П Р О Т О К О Л

            Гр. Каварна, 07.06.2019 г.

 

Каварненски  районен съд, в публично съдебно заседание на седми юни през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                                            Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                          

                                                                                                                          

при участието на секретаря: ***и прокурора:                                                       сложи за разглеждане

АНД № 86по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.34 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.С. редовно призован не се явява и не се представлява.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН  Районно управление на МВР гр. Шабла към ОД на МВР гр. Добрич редовно призован не се представлява.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ П.Х.П. редовно призован се явява.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована не се представлява.

         СВИДЕТЕЛЯТ С.С.К. редовно призован се явява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 05.06.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от жалбоподателя Вх. № 2053, с която оттегля подадената жалба и моли производството по делото да бъде прекратено.

         СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото                

         О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

С оглед изричното изявление на жалбоподателя, обективирано в писмената му молба от 05.06.2019 г. СЪДЪТ счита, че са налице основания за прекратяване на производството поради оттегляне на жалбата от страна на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 84 от Особените разпоредби на ЗАНН във вр. с чл. 24 ал. 5 т. 4 от НПК СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 86/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по подадена жал ба от С.Д.С., ЕГН: **********, с адрес ***-5811-000041 на Началник група към ОД на МВР Добрич РУ Шабла от 16.02.2019 г.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване по реда на Глава  XXI , т. е. в 15 дневен срок от датата на получаване на съобщението от страните.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.37 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 07.06.2019 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: