Р  Е  Ш  Е  Н И  Е

                                                    №83

                                 гр. Каварна  12.08.2016г.

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 83 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „НОРД КОУСТ“ООД,чрез управителя Г.Г.М. ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление № В-037005/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.Жалбоподателят моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-037005/27.10.2015г. на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя изтъква нови доводи за отмяна на атакуваното наказателно постановление.В пледоарията си процесуалния представител на жалбоподателя изтъква,че както акта,така и наказателното постановление не описват в своята фактическа част признаците определени от чл.132 ал.1 от ЗТ за състав на съответното адсминистративно нарушение.Според процесуалния представител на жалбоподателя липсва корелация между фактическо и юридическо обвинение,което от своя страна води до нарушение на правото на защита и се явява съществено процесуално нарушение.Счита,че повдигнатото административно обвинение не е доказано по безспорен и несъмнен начин,като излага аргумент,че в констативния протокол не е отразена констатацията,че металната табела,като част от категорийната символика не е поставена на видно място.В пледоарията си процесуалния представител на жалбоподателя твърди,че в цялата обстоятелствена чат на акта,не става въпрос за метална табела.Според процесуалния представител на жалбоподателя същите обстоятелства са залегнали и в наказателното постановление,като наказващият орган е наложил наказание именно за непоставяне на удостоверението за категоризация.Процесуалния представител на жалбоподателя изразява становище,че наказващият орган е наложил наказание,за действия или бездействия на търговеца,които не съдържат всички действия и признаци на установените от закона нарушения,което прави наказателното постановление незаконосъобразно.

         Макар и формално да са осъществени признаците на предвиденото в закона нарушение,процесуалния представител на жалбоподателя счита,че тежестта на наказанието не отговаря на извършеното от последния,поради което моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено,поради това,че нарушението се явява „маловажен случай”.

Въззиваемата страна РД-КЗП гр.Варна,редовно призована,не се явява представител.При изпращането на административнонаказателната преписка в съда е депозирано писмено становище от АНО,в което се твърди,че жалбата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 11.08.2015г. в обект-ресторант с национална кухня „Дивата патица“ с.Езерец,общ.Шабла,обл.Добрич улица „Осма“ № 10 е установено,че търговецът „Норд коуст“ ООД извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в обект –ресторант с национална кухня „Дивата патица“ с.Езерец,общ.Шабла,обл.Добрич улица „Осма“ № 10.Туристическия обект работи при проверката и обслужва клиенти.В обекта има ЕКАФП се издават касови бонове при реализирана продажба. При проверката е установено,че удостоверението за утвърдена категория,не е поставено на видно място в туристическия обект,а се съхранява в офис.След поискване е представено удостоверение за утвърдена категория от присъствувалия при проверката Г.Г.М..Удостоверението е с № 00212/05.06.2015г. категория „една звезда“ издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Норд коуст“ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито.Удостоверението е валидно до 05.05.2020г.

На 14.08.2015г. длъжностното лице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-037005,в който актосъставителя е посочил,че търговецът не е изпълнил административното си задължение,да постави на видно място в туристическия обект -ресторант с национална кухня „Дивата патица“,удостоверение за утвърдена категория,с което е нарушил разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,като нарушението е установено на 11.08.2015г. в с.Езерец,общ.Шабла,обл.Добрич.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Норд Коуст“ ООД  с ЕИК: 203510779,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.Каварна улица „Ал.Стамболийски“ № 13 е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.214  от Закона за туризма в размер на 1000/хиляда/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля М.С. Колеваакт-присъствувала по време на проверката извършена на 11.08.2015г. в обект-ресторант с национална кухня „Дивата патица“ с.Езерец,общ.Шабла,обл.Добрич улица „Осма“ № 10 и приложените към административнонаказателната преписка КП №К- 0219553/11.08.2015г.,ППД № К-090671/14.08.2015г. и АУАН № К-037005/14.08.2015г.В хода на проверката,видно от показанията на св.М.С.К. се установява,че удостоверението за утвърдена категория,не е поставено на видно място в туристическия обект,а се съхранява в офис.След поискване е представено удостоверение за утвърдена категория от присъствувалия при проверката Г.Г.М..Удостоверението е с № 00212/05.06.2015г. категория „една звезда“ издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Норд коуст“ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито.Удостоверението е валидно до 05.05.2020г.

От показанията на св.М.С.К. се установява,че нарушението е извършено по време на проверката на 11.08.2015г.,а АУАН е връчен на Г.Г.М. в качеството му на представляващ ООД на 14.08.2015г. и не е направено възражение в законовия срок.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана  за нарушение на чл.132 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба удостоверението за категоризация и табелата,включващи категорийната символика,се поставят на видно място в обекта.Безспорно установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че на проверяваната дата в стопанисвания от санкционираното дружество обект- ресторант с национална кухня „Дивата патица“ с.Езерец,общ.Шабла,обл.Добрич улица „Осма“ № 10 не е поставено на видно място  валиден документ за категоризация на обекта-удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект,което представлява нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.Нарушението правилно е санкционирано на основание разпоредбата на чл.214 от ЗТ предвиждаща административно наказване за всеки,който не поставя временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристически обект по чл.3 ал.2 т.2 от ЗТ на видно място в обекта.Този извод не се променя от установения факт,че след поискване е представено Удостоверение  с № 00212/05.06.2015г. категория „една звезда“ издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Норд коуст“ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито от присъствувалия при проверката-управляващия дружеството Г.М..В тази насока настоящия съдебен състав кредитира показанията на свидетеля М.С.К.  относно правнорелевантен за изхода на делото факт-къде се е намирало  Удостоверение  с № 00212/05.06.2015г. категория „една звезда“ издадено от Община Шабла на лице извършващо дейност „Норд коуст“ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито към момента на проверката извършена на 11.08.2015г. в туристическия обект.В тази насока са показанията на свидетеля М.С.К.:“…Установено е,че удостоверението за утвърдена категория не е поставено на видно място в обекта,а се съхранява в офис“. От доказателствата по делото е видно,че на дата 05.06.2015г. е издадено от Община Шабла Удостоверение  с № 00212 категория „една звезда“ на лице извършващо дейност „Норд коуст“ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито.

По своята същност и насока показанията на актосъставителя съдът намира за логични,последователни,обективни и непредубедени,поради което ги кредитира изцяло и безрезервно.Впрочем същите намират опора и в представените писмени доказателства по делото КП №К- 0219553/11.08.2015г.,ППД № К-090671/14.08.2015г. и АУАН № К-037005/14.08.2015г. от които е видно,че в действителност търговецът не е изпълнил административното си задължение въпреки,че е имал надлежно издадено от Община Шабла  Удостоверение с № 00212 категория „една звезда“ на лице извършващо дейност „Норд коуст“ ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито.

Касае се за така наречената безвиновна отговорност,при която е привлечена отговорността на търговското дружество като ЮЛ за неизпълнение на задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма.В този смисъл,след като е извършвал дейност в посочения обект,за него е било налице задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма,като дружеството е било длъжно да приведе обекта в съответствие с правилата относно категоризирането.

Относно становището на процесуалния представител на жалбоподателя,че актосъставителя е следвало да посочи и впише,че е нарушена нормата на чл.114 ал.3 ,а не на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,съдът счита за необходимо да посочи следното:Предвидената в чл.209 от ЗТ санкция се отнася единствено за непоставянето на видно място на информацията по чл.114 т.3 б.“а“,“б“ и“в“ от ЗТ и не предвижда наказание за непоставянето   на категорийната символика по чл.132 ал.1 от ЗТ.За липсата на информацията по чл.114 т.3 от ЗТ жалбоподателят не може да бъде санкциониран на основание и със санкцията предвидена в чл.214 от ЗТ.

Действително категорийната символика включва два елемента-удостоверение и табела.В процесния случай непоставянето на видно място в обекта на удостоверението за категоризация,като част от категорийната смиволика е достатъчно основание за ангажиране административнонаказателната отговорност на търговеца “Норд коуст“ извършващ туристическа дейност „ресторантьорство“ на основание чл.214 от ЗТ,за нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 от ЗТ.

Съдът намира за необходимо да коментира и преценката на наказващия орган относно това,че в случая не са налице смекчаващи обстоятелства,които да налагат да се приеме,че е налице „маловажен случай“ на нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Процесното нарушение не би могло да се квалифицира като маловажно по смисъла на посочената норма,тъй като липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид.Непоставяне на видно място в стопанисвания туристически обект на вече издадено Удостоверение  с № 00212 категория „една звезда“ на лице извършващо дейност „Норд коуст“ ООД за ресторант с национална кухня „Дивата патица“,с капацитет 150 постоянни места и 150 места  на открито,а съхраняването му в офис без пряка видимост за потребителите,не налага извода за по-ниска степен на обществена опасност на нарушението.При извършената проверка е установено,че единия елемент от категорийната символика не е било поставено на видно място в обекта,а по отношение на другия елемент от категорийната символика-табелата,в констативен протокол №К- 0219553/11.08.2015г.№  е обективирана констатацията,че  табелата като част от категорийната символика  е представена в хода на проверката,т.е,към момента на проверката 11.08.2015г. не е била поставена на видно място в обекта.По този начин е била напълно ограничена възможността  на туристите да получат информация за категоризацията обекта.Ето защо,преценката на наказващия орган за това,че нарушението не съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН е правилна и законосъобразна.

При изложените обстоятелства съдът счита,че правилно и законосъобразно наказващия орган е пристъпил към привличане отговорността на  „НОРД КОУСТ“ООД като адресат на административнонаказателната отговорност по текста на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,след като е установил,че процесното нарушение се явява безспорно доказано от събраните по преписката доказателства.

Що се отнася до размера на наложената с наказателното постановление на основание чл.214 от Закона за туризма имуществена санкция от 1000/хиляда/ лева,може да се  посочи,че същата е определена правилно и законосъобразно.Така индивидуализирана в самия законов минимум/по закон наказанието за едноличните търговци и юридическите лица е имуществена санкция в размер от 1000лв. до 3 000 лв./ санкцията се явява съобразена с тежестта на нарушението,наличните смекчаващи обстоятелства,както и факта,че нарушението се явява първо по рода си за субекта.Съдът счита,че определено в самия специален минимум на закона,административното наказание се явява съобразено и с целите,очертани от законодателя в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно-да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.При тези обстоятелства,съдът намира,че наложената имуществена санкция на търговсокото дружество се явява законосъобразна по вид и размер.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                         Р    Е    Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-037005/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона за туризма на „Норд Коуст“ ООД  с ЕИК: 203510779,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.Каварна улица „Ал.Стамболийски“ № 13 е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: