Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 04.07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на седми юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 87 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 19-0283-000057/19.03.2019г. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени  на Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца на основание чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДвП,за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че е извършена едностранчива и необективна проверка и не са събрани всички относими доказателства,което не е дало възможност на наказващия орган да  извърши обективна преценка на всички обстоятелства.В жалбата се твърди,че нито в АУАН,нито в НП се сочи и няма доказателства,че управляваното МПС е било спряно от движение и че за това жалбоподателят е бил редовно и надлежно уведомен.В жалбата са наведени и твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения.Според жалбоподателя АНО не е обсъдил и разпоредбите на чл.27 и чл.28 от ЗАНН,като липсват мотиви за неприлагането на чл.28 от ЗАНН.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

        

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

         Видно от обжалваното Наказателно постановление №19-0283-000057/19.03.2019г. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на АУАН Д693566/08.03.2019г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 08.03.2019г. около 21.15ч. в гр.Каварна на улица „България“ пред бензиностанция „Бултрейд“,посока светофарната уредба Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** управлява МПС лек автомобил ****,собственост на С.Ж.Д. ЕГН **********,като МПС не е регистрирано по надлежния ред.МПС е със служебно прекратена регистрация по чл.143 ал.15 от Закона за движение по пътищата.С оглед констатираното нарушение по чл.140 ал.1 от Закона за движение по пътищата на жалбоподателя са наложени на основание чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДвП следните административни наказания:-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца

         Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

         В хода на проведеното съдебно производство е разпитан актосъставителя А.А.,от чиито показания се установява,че на посочената в АУАН и НП дата,жалбоподателят е спрян за проверка пред бензиностанция „Бултрейд“ в гр.Каварна.Автомобилът е бил с поставени държавни регистрационни номера.След извършена справка в АИС на МВР-справки е установено,че управлявания от водача автомобил е с прекратена регистрация.Актосъставителят не може да отговори на въпроса дали е издадена заповед за прекратяване на регистрацията на собственика на автомобила.Акта е съставен на база извършената справка в информационните масиви на МВР.

         От приложеното и приобщено към доказателствения материал по делото писмо рег.№ 283000-1705/27.05.2019г.на ОДМВР Добрич РУ гр.Каварна се установява,че от справка,разпечатана от АИС на МВР-справки е видно,че регистрацията на МПС е прекратена от Сектор „Пътна полиция“ гр.Варна,на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП.От писмо рег.№ 283000-1705/27.05.2019г. на ОДМВР Добрич РУ гр.Каварна се установява още,че РУ-Каварна не е издавало заповед за прекратяване на регистрация на посоченото ППС.

         При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

         Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за  основателна.

         Съдът констатира,че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които да са предпоставка за отмяна на последното само на това основание.

         Жалбоподателят е обвинен в извършване на нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

         Посочената законова норма предвижда задължение за водачите да управляват по пътищата,отворени за обществено ползване само моторни превозни средства и ремаркета,които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер,поставени на определените за това места.

         Настоящия съдебен състав следва да обсъди дали посочената норма,предвиждаща задължения за водачите на МПС,е нарушена от жалбоподателя.

         По делото се доказа,че Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** е управлявал МПС,което е било със служебно прекратена регистрация.С това деяние от обективна страна е нарушено правилото на чл.140 ал.1 от ЗДвП,но въпреки това същото не съставлява нарушение по следните съображения:

         Съгласно чл.6 ЗАНН административно нарушение е само това деяние/действие или бездействие/,което нарушава установения ред на държавното управление,извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административен ред.

         Съгласно чл.7 ал.1 от ЗАНН деянието обявено за административно нарушение е виновно,когато е извършено умишлено или непредпазливо.

         Извършеното от Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** не покрива субективната страна на административно нарушение,поради това,че липсват каквито и да е било доказателства за това той да е знаел или да е могъл да узнае,че МПС е със служебно прекратена регистрация.

         Аргументите за горния извод почиват на следното:

         От приложеното и приобщено към доказателствения материал по делото писмо рег.№ 283000-1705/27.05.2019г.на ОДМВР Добрич РУ гр.Каварна се установява,че от справка,разпечатана от АИС на МВР-справки е видно,че регистрацията на МПС е прекратена от Сектор „Пътна полиция“ гр.Варна,на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП.От писмо рег.№ 283000-1705/27.05.2019г. на ОДМВР Добрич РУ гр.Каварна се установява още,че РУ-Каварна не е издавало заповед за прекратяване на регистрация на посоченото ППС.

         След прекратяването на основание чл.143 ал.15 от ЗДвП органът е бил длъжен да уведоми собственика,което обаче в случая категорично не е било сторено,видно от удостоверяването на този отрицателен факт в писмо рег.№ 283000-1705/27.05.2019г. на ОДМВР Добрич РУ гр.Каварна.

         При тази хипотеза на служебно прекратяване на регистрация табелите на автомобила и регистрационния талон не се отнемат,за разлика от други хипотези на прекратяване на регистрация.

         От горното следва единствения верен логически извод,че собственикът на автомобила не е знаел за прекратената регистрация.

         На още по-силно основание не може да се направи разумно очакване,че ползвателят Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** е знаел за прекратената регистрация,след като органът дори не е изпълнил задължението да уведоми собственика.

         От това следва категоричния извод,че деянието не е извършено умишлено.

         Не би могло да се приеме и че същото е непредпазливо,защото това означава Б.С.Я. да е могъл да предвиди,че регистрацията е прекратена.

         При положение,че собственикът не е знаел за прекратяването и автомобилът е бил с белезите за редовна регистрация-табели и талон,то ползвателят не е имал каквито и да е било данни за прекратяването.

         Поради това съдът достигна до крайния извод,че извършеното от Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** не съставлява нарушение,поради което и незаконосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност,което налага обжалваното НП да бъде изцяло отменено.

         Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

Р   Е   Ш   И :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0283-000057/19.03.2019г. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което са наложени  на Б.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 200/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца на основание чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДвП,за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП,като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: