Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 11.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 79 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

         Обжалван е електронен фиш серия К  № 2431926 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП на Т.М.В. ЕГН **********,законен представител на РИС-ВВ, ЕИК ****,постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300/триста/ лева.

         Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят Т.М.В. ЕГН **********,който твърди в жалбата си,че в конкретния случай  описанието на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението и съответно дали същото правилно е квалифицирано по чл.21 ал.2 от ЗДвП.В жалбата се изразява становище,че при боравенето с техническото средство служителят не е съобразил действията си с разпоредбата на чл.9 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г.,която дава правомощия на служителя единствено еднократно да насочи уреда в контролираната посока,да го включи и извърши първоначални настройки и да изключи техническото средство едва след изтичане на времето за контрол. В жалбата се изтъкват и съображения по същество за отмяната на процесния електронен фиш,тъй като в него не е отчетен и взет предвид толеранс от 3% от отчетената скорост,т.е не е приспадната максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС.Моли да бъде отменен обжалвания електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен,издаден при неспазване на предвидената в закона форма,при съществени процесуални нарушения.

         Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

         Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

         На 25.11.2018г. в 11.07ч. в обл.Добрич,общ.Каварна, Гл.път I-9,км. 51+5,КПП Топола е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока гр.Каварна моторно превозно средство ****вид лек автомобил с регистрационен номер ****.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 98 км/ч. извън населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 60 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е Т.М.В. ЕГН **********,законен представител на РИС-ВВ, ЕИК ****,постоянен адрес ***.

         При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К № 2431926,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.2 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300/триста/ лева  на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.2, т.4 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП.

         Изложената  дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените  по делото писмени доказателства ,както и от приложения снимков материал от заснет клип № 2428 с техническо средство радар № 641.Така приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и в този смисъл независимо от факта,че в съдебно заседание е приет като писмено доказателство,се явява  и като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него.

         При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

         Жалбата е процесуално допустима,подадена е в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП,от надлежна страна,поради което следва да бъде разгледана.По същество същата се явява неоснователна поради следното:

         Съдът намира,че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,не са допуснати сочените в жалбата нарушения.От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити.В електронния фиш е описано точно  извършеното административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП,като е посочено конкретното МПС,както и че същото се е движело със скорост 98км/ч. при ограничение на скоростта до 60 км/ч.,с превишение от 38 км/ч. В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с  98 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 95 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

         Посочено  и конкретизирано е и мястото на извършване на нарушението - обл.Добрич,общ.Каварна, Гл.път I-9,км. 51+5,КПП Топола,в посока към гр.Каварна,а на приложения към електронния фиш клип са посочени и географските координати на мястото на заснемане на скоростта.Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал,на който ясно се вижда  моторното  превозно средство ****вид лек автомобил с регистрационен номер ****,като същите са годни веществени доказателствени средства.В хода на съдебното производство не бяха събрани доказателства,установяващи различни от посочените факти.Като издател на електронния фиш е посочен ОД на МВР гр.Добрич.Действително в електронния фиш няма дата на издаване на същия,но такава не се изисква от разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП,в която законодателят е посочил изискуемите задължителни реквизити,а именно териториалната структура на МВР,на територията на която е установено нарушението,мястото,датата,точния адрес на извършване на нарушението,регистрационния номер на МПС,собственика на същото,описание на нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,срока,сметката или мястото на доброволното и заплащане.ЗДвП се  явява специален закон по отношение на ЗАНН и съответно е приложим като такъв.

         Безспорно установено е по делото,че заснетият с превишена скорост  автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641.Посоченото автоматизирано техническо средство-TFR1-M инв.№ 641 фиксира скоростта на превозното средство,регистрационен номер,дата и точния час,посоката на движение.Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство,в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.Образецът на електронния фиш се утвърждава от Министъра на вътрешните работи.С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. ВАС е признал възможността за поставяне на технически средства,които автоматично да записват административни нарушения,но изрично е указал необходимостта това да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания/арг.чл.32 ал.2 от Конституцията/.Използването на заснемащи  технически средства е позволено/чл.165 ал.2 т.7 от ЗДвП/,тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движение по пътищата,а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност,изключваща намесата на субективен фактор.В конкретния случай скоростта на движение е отчетена от мобилна система за видеонаблюдение,която е функционирала след включването и от оператор,разположена на паркирания встрани от контролирания пътен участък полицейски автомобил.Това действие от страна на оператора-по стартиране на работния режим е изцяло в съответствие с цитираната по-горе дефинитивна норма,тъй като според б.“б“ на т.65 & ДР на ЗДвП-мобилни автоматизирани технически средства са тези,които са прикрепени към превозното средство и установяват нарушение в присъствието на контролен орган,който поставя началото на работния процес и неговия край.Възможността с такъв вид средство за измерване да се установява нарушение,за което може да се издаде електронен фиш,е законодателно призната с нормата редакция на чл.189 ал.4 от ЗДвП и с Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата  за движение по пътищата,издадена от Министъра на вътрешните работи и обн.Дв бр.36 от 19.05.2015г.Ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично и независимо от човешка намеса.Единствените действия които има операторът с уреда е активирането на бутона за начало на работен режим и първоначалните настройки,които касаят посоката в която се движат автомобилите,които ще бъдат контролирани,обхвата на действие на уреда,които действия са също нормативно регламентирани в чл.9 от посочената по-горе наредба и инструкцията за експлоатация на процесното средство за измерване,достъпна от производителя.Ето защо съдът счита,че няма намеса и липсва субективен фактор  към момента на установяване на нарушението.Такава има едва след като  са интегрирани всички отчетени и записани данни,за да се материализира информацията на хартиен носител.В резултат на този процес са изведени  и приложени съдържащите и съответните данни фотоси-четири на брой.Освен визуализация на момента на заснемането,който съвпада с момента на отчитане на скоростта /Т =О сек/ са налице т.нар. в инструкцията на производителя „предистория“ /Т= - 0,5 сек/-или 0,5 секунда преди установяване на нарушението,налице е фотос три/долния ляв ъгъл/отразяващ ситуацията 1,0  секунди след отчитането на скоростта/Т=1,0 сек./ и последният четвърти фотос в долния десен ъгъл визира автомобила в близък план,така че от самия фотос да се обективира регистрационния му номер достатъчно ясно/последното изискване е също на производителя в инструкцията/.Наред с това и отново предвид техническите възможности  на системата за видеонаблюдение в няколко карета  в крайна дясна част са разположени относимите към нарушението параметри.Част от тях са:посоката,обхвата на действие и режима,както и ограничението на скоростта,спрямо което се осъществява контрола,които са по предварително зададени параметри от оператора със системата.Останалите отразяват генерирани  от сателитните връзки данни-дата и час,географски координати на точката,в която е извършено засичането на скоростта и номера на заснетия автомобил.В конкретния случай и достоверността на показанията на средство за измерване е гарантирана,тъй като данните в електронния фиш са възпроизведени от приложените като веществено доказателствено средство фотоси,отразяващи конкретните визирани  горе параметри.Самото изображение ясно илюстрира процесния автомобил,разположението му на пътното платно и конкретно посоката,в която се сочи,че е станало измерването.

         Несъмнено е,че заснемането е станало с мобилно автоматизирано техническо средство,което е поставено  на позиционирания патрулен автомобил.По отношение на спазване на изискването  да се обозначи мястото на контрол в съответствие с нормата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП,към което изискване акцентира и задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС,следва да се има предвид,че с ДВ бр.54 от 05.07.2017г. разпоредбата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП е отменена,т.е законовото изискване да се обозначи мястото на контрол е отпаднало.Предвид всичко изложено съдът приема ,че използването на заснемащото автоматизирано техническо средство е станало по нормативно определена процедура,при спазване на нормативно поставените изисквания и технически инструкции на производителя на измервателния уред.

         Несъмнено засичането и заснемането на скоростта на движение на моторното  превозно средство ****вид лек автомобил с регистрационен номер **** е станало в извън населено място-Гл.път I-9 на км. 51+5,КПП Топола,в посока гр.Каварна,където има въведено ограничение на скоростта до 60 км/ч.В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с 98 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 94 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

         По отношение на субекта,чиято отговорност се ангажира с електронния фиш,следва да се има предвид въведената със закона оборима презумпция ,че собственика на МПС е управлявал същото.След като електронния фиш е издаден на собственика на МПС- Т.М.В. ЕГН **********,законен представител на РИС-ВВ, ЕИК ****,постоянен адрес ***,същият е имал възможност в предвидения от закона 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да подаде писмена декларация с данни за лицето,извършило нарушението.тоест собственика на МПС следва да извърши действия,които водят до анулиране  на издадения срещу него електронен фиш.В конкретния случай такива действия не са извършени от жалбоподателя,поради което съдът намира,че правилно и законосъобразно електронния фиш не е бил анулиран.

         При определяне на наказанието наказващия орган е съобразил правилно основанието за налагането му и е наложил единственото предвидено в закона наказание за конкретното нарушение.

         С оглед изложените съображения съдът намира,че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

         Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                           Р    Е    Ш   И :

         ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия № 2431926 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП на Т.М.В. ЕГН **********,законен представител на РИС-ВВ, ЕИК ****,постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300/триста/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: