ПРОТОКОЛ

                                                                        Гр. Каварна, 22.05.2018 г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание на дванадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                               Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                                                                                   

при участието на секретаря: Е.Ш.и прокурора:                                                       сложи за разглеждане

АНД № 84 по описа за 2018 година  докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   Х.Х.С. редовно призован не се явява и не се представлява.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН Община гр. Каварна, представлявана от Кмета редовно призована се представлява от юрисконсулт М. Г..

         АКТОСЪСТАВИТЕЛИТЕ С.И.Г. редовно призована се явява; К.Ц.К. редовно призован се явява.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована не се представлява.

         СЪДЪТ докладва постъпилата на 17.05.2018 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от жалбоподателя Вх. № 1719, с която моли поради служебна ангажираност на адвоката му на 22.05.2018 г., както и невъзможността му да се яви лично в заседание по делото същото да се разгледа в негово отсъствие. Заявява, че поддържа подадената жалба. В случай, че се даде ход на делото по същество моли да се уважи жалбата му по съображения, подробно изложени в същата и да се отмени обжалваното наказателно постановление като недопустимо, неправилно и незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила.

         СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Няма пречки. Моля да дадете ход на делото.

         СЪДЪТ счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, тъй като счита жалбата за процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния срок за обжалване, посочен в чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, поради което СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и връща жалба Вх. № 1154/05.04.2018 г., по повод на която е образувано АНД № 84/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна против НП № 46/03.08.2017 г. на Кмета на Община гр. Каварна

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 84/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич в петнадесет дневен срок, считано от днес за административнонаказващия орган и от датата на получаване на съобщението за жалбоподателя и Районна прокуратура гр. Каварна.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.55 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.05.2018 г.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: