Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 05.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 98 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 11-01-501  2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.,на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че административната проверка не е проведена всестранно,обективно и пълно,като не са изследвани всички обстоятелства и по конкретно относно материалноправния въпрос по приложението на чл.21 ал.1 т.1 от ЗДФИ за вредата причинена ли е умишлено от соченото виновно лице и дали е пряка и непосредствена последица от неговото поведение.Възивникът твърди в жалбата си,че не е знаел и не е предполагал за неизпълнението на задълженията на отговорните лица по този случай.

В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.Процесуалния представител на въззивника  счита,че със съставения акт е посочено общо и формално действие,което не е вменено по нито един от законите да бъде извършено лично от ***.Претендира за присъждане на разноските,направени по делото.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №11-01-501/12.10.2017г. съставен от П.М.К.–на длъжност главен финансов инспектор от „Трети отдел“ на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ при Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирано,че с Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. Общински съвет гр.Каварна на основание чл.21 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 и чл.18 от Закона за социалното подпомагане е дал съгласието си за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места в сградния фонд на Община Каварна с адрес ул.“***“ № ** ет.*.Със Заповед № РД-01-889/23.07.2014г. изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разрешил откриването на социалната услуга с капацитет 25 места,считано от 01.09.2014г.С Договор от 30.06.2014г. Община Каварна,представлявана от ***е възложила управлението на социалните услуги на Община Каварна чрез създаване на Център за обществена подкрепа на фирма „***“ООД гр.***,лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства,по смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане за срок от 10 години,считано от датата на фактическото стартиране на социалните дейности чрез финансиране от републиканския бюджет.Целта на създаване на Центъра за обществена подкрепа е да предлага разнообразен спектър от социални услуги за деца и семейства,в подкрепа на специфичните им индивидуални и общностни нужди и личностно развитие на територията на Община Каварна.Съгласно чл.1 ал.2 от Договора,обхватът на предоставените социални услуги за всяка следваща финансова година се определят от страните в годишна програма за предоставяне на социални услуги,която се договаря от страните по договора,съобразно бюджетната субсидия от Републиканския бюджет за държавно делегираните дейности,като неразделна част от договора.Съгласно разпоредбите на чл.18а от Закона за социалното подпомагане,общината следва да предоставя коректно бюджетната субсидия на НПО-доставчика,на който е възложено управлението на услугата,с оглед гарантиране подкрепата и придружаването на деца и семейства в общността.Дейността на ЦОП се финансира от Републиканския бюджет,според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.Средствата са целеви и са постъпвали в общинския бюджет с цел финансиране на одобрените социални дейности.Субсидията на Центъра за обществена подкрепа е превеждана на Община Каварна,заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50 ал.1 от ЗДБРБ за 2016г. за финансиране на текущи разходи в делегираните от държавата дейности.Размерът на бюджетното взаимоотношение с ЦБ,касаещ дейността на ЦОП по стандарт е на стойност 71 625 лева,по натурални показатели 25 броя.Съгласно чл.53 ал.1 от ЗДБРБ,годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия както следва:-Първо тримесечие-30 на сто;-Второ тримесечие-25 на сто;-Трето тримесечие-20 на сто и Четвърто тримесечие-25 на сто.

На основание писмо изх.№ 08-00-1288 от 25.08.2016г. общата субсидия за държавни дейности от ЦБ е намалена,считано от 01.09.2016г. със сумата от 9550 лева.Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на Центъра за обществена подкрепа от 25 на 15 места.Във връзка с разпоредбите на чл.53 ал.1 от ЗДБРБ и определеното процентно  тримесечно съотношение на разпределение на субсидията  за делегираните от държавата дейности за общините,Центърът за обществена подкрепа е следвало да получи за: първо тримесечие-21 488 лева;за второ тримесечие-17 906 лева;за трето тримесечие-11932 лева и за четвърто тримесечие-10 744 лева.При извършената проверка за законосъобразност свързана с определянето,начисляването,представянето и отчитането на субсидия,предоставена от държавния бюджет Центърът за 2016г. чрез Община Каварна се установява,че със съпроводително писмо,подписано от управителя на „***“ ООД гр.*** вх.№ РД-01-1260/02.03.2016г. в Община Каварна е представен отчет към Договор за управление на социални услуги,съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за месец февруари  2016г. и фактура за плащане на услугата № 0000000476/01.03.2016г. на стойност 5968.75 лева,с основание за неначисляване на ДДС по чл.40 т.1 от ЗДДС.Въпреки това Община Каварна не е превела дължимите средства на ЦОП гр.Каварна за м.януари 2016г.

Фирма „***“ООД гр.*** е потърсила правата си по съдебен ред,в резултат на което е образувано гр.д.№ 316/2016г. по описа на РС-Каварна.С Решение № 52/15.05.2017г. Община Каварна е осъдена да изплати на „***“ ООД гр.*** дължимата сума по фактура № № 0000000476/01.03.2016г. в размер на  5968.75 лева,ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до датата на окончателното плащане в размер на 667.18 лева,както и сумата от 172.60 лева,представляваща лихва за забава върху сумата от 5968.75 лева;сумата от 702.40 лева представляваща разноски по заповедното производство;1109.40 лева представляваща присъдени разноски;560 лева представляващи  адвокатско възнаграждение;както и разноски в съдебно изпълнение 967.32 лева,общо в размер на 10147.65 лева.Въз основа на издадени изпълнители листи  от Районен съд Каварна в полза на *** ООД гр.*** Частен съдебен изпълнител ***е завела изпълнително дело № 20177360400080,за сумата от 10147.65 лева,като е входирала в Община Каварна  Покана за доброволно изпълнение вх.№ РД-01-3616/05.07.2017г. за извършване на плащане в двуседмичен срок на основание чл.428 ал.1 от ГПК.Сумата е преведена на ЧСИ от Община Каварна б.б. от 10.07.2017г.

Видно от представените на финансовата инспекция първични счетоводни документи,общата субсидия за делегираните от държавата дейности за месец февруари 2016г. е получена в Община Каварна на 12.02.2016г.

Съгласно чл.38 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.За периода от 02.11.2015г. и към настоящия момент,съгласно справка за отговорните длъжностни лица с вх.№ РД-01-4932/12.09.2017г.,***е Н.Г.С.,обявена с Решение № 195/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Каварна.Съгласно чл.11 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/,кметът е първостепенен разпоредител с бюджет на общината.

С оглед на гореизложените фактически данни,актосъставителят е приел,че ***Н.С.,не е предоставила в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет/от 13.02.2016г. до 19.02.2016г./ дължимите средства за  месец февруари 2016 година в размер на 7 163 лева на доставчика на социална услуга фирма „***“ООД гр.***.Деянието е квалифицирано като нарушение  на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.АУАН е подписан от нарушителя без възражения.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН постъпили бланкетни писмени възражения срещу акта.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.,на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-П.М.К. и К.Д.Д.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 11-01-501 2017/05.04.2018г. издадено от Директора на АДФИ,акт за установяване на административно нарушение №  № 11-01-501/12.10.2017г.,Възражение против АУАН № 11-01-501/12.10.2017г.,Заповеди № ФК-10-817/18.08.2017г. и № ФК-10-952/28.09.2017г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,Справка изх.№ РД-01-4932/12.09.2017г. за отговорните длъжностни лица в Община Каварна през периода  от 01.01.2016г. до 23.08.2017г.,Решение № 65 по Протокол № 33/13.05.2014г. за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“,като държавно делегирана дейност в Община Каварна,Договор за управление на социални услуги от 30.06.2014г.,Писмо вх.№ РД-01-1260/02.03.2016г. входирано в Община Каварна за представяне на отчет към Договор за управление на социални услуги,съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за месец февруари  2016г.,Фактура за предоставени социални услуги № 0000000476/01.03.2016г. от ***“ООД гр.***,Хронологичен регистър за осчетоводената получена субсидия през м.февруари в Община Каварна от държавния бюджет, Решение № 52/15.05.2017г. на Районен съд гр.Каварна,за присъдени суми по фактура № 0000000476/01.03.2016г.,Покана за доброволно изпълнение вх.№ РД-01-3616/05.07.2017г..2017г.,Банково бордеро от 10.07.2017г. за превеждане на дължимата субсидия на „***“ ООД гр.*** за м.февруари 2016година,като сумата е преведена по сметка на съдия изпълнител.

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели П.М.К.-актосъставител и свидетеля при съставяне на акта К.Д.Д.,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.,отделно и като административнонаказателен състав по чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител.По отношение на прилагането на нормата на чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция/ЗДФИ/ то съдът счита,че субект на нарушението по чл. 46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.  е именно *** като първостепенен разпоредител със средства от бюджета,поради което правилно наказанието е било наложено именно на Н.Г.С. в качеството и на ***,т.к. в рамките на  упражнената инспекционна дейност от контролните органи е установено,че нарушението е извършено от длъжностно лице,на което е вменено управлението и контрола на бюджетните средства,какъвто се явява *** на Общината.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт се съдържат констатации,че към 24.02.2016г. в гр.Каварна,Община Каварна,област Добрич в качеството си на ***и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл.11 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси,не е предоставила на доставчика на социални услуги фирма „***“ООД гр.*** средствата за месец февруари 2016г. в размер на 7 163 лева,представляващи 1/3 от определената субсидия за първото тримесечие на 2016г. за управление на Центъра за обществена подкрепа/ЦОП/ в гр.Каварна,в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет,поради което няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата е нормативно установена,съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-817/18.08.2017г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на П.М.К.,главен финансов инспектор ИРМ гр.Добрич да извърши финансова инспекция на Община Каварна,като задачата е свързана с проверка за законосъобразност,свързана с определянето,начисляването,представянето и отчитането на субсидия,предоставена от държавния бюджет на Център за обществена подкрепа за 2016 година.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон- чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.

Въззивника е санкциониран по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ,съгл. който при упражняване на инспекционна дейност  по реда на закона виновните длъжностни лица,както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол,ако деянието не съставлява престъпление,се наказват за нарушение на нормативен акт,уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева.С разпоредбата на чл.18а ал.7 от Закона за социалното подпомагане е вменено в задължение на кметът на общината  при възлагането на управлението на социални услуги по ал.3 да предостави на доставчика целия размер на финансовите средства,съставляващи финансовия стандарт за съответните делегирани от държавата дейности,в рамките на сроковете,в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет.В чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г. са посочени сроковете в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет.Следователно  в дейността по изпълнение на горепосоченото задължение  *** на общината има качеството на длъжностно лице и като такова е длъжно да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност.За неспазването на финансовата дисциплина,съгласно чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция именно на *** на общината следва да бъде наложено административно наказание.В тази връзка неоснователни са възраженията на процесуалния представител на въззивника,че не е налице основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на *** ,тъй като други длъжностни лица не са придвижили документите.Тук следва да се отбележи,че личната интерпретация на легални понятия като вина,изпълнително деяние,маловажност и прочее,не са обвързващи за съда ,чието убеждение е за осъществен  от страна на *** на Община Каварна състав на нарушението,за което същият се явява правилно санкциониран.

         Настоящия съдебен състав  счита за безспорно установено в случая,че  към 28.01.2016г. в гр.Каварна,Община Каварна,област Добрич в качеството си на ***и първостепенен разпоредител с бюджета на общината по силата на чл.11 ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси,не е предоставила на доставчика на социални услуги фирма „***“ООД гр.*** средствата за месец февруари  2016г. в размер на 7 163 лева,представляващи 1/3 от определената субсидия за първото тримесечие на 2016г. за управление на Центъра за обществена подкрепа/ЦОП/ в гр.Каварна,в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет,с тези си действия ,според настоящия състав на съда,жалбоподателя в качеството му на кмет виновно,при форма на вината пряк умисъл е извършил вмененото му нарушение и правилно за това му е наложено наказание.

***Н.С.,като не е предоставила в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет/от 13.02.2016г. до 23.02.2016г./ дължимите средства за  месец февруари 2016 година в размер на 7 163 лева на доставчика на социална услуга фирма „***“ООД гр.*** е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушение по чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.,поради което правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността му по чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт,като е предвидено административно наказание глоба от 200 лева до 2000 лева.

От изложеното по-горе съдът прави извод,че обвинението предмет на издаденото НП е доказано от обективна и субективна страна.

Според настоящия състав на съда,правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „Глоба“ на жалбоподателя.Същият е санкциониран като длъжностно лице-***и като такова е длъжен да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност.

Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН,тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения,касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер ,в минималния такъв според закона ,при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН,в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност,отчитайки обстоятелството,че същото е първо такова на жалбоподателя.

По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер,образуват се административнонаказателни дела.

В ЗАНН не е уредена отговорността за разноските на страните и съгласно чл.84 от ЗАНН,доколкото в този закон няма особени правила,за призоваване и връчване на призовки и съобщения,извършване на опис и изземване на вещи,определяне разноски на свидетели и вещи лица,изчисляване на срокове,както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване,се прилагат разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс.

В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно прилагане на НПК,когато наказателното постановление е отменено,не се присъждат разноски в полза на нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в  наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190 ал.1 от НПК съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.Приложимият процесуален закон  изобщо не признава на жалбоподателя по административнонаказателно дело право на разноски за воденето му.

Следва да бъде оставена без уважение молба вх.№ 2231/21.06.2018г. подадена  от Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозирана жалба от Н.С. срещу Наказателно постановление  № 11-01-501 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с пощенско клеймо на получаване на пратката-19.06.2018г.,тъй като с обявяването на АНХД № 98/2018г. по описа на КРС за решение на 08.06.2018г. е преклудирана  възможността за приобщаване към доказателствения материал на допълнителни доказателства.

По горните съображения,съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно,поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                        Р    Е    Ш    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-501 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.46 ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016г.,на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.***-процесуален представител на жалбоподателя по АНХД № 98/2018г. по описа на Каварненски Районен съд- Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес *** за присъждане на направените по делото разноски.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 2231/21.06.2018г. подадена от  Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-***,чрез процесуалния си представител-адв.***, за приемане на прилежащи доказателства към депозирана жалба от Н.С. срещу Наказателно постановление  № 11-01-501 2017/05.04.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: