Р Е Ш Е Н И Е

 

       /05.04.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на шести март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 88/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „Г.Д.“ ЕООД, ЕИК ****, срещу наказателно постановление /НП/ № 12 от 29.01.2018 г., издадено от д-р С.А.Д. – Директор на Регионална здравна инспекция Добрич, с което на основание чл. 210, ал. 3 от Закона за здравето /ЗЗ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева, за нарушение на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. издадена от министъра на здравеопазването.

НП е обжалвано от наказаното търговско дружество в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като незаконосъобразно и неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. Навеждат се доводи за допуснати нарушения при съставяне на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/ и НП. Твърди се липса на извършено административно нарушение, което да обосновава налагане на административно наказание на дружеството. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител пледира за отмяна на НП, като неправилно и незаконосъобразно.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение. В хода на административнонаказателното производство са спазени изцяло правилата на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, поради което не са налице сочените от жалбоподателя основания за отмяна.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

Във връзка с постъпило в РЗИ Добрич писмо рег. № Дб-31-1827/24.10.2017 г. от ТД „НС” Добрич съдържащо информация за работещи в хлебозавод „Г.Д.“ молдовски граждани, които са без сключени трудови договори и без да са преминали никакви медицински прегледи, със заповед № РД 11-209/01.11.2017 г. на Директора на РЗИ Добрич е разпоредено извършване на насочен здравен контрол в обект за производство на храни, находящ се на територията на община Каварна на 02.11.2017 г. от 10.00 ч. На определената дата – 02.11.2017 г. служителите на РЗИ Добрич, свидетелите П.Д.Г., Р.К.-С., С.Б., съвместно със служители на РУ Каварна извършили проверка в обект: хлебозавод „Г.Д.“ намиращ се на адрес гр. Каварна, ул. Б. **, при която била проверена здравната документация на персонала работещ в предприятието. От общият брой на работещите с храни 38 лица, за 20 от тях са били представени лични здравни книжки, заверени с необходимите медицински прегледи и изследвания за 2017 г., като 8 бр. не са били заверени и вписани в регистъра на РЗИ. За констатациите бил съставен протокол бл. № 005595/02.11.2017 г., връчен на служителя на дружеството участвал при извършване на проверката В.К., със задължение да го предаде на управителя. За непредставените 18 бр. лични здравни книжки по представения списък на работещите в хлебозавода, била съставена покана за явяване на управителя в РЗИ Добрич на 09.11.2017 г. връчена също на св.К., със задължение да му я предаде.  На посочената дата представител на дружеството не се явил в здравната инспекция. На 10.11.2017 г. Д.Х.У., представила в РЗИ Добрич, посочените в протокола и поканата 18 бр. лични здравни книжки, при проверката на които се установило, че същите са заверени с необходимите медицински прегледи по Наредба № 15/2006 г., на дата 06.11.2017 г. (паразитология, микробиология), а на 08.11.2017 г. са заверени при общопрактикуващия лекар. Книжките били вписани в регистъра на РЗИ Добрич на 09.11.2017 г. За констатациите при проверката бил съставен протокол бл. № 006955/10.11.2017г., в който били посочени поименно 18-те лица, на които здравните книжки са заверени на 06.11.2017г. Препис от протокола бил връчен на лицето представило здравните книжки Д.Х.У..

Във връзка с установеното при проверката нарушение на здравното законодателство, до „Г.Д.“ ЕООД била изпратена покана за явяване на представител на дружеството на 24.11.2017 г. в 15.00 ч. за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Поканата е получена от упълн. лице В.К. на 15.11.2017 г. Тъй като на посочената дата представител на дружеството не се явил в РЗИ Добрич, на 27.11.2017 г. П.Д.Г. на длъжност главен инспектор в отдел ДЗК, дирекция ОЗ, в присъствието на свидетелите Р.К.-С. и С.Т.Б., съставила АУАН бл. № 000037/2017 г., в който описала констатираните при проверката нарушения изразяващи се в назначаване на работа в дружеството на лица без проведени предварителни и периодични медицински изследвания и прегледи. В акта е описано, че от представените документи е установено, че към 02.11.2017 г. – датата на насочената проверка, осемнадесет от работещите, поименно цитирани в протокола от проверката по документи с № 006955/10.11.2017 г. са с нередовна здравна документация. Посочените фактически констатации били квалифицирани като нарушение на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15/27.06.2006 г. Така съставения акт бил връчен със  съдействието на органите на ОД на МВР Добрич, на управителя на дружеството на 19.12.2017 г. Представляващия дружеството не вписал възражения в съответната графа, а такива постъпили в тридневния срок по чл. 44 от ЗАНН.

Въз основа на АУАН, при идентично описание на фактическата обстановка и правна квалификация, на 29.01.2018 г. било издадено и атакуваното НП, връчено на жалбоподателя на 26.03.2018 г.

По доказателствата:

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства: гласни – показанията на свидетелите П.Д.Г., Р.К.-С., С.Т.Б. и В.Н.К.; писмени – протокол № 005595/02.11.2017 г., покана за явяване на представляващия дружеството с дата 02.11.2017 г., протокол № 006955/10.11.2017 г., покана изх. № РД-3768/13.11.2017 г., ведно с известие за доставянето й, протокол № 006666/30.11.2017 г., писмо изх. № РД-4009/04.12.2017 г., писмо рег. № 357000-397/15.01.2018 г., писмо рег. № Дб-31-1827/24.10.2017 г.,писмо изх. № РД-3982/01.12.2017 г., разчетно-платежна ведомост (обща) за м.август 2017 г., списък на лицата работещи в „Гергана Деница” ЕООД, представили здравни книжки за заверка, писмо от специалист обща медицина д-р Евгени Чобанов с дата 20.12.2018 г., заповед № РД-11-209/01.11.2017 г.

По делото не са представени доказателства относно правосубектността и представителството на жалбоподателя „Г.Д.“, но тези обстоятелства се установяват от публикацията в ТР по ЕИК: ****, която информация е общодостъпна, известна е на съда и на страните, поради което установяването й чрез нарочни доказателства не е необходимо.

Съдът счита, че показанията на всички разпитани по делото свидетели са обективни, логични, взаимно допълващи се и безпротиворечиви, като същите са подкрепени от писмените доказателства и не се опровергават от събрания по делото доказателствен материал. Въз основа на същия се установяват по несъмнен и еднопосочен начин всички факти, включени в предмета на доказване – чл. 102 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. Предвид безпротиворечивостта на доказателствения материал съдът приема, че подробното му обсъждане е ненужно – арг. от чл. 305, ал. 3 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН, предвид липсата на изрична норма в тази насока в ЗАНН.

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирана страна – санкционираното ЕООД в преклузивния 7-дневен срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

По приложението на процесуалния закон:

При разглеждане на дела по оспорени НП районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие съдът служебно констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидената от закона писмена форма, съдържание и срокове.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. Връчването на НП също е надлежно извършено, въпреки, че това има отношение единствено към началото на срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване.

Настоящият съдебен състав не споделя изложените в жалбата доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, касаещи съдържанието на АУАН и НП. АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, а НП на чл. 57 от ЗАНН - и двата акта съдържат описание на нарушението, а обстоятелствата при извършването му са достатъчно конкретизирани, за да може санкционираното лице да разбере кое негово поведение е квалифицирано като нарушение на Наредба № 15/27.06.2006 г. Налице е и единство между изложените факти и дадената им правна квалификация.

Съдът приема, че не представлява съществено процесуално нарушение непосочването в НП поименно лицата, за които е установено, че са с нередовна здравна документация, с оглед направеното препращане към протокола съставен при извършената проверка. Протоколът от проверката е официален свидетелстващ документ, подписан и от длъжностни лица, и от представител на наказаното дружество, той се ползва с материална доказателствена сила за отразените в него факти и обстоятелства и същата не е оборена от жалбоподателя с допустимите от закона доказателствени средства. Следва да се отбележи, че съществено процесуално нарушение е само това, което ограничава с особена интензивност правото на защита на нарушителя, разбирано най-общо като гарантирана от закона възможност на наказаното лице за активно участие в процеса. В случая за жалбоподателя не е съществувала неяснота относно конкретните лица за които е установено, че са с нередовна здравна документация, т.к. самият той (негов представител) е посочил тези лица и в последствие е представил в РЗИ Добрич ЛЗК на тези лица със заверки извършени на дати последващи проверката.

По приложението на материалния закон:

НП е законосъобразно от материално правна гледна точка. В хода на съдебното следствие се установи по несъмнен начин, че в стопанисвания от дружеството обекта са допуснати до работа лица без проведени предварителни и периодични медицински прегледи, които обстоятелства са установени от представената от работодателя медицинска документация.

Съгласно чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., наричана по - долу за краткост "наредбата" със същата се определят здравните изисквания към лицата, работещи  в предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни, а според чл. 2, ал. 3 от същата наредба, провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал. 1, така и на съответния работодател. В чл. 4, ал. 1 и ал. 2 се сочи, съответно, че резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания ОПЛ дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето "допуска се на работа” и поставя своя универсален идентификационен номер и печат. В разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето е предвидено, че Държавата, общините, юридическите и физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори, а според ал. 2, при осъществяване на дейността си юридическите и физическите лица са длъжни да спазват установените здравни изисквания. По силата на чл. 210, ал. 1 от Закона за здравето, който извършва дейност в нарушение на здравните изисквания по този закон и нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 100 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 5000 лв., а съгл. ал. 3  когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.

Приложените по делото доказателства потвърждават осъществяването на фактическия състав на санкционната норма на чл. 210, ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗЗ. Нормата е бланкетна и касае нарушения, извършени от юридически лица в нарушение на здравните изисквания по закона и нормативните актове по прилагането му. Посочената в НП Наредба № 15/2006 г. е издадена по законова делегация от чл. 34, ал. 3 от ЗЗ и предмет на регулацията й са здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. Хлебозавода, в който е установено нарушението представлява предприятие, в което се произвеждат храни, поради което за лицата, работещи в същото са относими здравните изисквания по Наредбата по см. на предметния й обхват в чл. 1, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 4 от нея. Тези изисквания включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. Извършените прегледи и изследвания съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата се регистрират в лична здравна книжка на лицата, работещи в предприятието на търговеца, който по см. на чл. 2, ал. 3 от Наредбата има задължение да следи за провеждане на прегледите и изследванията и редовността на здравните книжки на работещите лица. При това положение, поради липса в деня на проверката на личните здравни книжка на работещите и установената им в последствие нередовност, е налице нарушение от дружеството-работодател на задължението по чл. 2, ал. 3 във вр. с ал. 1 от Наредбата, относима към което е санкцията по чл. 210, ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗЗ.

Към момента на издаване на НП редакцията на санкционната норма на чл. 210, ал. 3 от ЗЗ, обнародвано в ДВ, бр. 98/2010 г., в сила от 01.01.2011 г., за първо нарушение е предвиден минимален размер на имуществената санкция от 1000 лв., който е наложен от наказващия орган. Тъй като наложената имуществена санкция е в минималния предвиден размер, то в настоящето производство съдът не е в правомощия за неговото изменение в посока намаляване.

Извършеното нарушение не представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Жалбоподателят е търговец - субект, които по занятие извършва търговска дейност (чл. 1, ал. 1 от ТЗ). Същият като такъв следва да бъде запознат с нормативната уредба, касаеща неговата дейност и в частност със ЗЗ, и стриктно да я спазва. С оглед на това и предвид броя на установените лица с нередовна здравна документация, който не може да се приеме, че е пренебрежимо малък, както и за постигане на посочените в чл. 12 от ЗАНН цели, жалбоподателят следва да бъде санкциониран за извършеното нарушение.

По изложените съображения съдът приема, че атакуваното НП е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12 от 29.01.2018 г. издадено от д-р С.А.Д. на длъжност Директор на Регионална здравна инспекция Добрич,  с което на основание чл. 210, ал. 3 от Закона за Здравето, на „Г.Д.“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „Б.“ *, представлявано от Х.Г.У., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда / лева, за нарушение на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..