Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 26.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 84 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 19-0283-000076/05.04.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на Г.С.Ж. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-1. глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП;-2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;4.глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично и се представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

         Видно от обжалваното Наказателно постановление № 19-0283-000076/05.04.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна ,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № Д0693573/17.03.2019г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 17.03.2019г. в 06.33ч. в гр.Каварна по улица „Н.Й.В.“ в посока от Общински пазар и впоследствие на паркинга зад Сити център Г.С.Ж. ЕГН ********** с адрес *** управлява лекия си автомобил-***като извършва следните нарушения: 1.Управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта 1,17 на хиляда установено с техническо средство за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта „Алкотест“ Дрегер“ 7510 с номер ARBA0082 от издишвания от водача въздух.Издаден талон за медицинско изследване с № 0049502.Резултат от химическото изследване:доказва се наличие на етилов алкохол в количество 0.97 промила в кръвта,съгласно протокол за химическа експертиза № 262/18.03.2019г. на Специализирана химическа лаболатория за изследване на алкохол при МБАЛ“Св.Анна-Варна“АД;2.Управлява МПС без да носи свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него;3.Управлява МПС като не носи свидетелство за регистрация на МПС;4.Управлява МПС което не е предоставено на годишен технически преглед.

         С оглед констатираните нарушения са наложени на  Г.С.Ж. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-1. глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП;-2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;4.глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.

         Видно от приетото като писмено доказателство писмо рег.№ 3286р-5009/25.10.2018г.на 23.10.2018г. е извършена последваща проверка на техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 с № ARBA 0082,с което е установена концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя по време на извършената проверка на 17.03.2019г.

         В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите А.И.А. и Ц.Г.Ц..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от показанията на горепосочените свидетели,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата  

         При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

         Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за частично основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на правното основание и наложеното въз основа на него административно наказание съдът констатира следното:

         С Наказателно постановление № 19-0283-000076/05.04.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на Г.С.Ж. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-1. глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП;-2.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1,2 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП;-3.глоба в размер на 10/десет/лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП;4.глоба в размер на 20/двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП.

         По т.1 от наказателното постановление с което на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП:

         По отношение на така описаното нарушение НП не съответства на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,тъй като в същото е налице непълно и неточно описание на нарушението и на обстоятелствата при които то е извършено,като в конкретния случай не са посочени всички факти представляващи елементи от неговия обективен състав.Това е така защото конкретното нарушение за което е санкциониран жалбоподателя се състои в управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 1,17 промила установено с техническо средство.В НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.Санционната разпоредба на чл.174 ал.1 от ЗДвП предвижда,че се наказва водач,който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително,установена с медицинско изследване и/или с техническо средство,определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.Видно от текста на разпоредбата е,че в нея са предвидени два алтернативни и самостоятелно достатъчни способа за надлежното установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на МПС,а именно медицинско изследване и/или техническо средство.Конкретния начин на използване на всеки от двата способа за установяване на употреба на алкохол е регламентиран в Наредба № 30 от 27юни 2001г.,която обаче урежда технически конкретния ред за установяване на употребата на алкохол от водачите на МПС,но не въвежда задължителни процесуални правила за административното им санкциониране,които са посочени директно в закона.Когато обаче водача е дал кръвна проба,както е в случая определящ от гледна точка на състава на нарушението е резултата от химическото изследване,който дерогира показанията на техническото средство.В случая именно той е следвало да бъде посочен в НП при описанието на нарушението,а посочването и на двата резултата води до липса на описание и непълен фактически състав на доказателствата от които се извличат елементите от състава на нарушението.В този смисъл и съобразно изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за посочване на доказателствата от които се извличат елементите от състава на нарушението,макар и към административнонаказателната преписка да е приложен протокола за химическа експертиза,с който се доказва извършването на нарушението в конкретните параметри,в НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.В тежест на административнонаказващия орган е да докаже наличието на всички елементи от състава на описаното нарушението  и доколкото в тази насока не са посочени при описание на нарушението е налице порок в съдържанието му.Коментирания недостатък на НП съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила,тъй като засяга неговите основни и задължителни реквизити,поради което и пряко рефлектира върху правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен и съответно да организира и реализира защитата си в пълен обем.Същото е самостоятелно и достатъчно основание за неговата отмяна.

         По т.2 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1,2 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП:    Съдът намира, че по отношение на конкретното деяние не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, а извършеното нарушение „не носене на свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС“ е безспорно  доказано.Към момента на извършване на проверката от контролните органи са установили, че същия не носи в себе си свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС.Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В случая не се опровергаха в хода на съдебното следствие констатациите в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, че водача на МПС в нарушение на задължението си по чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП не е представил свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС.Ето защо правилно на жалбоподателя е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00 лева, която е с фиксиран размер, поради което административнонаказващият орган е определил един законосъобразен и справедлив размер на наказанието. Изложеното сочи, че в тази част наказателното постановление се явява законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

         По т.3 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП:    Съдът намира, че по отношение на конкретното деяние не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, а извършеното нарушение „не носи свидетелство за регистрация на МПС,което управлява“ е безспорно  доказано. След като спрели водача за проверка, контролните органи са установили, че същия не носи в себе си свидетелство за регистрация на МПС,което управлява.Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В случая не се опровергаха в хода на съдебното следствие констатациите в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, че водача на МПС в нарушение на задължението си по чл.100, ал.1 т.2 от ЗДвП не носи свидетелство за регистрация на МПС,което управлява.Ето защо правилно на жалбоподателя е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00 лева, която е с фиксиран размер, поради което административнонаказващият орган е определил един законосъобразен и справедлив размер на наказанието. Изложеното сочи, че в тази част наказателното постановление се явява законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

         По т.4 от наказателното постановление, с което на основание чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 20.00 лева за извършено нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП.     

         Относно посоченото нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП настоящия съдебен състав счита,че в конкретния случай от събраните доказателства  е налице съответствие  между фактическата обстановка констатирана от контролния орган и правната квалификация дадена от административнонаказващия орган на обективираното в АУАН и НП административно нарушение.Разпоредбата на чл.147 ал.1 от ЗДвП/в сила от 20.05.2018г.,т.е в действащата редакция към момента на установяване на нарушението/   е императивна,което ясно личи от  липса на законодателни отклонения и изключения от нея,т.е след като МПС е регистрирано,с изключение на изчерпателно посочените изключения,сред които не попада автомобила на жалбоподателя,то подлежи на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.Установи се от показанията на актосъставителя А.А.,че автомобилът управляван от жалбоподателя е  следвало да премине ГТП,но тъй като не е изпълнено това задължение,към датата на проверката-17.03.2019г. е налице извършено нарушение.Налице е законово основание за налагане предвидената санкция-чл.181 т.1 от ЗДвП,според която  наказва се с глоба от 50 лева собственик или длъжностно лице,което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед.В процесния случай наказващият орган неправилно в НП е посочил санкционната норма,отнасяща се за този вид нарушения/посочен е чл.185 от ЗДвП определящ санкция в размер на 20 лева за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове,за което не е предвидено друго наказание/.Очевидно е допуснато нарушение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН,като в НП неправилно е определен и посочен размера на наказанието,както и санкционната норма.Допуснатото нарушение е самостоятелно основание за отмяна на НП в тази му част.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

Р   Е  Ш   И :

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0283-000076/05.04.2019г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна издадено срещу Г.С.Ж. ЕГН ********** с адрес ***,като го:

         ОТМЕНЯ в частта по т.1 от наказателното постановление с което на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП;

         ОТМЕНЯ в частта по т.4 от наказателното постановление, с което на основание чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 20.00 лева за извършено нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП;

         ПОТВЪРЖДАВА в частта по т.2 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1,2 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП;

         ПОТВЪРЖДАВА в частта по  т.3 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП;

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: