Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                

  гр. Каварна  30.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на четвърти май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 91 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 1016080 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на И.Т.К. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100/сто/лева.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателят ,поради което го обжалва в срок.В подадената жалба се навеждат доводи за това,че фактическата обстановка отразена в електронния фиш не отговаря на действителната и моли да бъде отменен изцяло като издаден в нарушение на материалния и процесуалния закон.Жалбоподателят редовно призован,явява се лично в съдебно заседание и след запознаване с представените от страна на АНО доказателства не оспорва атакувания електронен фиш.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На 02.09.2015г. в 09.35ч. по главен път I-9 в участъка на км 51+5,до крайпътен обект-площадка за отдих край ***,посока за гр.Каварна е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 641 на движещ се в посока за гр.Каварна  лек автомобил марка „***“ рег.№***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 88 км/ч. в извън населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 60 км/ч. с пътен знак.Установено е,че лекия автомобил е регистриран на името на жалбоподателя И.Т.К. ЕГН ********** *** тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш серия К  № 1016080,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.2 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд-Районен съд-Каварна.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените  по делото писмени доказателства ,както и от приложения снимков материал от заснет клип № 1406 с техническо средство радар № 641.Така приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и в този смисъл независимо от факта,че в съдебно заседание е приет като писмено доказателство,се явява  и като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в км/ч.,които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км/ч.,извън населено място -90 км/ч.,по автомагистрала-130 км/ч.,а според ал.2 когато стойността на скоростта която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1,това се сигнализира с пътен знак.По силата на чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП в редакцията към датата на извършване на деянието и издаване на електронния фиш за превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 21 до 30 км/ч.,водачът се наказва с глоба от 100 лева.Следователно деянието за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

В конкретния случай,съставеният електронен фиш  за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство отговаря на изискванията на чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата,установяващ вида на данните,които следва да бъдат вписани в него и съответствува на утвърдения със Заповед № Iз-305 от 04.02.2011г.  на Министъра на вътрешните работи образец.

В този смисъл настоящия съдебен състав намира за уместно и задължително да посочи,че макар Законът за движение по пътищата ,с разпоредбата на чл.189 ал.11 да предвижда,че влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление,това приравняване следва да се приеме,че е само относно последиците,с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронни фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и реквизити на наказателното постановление,въведени в разпоредбите на ЗАНН и по отношение на електронния фиш.За разликите между НП и електронния фиш,от гледна точка на реквизити и процедура по съставяне и връчване,следва да се държи сметка,като се изхожда не само от изричната законодателна уредба,но така също и тяхната специфика и правна природа,както и целите на законодателя преследвани при регламентиране на електронния фиш.На практика няма изискване електронния фиш да има реквизитите на наказателно постановление по чл.57 от ЗАНН.Тези реквизити са уредени в специалния закон-ЗДвП-в разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП.Цитирания текст изрично предвижда,че електронния фиш съдържа данни за : териториалната структура на Министерството на вътрешните работи,на чиято територия е установено нарушението,мястото,датата,точния час на извършване на нарушението,регистрационния номер на моторното превозно средство,собственика на когото е регистрирано превозното средство,описание на нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,сметката и мястото на доброволното и заплащане.Всички тези реквизити са категорично и точно описани в обжалвания електронен фиш поради което и съдът счита,че не са налице процесуални нарушения при издаване на същия.Иначе казано атакуваният електронен фиш съдържа всички реквизити,изискуеми по закон-чл.189 ал.4 от ЗДвП.

Като има предвид горното съдът приема за категорично установено,че жалбоподателят е извършил описаното в електронния фиш нарушение.Последното се доказва от събраните по делото писмени доказателства.Изготвена е справка за регистрацията на горния автомобил от която по безспорен начин се доказва,че именно жалбоподателят е собственик на автомобила и след връчването на електронния фиш не е посочил в изрична декларация,някой друг да е управлявал автомобила на въпросната дата и час отбелязани в клипа.Времето в което се извършва засичането на скоростта е при Т=0.5s от която снимка към клип № 1406,Радар № 641 се вижда безспорно автомобила на жалбоподателя.На следващо място от координатите посочени в клип № 1406 се установява и мястото на извършване на нарушението,което безспорно е в защрихованата зона,т.е. в извън населено място.Радарния скоростомер е засъл скоростта на МПС което се движи в указаната в клипа посока,а това е лек автомобил „***“ рег.№***.Доколкото клип № 1406 се явява годно доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него,то съдът приема за безспорно установено датата на извършване на нарушението.Правилно същото е квалифицирано като такова по чл.21 ал.2 от ЗДвП.

Съгласно чл.189 ал.4 изр.1 от ЗДвП/нова ДВ брой 10 2011г./,при нарушение установено и заснето  с техническо средство в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоби в размер,определен за съответното нарушение.Изразът „в отсъствието на контролен орган и на нарушител” не означава забрана за присъствие,а означава,че установяването на нарушението се извършва автоматизирано без участието на контролните органи и нарушителя.Съгласно чл.189 ал.15 от ЗДвП изготвените с технически средства или системи заснемащи или записващи датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС,снимки,видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.Следователно клип № 1406/02.09.2015г. представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.

Не на последно място следва да се отбележи ,че по делото е представено и прието като доказателство и протокол от проверка № 10-16-15/31.08.2015г. издаден от Главна Дирекция „Национална полиция“-Лаболатория за проверка на радарни скоростомери и анализатори за алкохол в дъха, от който по безспорен начин се установява,че нарушението е констатирано с годно техническо средство.Следователно измерената с него скорост отговаря на тази,с която се е движел жалбоподателят.При тези фактически данни се налага извода,че мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M отговаря на изискванията заложени в чл.31,32,33 и 34 от Раздел II на Закона за измерванията.Тук следва да се отбележи факта,че отразеното в описателната част на електронния фиш относно конкретната скорост на движение на лекия автомобил не отговаря на отразеното в приложения към материалите по административната преписка снимков материал от заснет с техническо средство радар № 641 клип № 1406.Това се преценя от настоящия съдебен състав като допуснато процесуално нарушение,което обаче не засяга правото на защита на жалбоподателя в конкретната хинотеза доколкото е установен по-благоприятен за него режим с оглед представеният по делото протокол от проверка № 10-16-15/31.08.2015г. издаден от Главна Дирекция „Национална полиция“-Лаболатория за проверка на радарни скоростомери и анализатори за алкохол в дъха от който е видно,че грешката при измерване на скоростта с горния радар е плюс минус 3 км/ч,т.е. от скоростта в клипа АНО е извадил тези 3 км/ч.,в полза на нарушителя,поради което и процесуалното нарушение не се явява съществено,откъдето пък не може да се приеме,че съставлява самостоятелно основание за отмяна на електронния фиш като незаконосъобразен.

На следващо място,според настоящия състав с оглед горното правило е била ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП-в редакцията относима към датата на извършване на деянието за превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 21 до 30 км/ч.,водачът се наказва с глоба от 100 лева.

Ето защо съдът намира,че в конкретния случай се установява безсъмнено извършването на описаното в електронния фиш административно нарушение,поради което същият ще следва да се потвърди.

Предвид горното,съдът

 

                              Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Електронен фиш серия К № 1016080 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на И.Т.К. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100/сто/лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: