Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна,  23.11.2018г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и пети октомври,  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 84 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 46/03.08.2017г. на Кмета на Община Каварна - Н.Г.С. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00(хиляда) лева на Х.Х.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.163, ал.3 от ЗУТ.

         В жалбата се излага, че на 27.07.2018г. е връчено обжалваното наказателно постановление, като счита същото за изцяло порочно – недопустимо, неправилно и незаконосъобразно, поради неправилно прилагане на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила.

На първо място жалбоподателя сочи, че наказателното постановление е издадено въз основа на констативен акт №1/03.07.2017г.  Този констативен акт не бил връчен на жалбоподателя и той не бил запознат с неговото съдържание и основание за съставянето му. След този констативен акт, никъде в наказателното постановление не се сочило да е съставен акт за установяване на административно нарушение, каквото било изискването на ЗАНН.

На следващо място жалбоподателят твърди, че на 27.11.2017г. му бил връчен Акт за установяване на административно нарушение №5/27.11.2017г. Този акт бил издаден след наказателно постановление №46 и бил издаден за същото нарушение, с което му било наложено наказание с обжалваното НП.

Моли съда да отмени Наказателно постановление №46/03.08.2017г. на Кмета на Община Каварна.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез упълномощения адв.О.А.С. ***, служебен адрес: гр.София, ****, поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.

Въззиваемата страна, редовно призована, представлява се от юрисконсулт М.Г., която счита жалбата за неоснователна. Посочва, че действително наказателното постановление било съставено въз основа на Констативен акт, но въпреки това той отговарял на изискванията на ЗАНН и по конкретно чл.42 от ЗАНН. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

 СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от фактическа страна следното:

На 03.07.2017г. във връзка с постъпила жалба с вх.№ПЖ-3/22.02.2017г., Заповед №1027/26.09.2017г. на Кмета на Община Каварна, назначена комисия от служители на общината със Заповед №170/28.02.2017г. на Кмета, съставени констативни протоколи от 15.03.2017г. и 22.06.2017г., длъжностни лица от Община Каварна в състав инж.С.И. Ц. – и.д.н-к отдел „Устройство на територията и инвестициите“ и инж.К.Ц.К. – гл.спец. в отдел „Устройство на територията и инвестициите“, съставили констативен протокол на основание чл.223, ал.2, т.5 във вр. с чл.232, ал.5, т.1 и т.6 от ЗУТ срещу Х.Х.С. с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството му на собственик на имот, възложител на строежа и строител, поради следните обстоятелства: при извършени две проверки в сграда с идентификатор **** по КККР на гр.Каварна, общ.Каварна, ул.“Г.К.“ №*, собственост на В.А.К., съставени констативни протоколи от 15.03.2017г. и 22.06.2017г., са констатирани течове в сградата на В.А.К. в контактната зона с новостроящата се сграда „Пристройка и разширение на жилищна сграда Венеция“, представляваща сграда с идентификатор **** по КККР на гр.Каварна, общ.Каварна, с адрес ул.“Г.К.“ №*, собственост на Х.Х.С.. На 02.12.2014г. В.А.К. е подал жалба с вх.№ПЖ-44/02.12.2014г. до Кмета на община Каварна, била е извършена проверка и е бил съставен констативен протокол от 09.12.2014г., с който са установени течове в сградата. На 13.12.2014г. с писмо с изх.№ПЖ-44/13.12.2014г. на Кмета на Община Каварна е наредено на Х.Х.С. в срок от 6 месеца, считано от 01.01.2015г. да изпълни изискванията на т.5 от Разрешение за строеж №168/07.08.2006г.

На 15.03.2017г. В.А.К. е подал нова жалба с вх.№ПЖ-3/22.02.2017г. до Кмета на Община Каварна за същия проблем и липсата на действия по отстраняване на нанесените вреди, била е извършена проверка и е бил съставен констативен проток от 15.03.2017г., с който са установени течове в сградата. На 20.03.2017г. с писмо изх.№ПЖ-3/20.03.2017г. на Кмета на Община Каварна е наредено на Х.Х.С. в срок от 3 месеца от получаването му да изпълни изискванията на т.5 от разрешение за строеж №168/07.08.2006г. Писмото е получено на 20.03.2017г., видно от известието за доставяне.

След изтичане на този срок, на 22.06.2017г. комисия от служители на община Каварна са извършили проверка в сграда с идентификатор **** по КККР на гр.Каварна, общ.Каварна, ул.“Г.К.“ №*, собственост на В.А.К., за да се установи дали са изпълнени изискванията на т.5 от Разрешение за строеж №168/07.08.2006г. За констатациите от проверката на комисията е бил съставен констативен протокол от 22.06.2017г. Констатирано е, че не са предприети действия по изпълнение на изискванията на т.5 от Разрешение за строеж №168/07.08.2006г. и не са отразени вредите, нанесени на сграда с идентификатор **** по КККР на гр.Каварна, общ.Каварна, ул.“Г.К.“ №*, собственост на В.А.К.. Нарушението е извършено в периода от 09.12.2014г., когато с констативен протокол е установено неизпълнение на т.5 от разрешение за строеж №168/07.08.2006г., издадено нареждане с писмо с изх.№ПЖ-44813.12.2014г. на Кмета на Община Каварна със срок на изпълнение 6 месеца, постъпила нова жалба с вх.№ПЖ-3/22.02.2017г., съставен констативен протокол от 15.03.2017г., с който отново е установено неизпълнение ан т.5 от разрешение за строеж №168/07.08.2006г., издадено нареждане с писмо с изх.№ПЖ-3/20.03.2017г. на Кмета на община Каварна със срок за изпълнение 3 месеца, съставен констативен протокол от 22.06.2017г., с който отново е установено неизпълнение на т.5 от разрешение за строеж №168/07.08.2006г. От първата жалба, подадена от 02.12.2014г. до датата на издаване на констативния акт, въпреки писмените нареждания на Кмета на община Каварна и дадени два пъти срокове, до момента няма предприети действия и не са отстранени вредите, нанесени на сградата на В.А.К.. При извършената проверка е констатирано, че е нарушен чл.163, ал.3 от ЗУТ,

Въз основа на така съставения констативен акт №1/03.07.2017г. е издадено процесното наказателно постановление, с което на Х.Х.С. е наложено имуществено наказание „глоба“ в размер на 1000.00(хиляда) лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства, приобщени по реда на чл.283 от НПК: Наказателно постановление №46/03.08.2017г.; Възражение от Х.Х.С. вх.№РД-01-6920/29.11.2017г.; констативен протокол от 04.08.2017г.; констативен протокол от 15.08.2017г.; обратна разписка, покана за доброволно изпълнение; Акт за установяване на административно нарушение №5/27.11.2017г.; Констативен акт №1/03.07.2017г.; възражение от Х.Х.С. от 10.07.2017г.;  Извънсъдебна спогодба; Протокол от 12.07.2017г.; Жалба от В.А.К. с вх.№ПЖ-3/22.02.2017г.; писмо до Х.Х.С. изх.№ПЖ-3/20.03.2017г.; Писмо до Х.Х.С. С ИЗХ.№пж-3/25.10.2017Г.; Писмо от Община Каварна до В.А.К. с изх.№ПЖ-44/13.12.2017г.; Констативен протокол от 09.12.2014г.; Разрешение за строеж №168/07.08.2006г.; №127/31.08.2017г., както и въз основа на свидетелските показания на актосъставителите С.И.Г. и К.Ц.К..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът намира следното:

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление /арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС/, а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи както издаденото наказателно постановление, така и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като изхожда от легитимирано лице, депозира е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване. Разгледана по същество, жалбата е основателна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

В хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление и са основания за отмяната му като незаконосъобразно.

На първо място следва да се отбележи, че наказателното постановление е издадено въз основа на Констативен акт №1/03.07.2017г. След издаването на този констативен акт няма издаден Акт за установяване на административно нарушение, който да отговаря на изискванията на 42 от ЗАНН.  Съдът напълно споделя направеното в жалбата  възражение за допуснато процесуално нарушение при издаване на атакуваното наказателното постановление, изразяващо се в липса на предхождащ го Акт за установяване на административно нарушение. Съгласно чл.36 от ЗАНН, административнонаказателното производство се образува със съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. Липсата на такъв акт е в противоречие с чл.36 и чл.42 от ЗАНН и винаги води до ограничаване на процесуалните права на жалбоподателя. В този смисъл е и актуалната съдебна практика по административно-наказателни дела.

Констатираните процесуални нарушения  са довели до нарушаване на правото на защита на наказаното лице и представляват  формална предпоставка  за отмяна на процесното  наказателно постановление, тъй като опорочават  изцяло  производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, КАВАРНЕНСИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46/03.08.2017г. на Кмета на Община Каварна Н.Г.С., с което е наложено на Х.Х.С. с ЕГН ********** ***, административно  наказание  имуществена санкция „глоба“ в размер на 1000.00(хиляда) лева  на основание чл.239, ал.1, т.6, във вр. с чл.232, ал.5, т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията,  за нарушение по чл.163, ал.3 от ЗУТ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….