Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 07.11.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№8/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Й.Г.П. с ЕГН **********,*** чрез адв. Д.Г.Д., с личен № ***, с адрес: гр.***, бул.”***” № **, ет.*, ап.*, против Наказателно постановление №03-53/21.12.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас.

В жалбата се излага, че наказателното  постановление е издадено при съществено противоречие с материалния закон и след допуснати съществени процесуални нарушения. Описаната в акта и наказателното постановление  фактическа обстановка не отговаряла на обективната действителност. Твърди, че посочените в АУАН деяния не били извършени от жалбоподателя и незаконосъобразно бил санкциониран.

Жалбоподателят твърди, че посоченият в АУАН и НП трал не е използван за улов на калкан, тъй като същия не е бил в работно положение и никой от свидетелите, посочени в АУАН не е бил свидетел на извършен от него стопански риболов на калкан. Служителите на гранична полиция не били измервали окото на трала, а и те нямали нужните уреди за това. Твърди, че не е нарушил чл.36, ал.1 от ЗРА във връзка с чл.9 от Наредба № 37/10.11.2008г., като посочва, че нарушението не е конкретизирано. Сочи, че не може да се ангажира и отговорността му за нарушение на  чл.17, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗРА, тъй като  ***е снабден с безсрочно разрешително за стопански риболов, като прилага и копие от него. Към жалбата прилага и  специално разрешително за улов на калкан на „***” ООД с РК ВН 4496.

На следващо място посочва, че въз основа на издадения АУАН, административно-наказващия орган е издал НП без да обсъди и прецени фактическата обстановка, като същото е издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила и неспазване на материалния закон.

Моли съда да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и изцяло противоречащо на разпоредбите на процесуалния закон.

В с.з. жалбоподателят се явява лично и се представлява от упълномощен представител адв.Д.Д. ***, който поддържа жалбата изцяло. Счита, че е  невъзможно ангажирането на отговорността на Й.П. като физическо лице за посочените в акта за установяване на административните нарушения и наказателното постановление деяния. Представените по делото доказателства не установявали нарушения, за които отговорност може да носи Й.П.. Разрешителното  за стопански риболов, издадено на „***“ ООД за риболовен кораб ***отразявало, че корабът е вписан в регистъра на риболовните кораби в България и Европейския съюз. Докато вторият документ, който също е издаден на „***“ е специалното разрешително за улов на калкан, който позволявал да се извърши улова на въпросния вид, който е котиран с квота от страна на Европейския съюз и удостоверение за трал за извършване на стопански риболов за 2016г. Риболовният кораб „***“ бил надлежно снабден с всички изискуеми документи и Й.П. бил капитан на въпросния кораб, изпълняващ задълженията си към собственика на кораба търговското дружество „***“ ООД.  Твърди, че е налице  неправилна квалификация на нарушението и липсва  връзка между чл. 56 ал. 1 от ЗРА и чл. 17 ал. 4 и ал. 3 от ЗРА. Моли за отмяна ан наказателното постановление.

Въззиваемата страна, редовно призована, представлявана в процеса от юрисконсулт К.И. оспорва жалбата, като счита, че не е  подкрепена с доказателства.

Актосъставителят, редовно призован, поддържа направените в акта констатации.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

На 12.03.2016г. в 13.52 часа в Черно море, югодападно от нос Калиакра, в точка с координати …., служители на ГПК Варна извършили проверка на риболовен кораб ***с капитан Й.Г.П., който е извършил стопански риболов на риба от вида „калкан“ с трал, в работно положение, немаркиран, което представлявало административно нарушение по чл.18г, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

Окото на мрежата на трала била 60 мм, по данни на проверяващото лице. Представеното удостоверение за право на извършване на стопански риболов  №08104912-019 /11.02.2016г. била за нелагичен трал с размер на окото 12 мм. С тези действия лицето извършва административно нарушение на чл.36, ал.1 от ЗРА, във вр. с чл.9, ал.1 от Наредба №37/10.11.2008г., издадена от МЗХ.

Посоченото в декларацията за произход BGR 0899554/13.03.2016г. количество риба от вида „калкан“ в размер на 59.5 кг., представлява усвоен ресурс от риба в нарушение на чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА, относно придобитото възмездно право за усвояване на ресурс от риба, съгласно издадено специално разрешително за 2016г. за улов на калкан №08104912-020К/11.02.2016г.

На риболовния кораб няма друг вид риба и водни организми и няма други риболовни уреди. Описаното представлява и извършени тежки нарушения по чл.3, параграф 1, б.“Д“ и буква „А“, във вр. с чл.42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) №1005/2008г. на Съвета от 29.09.2008г.

Акта бил написан на основание Констативен протокол №442900-83/12.03.2016г. по описа на БГПК – Созопол. Същия е бил съставен в присъствието на нарушителя и свидетелите Р.В.А. – присъствал на проверката и С.И.С., работещ в ИАРА. В графа бележки и възражения жалбоподателя е отбелязал, че уловения от него калкан е от хрилни мрежи, казват се „елеме“, които бил извадил и след това хвърлил наново, защото няма риболовни уреди на борда и не счита, че е извършил нарушение.

Въз основа на така съставения акт, Началника на отдел Рибарство и контрол – Черно море гр.Бургас издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя Й.Г.П. за нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА  глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.36, ал.1от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и за нарушение на чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА, глоба в размер на 1500 лева. На основание чл.90, ал.2 от ЗРА  са отнети в полза на държавата 59,5 кг. риба от вида „калкан“ и е постановено жалбоподателя да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, чийто размер възлиза на 1785.00 лева, за 59.500 кг риба от вида „калкан“.

Разпитан в хода на съдебното заседание свидетелят Х.Н.К., който е актосъставител посочва, че не е присъствал на проверката, която била извършена от служители на „Гранична полиция“ и за която бил съставен констативен протокол. Било констатирано от тях, на кораба има трал в работно положение, с проволки към борда и 30 кг. калкан. По данни на проверяваното лице окото на мрежата бил 60 мм.

Според свидетеля Р.А. служител на „Гранична полиция“ Бургас на 12.03.2016г. проверили и други кораби. Трала бил изваден от морето, но бил мокър и хората на него обработвали рибата. Трала нямал марка, а капитанът обяснил, че се късат по време  на риболов. Според свидетеля, на него му било необходимо да провери документите на хората на борда. Той не е мерил окото на мрежите и количеството риба, а по данни на капитана. Според свидетеля неговите констатации са – трала е навън, рибата е вън, но не е питал тази риба с какво е извадена. Сходни са показанията и на св.П.А.П., който също е служител на „Гранична полиция“ и е присъствал на проверката. По данни на свидетеля трала бил мокър и по него имало черупки от миди. Записаното в констативния протокол било по данни на капитана.

Според свидетеля С. С., който е участвал по време на написване на акта, нарушителя  присъствал лично и същия му бил връчен.

Свидетелите на жалбоподателя, които са и негов екипаж – А.Ю. и К.С.свидетелстват, че на 12.03.2016г. били проверени от „Гранична полиция“ в морето. Св.Ю. посочва, че при проверката на кораба имало калкан, но той бил от елемето. Пуснали трала за ситна риба, но нямало риба в него. След това дошли от Гранична полиция и ги проверили. Същото потвърждава и другия свидетел С., който е от екипажа на П. от 1995г. Според него този ден са извадили калкан от елемето, а са пуснали трала за да проверят за барбуна, но я изпуснали. Когато дошли от Гранична полиция им поискали ролетка да измерят окото на мрежата.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласни доказателства: показанията на свидетелите  Х.Н., Р.А. и П.А., както и от свидетелите на жалбоподателя Ю. и С. дадени в съдебното следствие и от приложените по делото доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок на връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършването на твърдяното нарушение. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Съдът счита, че при съставяне на АУАН не е спазен срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Според чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.

Тази норма е императивна и спазването на определените в закона срокове е задължително, респ. съставянето на АУАН извън срока по чл.34 ал.1 ЗАНН представлява съществено процесуално нарушение.Сроковете по чл.34 ал.1 ЗАНН по своята същност са преклузивни и тяхното изтичане е абсолютна процесуална пречка за образуване на административно-наказателното производство, респ. абсолютно основание за прекратяване на вече образуваното такова.Бездействието на съответните контролни органи в течение на срока по чл.34 ал.1 ЗАНН се санкционира от законодателя, като абсолютна пречка за продължаване на административно-наказателното преследване. В случая и видно от датата на съставяне на АУАН – 23.08.2016г., повече от пет месеца от проверката на 12.03.2016г.,  се заключава за допуснато нарушение на процесуалните правила, което нарушение опорочава цялата образувана преписка и издаденото НП се явява незаконосъбразно. В горния смисъл е и константната съдебна практика, според която изтичането на срока по чл.34 ал.1 ЗАНН преклудира възможността на наказващия орган законосъобразно да ангажира административната отговорност на нарушителя.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление №03-53/21.12.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас, с което на Й.Г.П., за нарушение на на чл.18г, ал.4 от ЗРА  глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.36, ал.1от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и за нарушение на чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА, глоба в размер на 1500 лева. На основание чл.90, ал.2 от ЗРА  са отнети в полза на държавата 59,5 кг. риба от вида „калкан“ и е постановено жалбоподателя да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, чийто размер възлиза на 1785.00 лева, за 59.500 кг риба от вида „калкан“.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                

 

                                 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………