическа обстановка. Изтъква, че при съставяне и връчване на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател редовно призовано се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата. В депозирана писмена защита оспорва изнесената в АУАН и НП фактическа обстановка, както и правната квалификация на деянието.

КРП - редовно призована - представител не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована не се представлява.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП.

На 14.08.2015год. Г.Т.Г. - инспектор при РД на КЗП гр.Варна съставила акт № К-037038/14.08.2015г. на жалбоподателя за това, че при направената проверка на 11.08.2015 г. в в с.Е., общ.Ш. в обект - къща” Алекс 1” :”Норд Коуст” ООД извършва туристическа дейност в къща ’’Алекс 1”, находяща се в с.Е., общ.Ш.

При проверката било установено, че няма поставени на видно място Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

В хода на проверката от управителя на фирмата е представено Удостоверение за категоризация № 00127/ 07.05.2015 г., както и металната табела, част от категорийната символика.

Актосъставителят приела, че търговецът не е изпълнил административното си задължение да постави на видно място удостоверение за категоризация № 00127 от 07.05.2015 г„ както и металната табела, част от категорийната символика, с което е нарушил разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от закона за туризма (зт). нарушението е извършено на 11.08.2015 г. в с. езерец.

 

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал Наказателно постановление № В-037038 от 27.10.2015г., с което на въззивното дружество е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

В съдебно заседание показания депозира св. М.А.А.. Видно от показанията й, на посочената в АУАН и НП дата, съвместно с колежката й Г.Т.Г. са извършили проверка в туристически обекти в с.Е., общ.Ш. един от които - къща” Алекс 1” , стопанисвани от ”Норд Коуст” ООД. При проверката в обект къща” Алекс 1” било установено, че удостоверението за утвърдена категория не е поставено на видно място в туристическия обект. Актосъставителят и св.А. обиколили цялата къща, като влезли в нея през единствения й вход. В помещение, обособено като Рецепция установили, че липсват както Удостоверението, така и категорийната табела. При поискване на Удостоверение за утвърдена категория и металната табела за категорийната символика, същите впоследствие били предоставени от Управителя на фирмата. Той обяснил, че отскоро се занимава с тази дейност и не бил наясно с изискванията.

Актосъставителят съставила Констативен протокол №К-0219959/11.08.2015г., в който отразила установените констатации и дала указания на дружеството-нарушител, на 14.08.2015г. техен представител да се яви в сградата на Община Каварна, където да представи касова книга, регистър за настанени туристи, справка-декларация за реализирани нощувки и Удостоверение. Управителят на дружеството-М. се запознал с констатациите в констативния протокол, както и с вписаното разпореждане за явяване на представител на 14.08.2015г. и се подписал под протокола. На 14.08.2015г. лично Управителят на дружеството-М. ***, където му бил съставен АУАН № К-037038/14.08.2015г. Той бил запозната с АУАН, била му дадена възможност да впише възражения, обяснения или забележки по него и същия му бил връчен. Представляващия въззивното дружество вписал в АУАН, че няма никакви възражения.

Съдът изцяло кредитира депозираните от свидетеля М.А.А. показания, тъй като същите са последователни, логични и се потвърждават от останалите събрани в хода на административно наказателното производство доказателства. Предвид представения болничен лист за продължитилин отпуск по болест за бременност и раждане, съдът прие че не е необходимо провеждане на разпита на актосъставителя Г.Г. и заличи същата от списъка на свидетелите по делото.

Съдът приобщи към доказателствения материал приложените писмени доказателства: заповед №365 ЛС от 22.04.2015г. на МИ КЗП; заповед №288 от 22.04.2015г. на МИ КЗП; наказателно постановление  № В-037038 от 27.10.2015г.; известие за доставяне  от 06.11.2015г. ИД PS 9000 022P2YJ; акт за установяване на административно нарушение  № К-037038 от 14.08.2015г.; констативен протокол за проверка на документи  № К-092106 от 14.08.2015г.;  констативен протокол № К 0219959 от 11.08.2015г.; справка за временна заетост  от 11.08.2015г.; регистър на настанените къща за гости Алекс 2; справка декларация   по чл.116,  ал.3 от ЗТ от 14.08.2015г.; регистър за рекламации на къщи „Алекс-1“ и „Алекс-2“ от 29.04.2015г.; удостоверение №00127 за утвърдена категория – една звезда; регистър на настанените лица къща „Алекс1“- общо 9 листа; молба  на 30.03.2016г. с вх.№984 от Комисия за защита на потребителите.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна: 

 

 

 

 

Съдът намира че не са допуснати нарушения в процедурата по съставяне на АУАН, които да водят до незаконосъобразност на издаденото НП и същите да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. Той не се е възползвал от възможността за възражения в тридневния срок по акта, но е подал жалба и по нея е образувано съдебно производство, в което е имал възможност да организира своята защита. В този смисъл не са налице особено съществени нарушения, които да налагат отмяната на НП.

Изложената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя и съдът я приема такава, каквато е установена от наказващият орган и я споделя изцяло, доколкото и в съдебното производство с необходимата категоричност се установи неправомерната деятелност на жалбоподателя, намерила адекватен административнонаказателен израз в атакуваното наказателно постановление. Правилно АНО е достигнал до обоснования извод, че жалбоподателят е извършил визираното в акта нарушение на  чл. 132, ал. 1 от ЗТ, доколкото същият е стопанисвал туристически обект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, б.“б“ от ЗТ, носещ белезите на място за настаняване – къща за гости. С оглед горното този обект подлежи на категоризация по съответния ред предвиден в ЗТ и по силата на същия закон на жалбоподателя е вменено задължение да постави Удостоверението за категоризация и табела на видно място. Като не е сторил това, същият е осъществил от обективна страна състава на нарушение по  чл. 132, ал. 1 от ЗТ. Обстоятелството, че към датата на извършване на проверката, „Норд Коуст“ООД е притежавало Удостоверението за категоризация не води до дисквалификация, доколкото отговорността е ангажирана единствено за неизпълнение на задължение по  чл. 132, ал. 1 от ЗТ, а не липса на Удостоверението за категоризация или за Удостоверение за открита процедура по категоризация. Административно-наказващият орган правилно се е съобразил и с факта, че обществената опасност на този вид деяния е висока, но е приел като смекчаващите обстоятелства, че нарушението е за първи път и е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в минималния предвиден от закона размер.

Съдът приема, че правилно с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение на чл. 132, ал.1 от ЗТ, съгласно която разпоредба удостоверението за категория и табелата, включващи категорийната символика, се поставят на видно място в обекта. Действително от събраните доказателства, а и от признанията на жалбоподателя, се установява, че нито табелата за категоризация е била поставена на видно място, нито удостоверението за категоризация. Разпоредбата на чл. 214 от ЗТ санкционира непоставянето на видно място на цялата категорийна символика (включваща и табелата и удостоверението за категоризация) или на временното удостоверение. За непоставянето на тази категорийна символика санкциониращата разпоредба е чл. 214 от Закона за туризма, на която административно наказващият орган правилно се е позовал.

Съдът не споделя възражението на процесуалния представител на въззивното дружество за неправилна правна квалификация на деянието. 

 

 

 

 Предвидената в чл. 209 от Закона за туризма санкция се отнася единствено за непоставянето на видно място на информацията по  чл. 114, т.3, б."а", "б" и "в" от Закона за туризма и не предвижда наказание за непоставянето на категорийната символика по чл. 132, ал.1 от ЗТ. За липсата на информацията по чл. 114, т.3 от ГПК, жалбоподателят не може да бъде санкциониран на основание и със санкцията, предвидена в чл. 214 от ЗТ. Съдът приема за безспорно доказан факта, че освен Удостоверение,  на видно място в туристическия обект е липсвала и категорийната табела. Тези факти не са били оспорени от представляващия въззивното дружество както при съставяне на констативния протокол, така и при съставянето и връчването на АУАН.

 катония априлВСъдът намира за необходимо да коментира и преценката на наказващия орган относно това, че в случая не са налице смекчаващи обстоятелства, които да налагат да се приеме, че е налице "маловажен случай" на нарушение по смисъла чл. 28 от ЗАНН. Процесното нарушение не би могло да се квалифицира като маловажно по смисъла на посочената норма, тъй като липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид. Не поставяне на видно място в стопанисвания туристически обект на вече издадено Удостоверение за утвърдена категория една звезда, а прибирането и съхранението му извън туристическия обект не налага извода за по-ниска степен на обществена опасност на нарушението. Ето защо, преценката на наказващия орган за това, че нарушението не съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН е правилна и законосъобразна.

 

 

 

 

При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалният закон. То е обосновано и не е постановено при непълнота на доказателствата. Не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Наложената имуществена санкция е минималната, предвидена в закона, съобразена е с тежестта на деянието и с обстоятелството, че е допуснато за първи път.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № В-037038 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице „НОРД КОУСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. К., ул.А.С. № ** ЕИК: *****, представлявано от  Управителя Г.Г.М. ЕГН:********** е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

           

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: