Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 25.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.като разгледа докладваното от съдията НАХД № 87 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

         Обжалван е електронен фиш серия К  № 1306931  на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на Н.В.В. ЕГН ********** законен представител на „Н.Г.“ЕООД Булстат: **** с адрес с.Калековец обл.Пловдив улица ***-стопански двор е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

         Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят Н.В.В. ЕГН ********** законен представител на „Н.Г.“ЕООД Булстат: **** с адрес с.Калековец обл.Пловдив улица ***-стопански двор,който го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява лично,не е ангажирал адвокатска защита.

         Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

         На  19.05.2016г.  в  10.29ч. по ГП I-9 в участъка на км 51+551 до крайпътен обект-площадка за отдих край с.Топола,посока за гр.Каварна е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока към гр.Каварна моторно превозно средство Д.Д. с рег. ***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 82 км/ч. при разрешена стойност на скоростта-60 км/ч.,като превишената стойност на скоростта е 22 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е „Н.Г.“ЕООД Булстат: ****.Изготвен е клип № 2553/л.10 от делото/.Превишената скорост е фиксирана посредством процесното техническо средство.

         При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К № 1306931  на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на Н.В.В. ЕГН ********** законен представител на „Н.Г.“ЕООД Булстат: **** с адрес с.Калековец обл.Пловдив улица ***-стопански двор е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

         При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

         Видно от оспорения ЕФ,датата на твърдяното нарушение е 19.05.2016г.,когато е извършено заснемане с посоченото техническо средство.Едва на 07.02.2018г. след изтичане на 6-месечен срок,е извършено връчване на ел.фиш/л.21/.

         С разпоредбите на чл.189 ал.4-11 от ЗДвП е въведена възможност  за установяване на административни нарушения и ангажиране на административнонаказателна отговорност по опростена процедура,която се основава на автоматизирани технически средства.Началото на производството по издаване на електронен фиш обаче,се поставя със заснемане на извършеното нарушение посредством техническо средство,което заменя фазата на съставяне на АУАН по смисъла на чл.40 и сл. от ЗАНН.Електронното изявление,записано/обективирано/ върху хартиен,магнитен или друг носител,създадено чрез тази административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства съставлява регламентирания в закона електронен фиш,който е своеобразен аналог на наказателното постановление,като аргумент в тази насока е нормата на чл.189 ал.11 от ЗДвП,според която влезлия в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

         Доколкото самото заснемане играе ролята на АУАН,а електронния фиш на наказателно постановление,то само в случай,че е подписана декларацията по чл.189 ал.5 от ЗДвП и се промени авторството на извършеното нарушение,може да се приеме,че от получаване на декларацията е открит нарушителят и тече срока по чл.34 от ЗАНН,за съставяне на фиша.

         В случай,че не е подписвана декларация,какъвто е процесния случай,важи чл.188 ал.1 от ЗДвП,че собственикът или този,на когото е предоставено моторно превозно средство,отговаря за извършеното с него нарушение,установено със заснемането,от която дата на заснемането следва да се отчита срока за съставяне на фиша по чл.34 от ЗАНН.

         Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН,образуваното административнонаказателно производство се прекратява,ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

         Процесния електронен фиш е съставен след изтичане на предвидения в закона шестмесечен срок,след заснемане на нарушението на 19.05.2016г.От датата на заснемане на нарушението-19.05.2016г.,до 07.02.2018г.,когато електронния фиш е връчен на жалбоподателя,няма данни да му е връчван такъв или да е правен неуспешен опит за това,поради което не може да се приеме,че такъв изобщо е бил издаден.

         Разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН е императивна  и спазването на установените в закона срокове е задължително.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ след изтичане на предвидените в чл.34 ЗАНН срокове е съществено нарушение на процесуалните правила.Визираните в чл.34 ЗАНН срокове са преклузивни и след изтичането им е налице процесуално основание за прекратяване на административнонаказателното производство.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ при наличието на основания за прекратяване на производството е съществено нарушение на процесуалните правила,което е достатъчно основание за отмяна на обжалвания фиш като незаконосъобразен.

         Съдът намира,че природата на електронния фиш и специалното производство за издаването му,не дерогира правилата на чл.34 от ЗАНН.

         Приемането за електронния фиш на последици различни от установеното за наказателното постановление неминуемо ще означава различно третиране на нарушителите извършили  едно и също нарушение/превишение на допустимата скорост/ в зависимост от това дали то е заснето с АТС или констатирано от контролен орган,което е неоправдано от гледище на закона.

         Аргумент в подкрепа на гореизложеното е и това,че специалната процедура за санкциониране на нарушителите  чрез издаване на електронен фиш цели регламентирането на ускорена процедура  по ангажиране на административнонаказателна отговорност.Законодателната цел при въвеждането на електронния фиш не е ограничаване  правомощията на контролните органи,а създаване на специална норма,с която при нарушения,установени и заснети с техническо средство да се установяват административни нарушения.Не може при това положение да важат срокове,по-дълги от предвидените в ЗАНН.

         Предвид изложените мотиви  обжалвания ЕФ следва да бъде отменен.

         Водим от изложеното,съдът

Р    Е    Ш    И :

         ОТМЕНЯ електронен фиш серия К  № 1306931  на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на Н.В.В. ЕГН ********** законен представител на „Н.Г.“ЕООД Булстат: **** с адрес с.Калековец обл.Пловдив улица ***-стопански двор е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: