Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 11.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 99 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 02-58/21.12.2015г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,с което на Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.58а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА;административно наказание „глоба“ в размер на 600/шестстотин/ лева,на основание чл.75 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.38 ал.1 от ЗРА.

На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.1,чл.18г ал.4 и чл.38 ал.1 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА,чл.58а ал.1 и чл.75 ал.1 от ЗРА-72,350 кг риба от вида „калкан“ (TUR) ,която е предадена на Морски риболов Несебър за съхранение и унищожаване в екарисаж,съгласно приемо-предавателен протокол от 19.08.2015г., по описа на ИАРА.

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на общо 2215.50лева,което е изчислено за 72.350кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 2170.50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.За 3 бр маломерни екземпляра риба от вида „калкан“,по 15 лева за 1бр.,в размер на 45 лева съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице.С жалбата е направено искане за неговата отмяна като незаконосъобразно,с мотив,че е издадено при неизяснена фактическа обстановка,неправилно е приложен материалния закон,а при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Процесуалния представител на административнонаказващият орган оспорва жалбата и в хода по същество развива конкретни съображения за процесуална недопустимост на съдопроизводството и за неоснователност на жалбата.Моли атакуваното постановление да бъде потвърдено.

По повод на искането на процесуалния представител на административнонаказващият орган с правно основание чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.323 ал.1 т.3 и чл.93 ал.2 от НПК за връщане на жалбата от първоинстанциония съд,тъй като не е подадена от лице,което има право на жалба или протест,настоящия съдебен състав намира искането за неоснователно по следните съображения: С подаването на възражение жалбоподателят Н.Ю. е спазил седем дневния срок за обжалване по чл.59 ал.2 от ЗАНН отделно и независимо от последваща жалба,изпратена направо до съда,поради което Административен съд гр.Добрич  с Определение № 159/06.07.2016г. задължава настоящия съдебен състав да продължи съдопроизводствените действия по разглеждане на спора по същество,без да е необходимо да указва на жалбоподателя да отстранява нередовности по жалбата във връзка с липсата на приложено пълномощно или да потвърждава извършените без представителна власт действия при подаване на жалбата дотолкова,доколкото в хода на производството по делото  е представено пълномощно в полза на адв.Димитрова,удостоверяващо правото и както да подава жалба срещу наказателни постановления,така и да извършва всички съдопроизводствени действия по повод на обжалването на това наказателно постановление.Настоящия съдебен състав споделя обективираното в Определение № 159/06.07.2016г. на Административен съд гр.Добрич становище,че действително представеното пълномощно е с дата след подаване на жалбата,но с факта на подписването му следва да се приеме,че жалбоподателят фактически е потвърдил действията на адв.Димитрова при подаване на жалбата и тя не е била нередовна поради това.

С оглед на гореизложеното,съдът с протоколно определение от 12.09.2016г. отхвърли искането на процесуалния представител на административнонаказващият орган с правно основание чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.323 ал.1 т.3 и чл.93 ал.2 от НПК за връщане на жалбата от първоинстанциония съд,тъй като не е подадена от лице,което има право на жалба или протест.

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

От събраните по делото писмени доказателства,от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели ,както и от становището на процесуалния представител на жалбоподателя и административнонаказващият орган,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.08.2015г. свидетеля Д.П.П.-главен специалист при ИАРА ОКА ГДРК съставил акт № В 0009002 на Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес ***,за това,че на 18.08.2015г. същия на лодкостоянка в с.Д., к.“К.““,излиза от морето с 46 чувала хрилни мрежи х 160м.,тристенни с фоли,немаркирани с което е нарушил чл.18г ал.4 и чл.17.1.Иззета е риба калкан 36 бр. общо 72,350кг от които 3бр маломерни риби,което е нарушение на чл.38 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Въз основа на съставения акт административнонаказващия орган е издал НП № 02-57/21.12.2015г.,в което е вписал,че на 18.08.2015г. на лодкостоянка в с.Д., к.“К.“ лицето Н.Б.Ю. излиза от Черно море,след като е уловил 72,350кг риба от вида калкан (TUR) в нарушение на чл.17 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.56 ал.1 от ЗРА,за което 46 чувала по 160м. немаркирани  тристенни хрилни мрежи,което е нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.58а ал.1 от ЗРА.При изземване на уловената риба е установено,че количеството риба е 36бр.калкан,чието общо тегло е 72,350кг/седемдесет и два килограма и 350гр/,при което има уловени 3бр. маломерни риби калкан,което е нарушение по чл.38 ал.1 от ЗРА,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.75 ал.1 от ЗРА.За извършената проверка по смисъла на чл.55 ал.1 от ЗРА е съставен Констативен протокол/КП/ № 1711/002/18.08.2015г. от който се установява,че от проверяваното лице Н.Б.Ю. са изискани и представени от страна на последния разрешително за стопански риболов 08107971/19.02.2013г.,удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и р.Дунав № 08107971-005/27.01.2015г.,Разрешително за извършване на стопански риболов на калкан 08107971 от 27.01.2015г.В констативния протокол е отразено ,че са изброени при разтоварване 46 чувала х 160м. хрилни мрежи с размер на окото 170 мм.,тристенни с фани.Същите не са били иззети тъй като нарушителя възпрепятствувал проверката и напуснал местопроизшествието с риболовните уреди.По време на проверката е констатиран улов от калкан 36 бр. общо 72,350кг от които 3бр маломерни риби.Рибата е иззета,като е измерена с рулетка 3м.№ 814 одобрен тип № 4654,кантар  фабр.№ 2879 одобрен тип ОС-1863.

От представените и приети в същото съдебно заседание Заповед № А-333/29.05.2014г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/;Заявление за последваща периодична проверка  от 05.03.2014г. на електронна везна фабр.№ 2879 одобрен тип № ОС-1863,регистрация за извършена последваща проверка на 11.06.2015г. на везна фабр.№ 2879 одобрен тип № ОС-1863 ,Заявление  С01-085/04.03.2014г. за последваща периодична проверка на ролетка-3м. фабр.№ 814 одобрен тип № 4654 и регистрация за последваща проверка на горепосочения измервателен уред,като проверката важи до месец декември 2015г. се установява,че използваните за измерване служебни уреди са сертифицирани и преминали съответните периодични и последващи проверки от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/

Наказващият орган приел,че за това деяние Н.Б.Ю. следва да бъде санкциониран както следва: на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.58а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА;административно наказание „глоба“ в размер на 600/шестстотин/ лева,на основание чл.75 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.38 ал.1 от ЗРА.

На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.1,чл.18г ал.4 и чл.38 ал.1 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА,чл.58а ал.1 и чл.75 ал.1 от ЗРА-72,350 кг риба от вида „калкан“ (TUR) ,която е предадена на Морски риболов Несебър за съхранение и унищожаване в екарисаж,съгласно приемо-предавателен протокол от 19.08.2015г., по описа на ИАРА.

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на общо 2215.50лева,което е изчислено за 72.350кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 2170.50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.За 3 бр маломерни екземпляра риба от вида „калкан“,по 15 лева за 1бр.,в размер на 45 лева съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-актосъставителят Д.П.П.,свидетеля по АУАН З.С.Г.,както и свидетеля И.Т.К. се установява,че на посочената дата установили нарушителя Н.Б.Ю.,който излязъл с лодка от морето.В лодката били няколко човека.При извършената проверка било установено наличието на риба-калкан,част от които били маломерни.Служителите на ИАРА установили и мрежови уреди поставени в чували.Актосъставителят съставил констативен протокол № 1711-002/18.08.2015г. в който описал установеното количество риба,както и мрежените уреди.Като нарушител вписал лице на име Н.Б.Ю..Вписал,че обект на проверката е била моторна лодка,собственост на  кв.***,собст. на „***“ ЕООД.В хода на проверката  лицата които били в лодката избягали,като взели и установените в лодката мрежи.На следващия ден в сградата на Кметство с.Д. полицейски служители довели жалбоподателя,на когото актосъставителя съставил АУАН № В0009001/19.08.2015г.Жалбоподателя отказал да подпише  и получи АУАН,който му бил предявен и връчен с участието на свидетели.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Д.П.М.-служител в ИАРА Добрич се установява,че на датата на която е извършвана проверката-18.08.2015г. е получил обаждане от колеги от ИАРА,които го уведомили,че нямат сертифицирана ролетка за измерване на калкана и той се отзовал на молбата и отишъл на място,като предоставил на колегите си сертифицирана ролетка.Пристигнал в момент в който калкана е се е намирал вече вътре в помещението и започвало измерването и изтеглянето му.Участието на св.Д.М. било свързано само с измерването на калкана.Видно от показанията на св.Д.М.,в негово присъствие не са измервани мрежите.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел С.К. се установява,че когато с лодката чиито собственик и капитан на плавателния съд е въззивника Н.Б.Ю. се извършва стопански риболов,св.К. отивал да помага:“..Отидох като колега,да помогна“.Св.К. твърди в показанията си,че Н.Б.Ю. притежава разрешително за стопански риболов,както и разрешително за извършване на стопански риболов на калкан,чиито улов е квотиран.На въпросната дата/18.08.2015г. служители на ИАРА са извършили проверка на риболовния съд,като са знаели кой е корабособственика,колко още квота има  за ползване.Риболовните мрежи били разтоварени от лодката на едно туристическо ремарке.Св.К. твърди в показанията си,че никой от служителите на ИАРА не отворил мрежите за да види с какъв размер са,с каква дължина или каква бройка са,дали са маркирани или не.Свидетелят К. твърди,че не е присъствувал на измерването на рибата.Служителите от ИАРА,според показанията на св.К. са изискали от жалбоподателя Н.Ю. документи,които той съответно представил.Според свидетелските показания на С.К. на лодката освен Н.Ю. и С.К. е имало и трето лице.Свидетеля С.К. не отрича в показанията си,че са превозвали калкана на борда на лодката,която той самият управлявал.

Процесният АУАН,видно от Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите е издаден от оторизиран орган,оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения за нарушения на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите извършени на територията на цялата страна,по реда на Закона за административните нарушения и наказания,при спазване на разпоредбите за съставянето и подписването му и съдържа всички реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган при спазване на процедурата на чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.Съгласно Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-25 от 21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите-административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

Въз основа на установената и изложена по-горе фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценя от съда за процесуално допустима,като предявена от надлежно легитимирано лице,имащо правен интерес от обжалване и в законоустановения 7-дневен срок/жалбата е подадена по пощата на 11.01.2016г. и е входирана в деловодството на ИАРА на 12.01.2016г. с вх.№ 9400-4481.

Разгледана по същество жалбата е основателна,по следните съображения:

Извършвайки служебна проверка за законосъобразност на наказателното постановление от процесуалноправна страна,съобразно правомощията си в настоящото производство,съдът констатира допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е основание за отмяна на НП.

В разпоредбата на параграф 1,т.28 от Закона за рибарството и аквакултурите,се съдържа легално определение на понятието „стопански риболов“.В този смисъл,стопански е риболов по смисъла на т.26-дейност която се състои в поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми,изваждане на улова от водата,неговото пренасяне и превозване,при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход,независимо от това дали дейността се извършва постоянно,сезонно или временно.За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов,извършван с уреди различни от тези по чл.24 ал.1 от ЗРА и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер,надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 от ЗРА количества.Направеното в АУАН описание на извършен по смисъла на чл.параграф 1,т.28 изр.2-ро от ДР на ЗРА стопански риболов не съответства на законовото изискване за пълно описание на нарушението по чл.17 ал.1 от ЗРА,което следва да включва  посочване на елементите от състава ,които са нарушени,както и на обстоятелствата при които тези елементи са осъществени.Непълното описание на установеното нарушение в акта опорочава последния,тъй като нарушава законово изискване за наличие на съществен реквизит—налице е липса на констатация,че нарушителят не е притежавал разрешително за стопански риболов.Недостатъчно за да се възприеме,че е налице стопански риболов по смисъла на параграф 1,т.28 от ЗРА,се явява само посочването на уредите и средствата с които е извършен риболова.В процесния случай липсва  констатация,че нарушителят не е притежавал разрешително за стопански риболов.

            Видно от АУАН и НП административнонаказващия орган е описал нарушението по чл.56 ал.1 вр. с чл.17 ал.1 от ЗРА по следния начин:На 18.08.2015г. на лодкостоянка в с.Д., к.“К.“ лицето Н.Б.Ю. излиза от Черно море,след като е уловил 72,350кг риба от вида калкан (TUR) в нарушение на чл.17 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.56 ал.1 от ЗРА,за което 46 чувала по 160м. немаркирани  тристенни хрилни мрежи,което е нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.58а ал.1 от ЗРА.При изземване на уловената риба е установено,че количеството риба е 36бр.калкан,чието общо тегло е 72,350кг/седемдесет и два килограма и 350гр/,при което има уловени 3бр. маломерни риби калкан,което е нарушение по чл.38 ал.1 от ЗРА,за което на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.75 ал.1 от ЗРА.Съгласно разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗРА,действуващ към момента на констатиране на нарушението,стопански риболов във водите на Черно море и р.Дунав могат да извършват юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.Разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗРА предвижда административнонаказателна отговорност за всяко лице,което извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект,различен от Черно море и р.Дунав,в нарушение на чл.17.В конкретния случай изпълнителното деяние на нарушението по чл.56 ал.1 във връзка с чл.17 ал.1 от ЗРА включва алтернативно или извършване на стопански риболов без разрешително или извършване на стопански риболов във воден обект,различен от Черно море и р.Дунав.В АУАН и НП обаче липсва описание на елемент от фактическия състав на нарушението,по отношение на първата алтернатива,че за извършвания стопански риболов Н.Б.Ю. с ЕГН ********** не притежава разрешително,изискващо се по смисъла на чл.17 ал.1 от ЗРА.

            Подобно нарушение е допуснато и при квалифициране на друго изпълнително деяние,а именно това чл.18г ал.4 от ЗРА.Тази правна норма отново касае извършването на стопански риболов.От разпоредбата на чл.17 и чл.18г е видно,че основен елемент от фактическия им състав е извършването на „стопански риболов“,,т.е изпълнителните деяния на горепосочените законови разпоредби касаят единствено задължения при  извършване именно на стопански риболов.Извършването на стопански риболов и констатирането му от страна на актосъставителя  е основен задължителен елемент за привеждане на установена фактическа обстановка под правната квалификация на което и да е от изпълнителните деяния,както на разпоредбата на чл.17,така и на разпоредбата на чл.18г от ЗРА.Самия закон регламентира различни видове риболов,както стопански,така и любителски.Както бе посочено по-горе по смисъла на & 1 т.28 от Допълнителните разпоредби на ЗРА:“Риболов–стопански е риболов по смисъла на т.26-дейност,при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход,независимо от това ,дали дейността се извършва постоянно,сезонно или временно.За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов извършван с уреди,различни от тези по чл.24 ал.1,и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер,надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 количества.Нито в АУАН,нито в НП е посочено какво е наложило да се приеме,че жалбоподателят е извършвал именно стопански риболов и установеното деяние да бъде квалифицирано като такова  при извършване на стопански риболов.За извършената проверка по смисъла на чл.55 ал.1 от ЗРА е съставен Констативен протокол/КП/ № 1711/002/18.08.2015г. от който се установява,че от проверяваното лице Н.Б.Ю. са изискани и представени от страна на последния разрешително за стопански риболов 08107971/19.02.2013г.,удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и р.Дунав № 08107971-005/27.01.2015г.,Разрешително за извършване на стопански риболов на калкан 08107971 от 27.01.2015г.След като не е приел и вписал в АУАН,че жалбоподателя е извършвал стопански риболов,а и изобщо риболов,актосъставителя го е лишил от възможността  да разбере  в извършването на какво точно нарушение е обвинен и съответно срещу какво нарушение да се защитава. Горното е достатъчно да се счете,че при съставянето на АУАН и при издаване на НП,в частта досежно коментираното нарушение са нарушени императивните норми на чл.42 т.4 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,доколкото в същите липсва пълно описание на нарушението и на обстоятелствата,при които е било извършено.Липсата на описание на елемент от фактическата страна  на нарушението съставлява допуснато в административнонаказателното производство съществено процесуално нарушение,доколкото е довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице,което е достатъчно основание за отмяна на атакуваното НП,без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА;на основание чл.58а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА и на основание чл.75 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.38 ал.1 от ЗРА.

            Разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗРА предвижда налагане на глоба за този,който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект,различен от Черно море и река Дунав,в нарушение на чл.17 ЗРА.

            Нормата на чл.17 ал.1 ЗРА определя предпоставките за извършване на стопански риболов.Съгласно тази разпоредба стопански риболов се извършва законосъобразно само във водите на Черно море и река Дунав и след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от физически лица,юридически лица и еднолични търговци.

            Според &1 т.28 от ДР на ЗРА:“Риболов-стопански“ е риболов по смисъла на т.26-дейност при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства,с цел стопанска дейност и реализиране на доход,независимо от това,дали дейността се извършва постоянно,сезонно или временно.За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов извършван с уреди,различни от тези по чл.24 ал.1 и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер надхвърлящ определените в чл.24 ал.3 количества“.

            Според &1 т.26 от ДР на ЗРА „Риболов е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми,изваждането на улова от водата,неговото пренасяне и превозване.“Всяка една от трите посочени по-горе дейности самостоятелно и независимо една от друга представлява риболов по смисъла на параграф 1,т.26 от ДР на ЗРА.

            Съдът намира процесното НП за издадено и при наличието на други съществени нарушения на процесуалните правила водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.Същото е било издадено при пренасяне на описаната в АУАН фактическа обстановка,както и при същото описание на нарушението.Деянието следва да бъде описано пълно,ясно и точно,още в АУАН и след това в Наказателното  постановление.И в АУАН и в НП няма описание,чрез какви конкретни действия е осъществен стопанския риболов със съхраняваните в 46 чувала по 160м. немаркирани тристенни хрилни мрежи–дали в поставяне на мрежите от наказаното лице,дали в тяхното изваждане,дали в пренасяне,дали в превозване на улова,т.е. няма описано изпълнително деяние.Вместо описването му,просто е посочено,че това деяние е осъществено.Тази констатация се отнася както за НП,така и за АУАН.

            Следователно е налице нарушение на изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,съгласно чиято разпоредба:чл.57 ал.1 „Наказателното постановление трябва да съдържа:5.Описание на нарушението,датата и мястото,където е извършено,обстоятелствата при които е извършено,както и доказателствата които го потвърждават“.

Същото се отнася и за съдържанието на АУАН.При АУАН е нарушена разпоредбата на чл.42 т.4 от ЗАНН:чл.42“ Актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа:4.Описание на нарушението и обстоятелствата,при които е било извършено.“

Съдът намира,че непълното описание  на установеното нарушение в акта,опорочава последния,като е налице липса на съществен реквизит-налице е и липса на описание въз основа на какви извършени от нарушителя действия е възприето,че е извършен такъв риболов.Разпоредбите и на чл.42 и на чл.57 от ЗАНН са безусловно императивни тъй като осигуряват правото на защита  на привлечения към административнонаказателна отговорност,в чието съдържание се включва и правото да знае точно какво административно нарушение се твърди,че е извършил за да може да организира защитата си в пълен обем.В случая процесуалното нарушение не е от категорията нарушения в акта,които могат да се санират по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН,тъй като е съществено.

Безспорно при така даденото описание на нарушението или по скоро при липсата на неговото описание,доколкото нито в АУАН,нито в НП не се сочи какви са конкретните действия извършени от жалбоподателя и възприети от контролните органи като „стопански риболов“ е нарушено в значителна степен правото на защита на жалбоподателя,като същият не е могъл да разбере срещу какви конкретни факти следва да се защитава.

Всичко това води до извода за издаване на процесното НП при съществено нарушение на процесуалните правила,което от своя страна е самостоятелно основание за неговата отмяна.

Така даденото описание на нарушението препятства и съда  да провери дали в действителност жалбоподателят е осъществявал дейност,която може да бъде окачествена на първо място като „риболов“,след което като стопански такъв.Единствено от показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели съда може да прави изводи за това какви действия от страна на жалбоподателя са били възприети от актосъставителя като такива изпълващи дейността „стопански риболов“,доколкото същият би могъл да бъде извършен посредством няколко различни действия,включени в характеристиката за „риболов“ и при наличието на специална цел,а именно стопанска такава,съдът намира за безусловно необходимо посочването на тези действия именно и в санкционния акт като елемент от обективната страна на нарушението,елемент който следва да бъде доказан от административнонаказващият орган в хода на производството и срещу който да може да ангажира доказателства жалбоподателя.

В конкретния случай допуснатите процесуални нарушения са съществени,тъй като са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и не са от категорията нарушения,които могат да се преодолеят по реда на  чл.53 ал.2 от ЗАНН и не биха могли да се санират в последващия стадий на административнонаказателното производство. Процесуалното нарушение се съдържа в самото наказателно постановление с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.Същото е издадено в нарушение на чл.57 т.5 и 6 от ЗАНН,тъй като не са посочени изчерпателно всички фактически обстоятелства на нарушението,както в АУАН,така и в НП не се сочи какви са конкретните действия извършени от жалбоподателя и възприети от контролните органи като „стопански риболов“ с което е нарушено в значителна степен правото на защита на жалбоподателя,като същият не е могъл да разбере срещу какви конкретни факти следва да се защитава.

С оглед на изложените съображения Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.1,чл.18г ал.4 и чл.38 ал.1 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА,чл.58а ал.1 и чл.75 ал.1 от ЗРА-72,350 кг риба от вида „калкан“ (TUR) ,която е предадена на Морски риболов Несебър за съхранение и унищожаване в екарисаж,съгласно приемо-предавателен протокол от 19.08.2015г., по описа на ИАРА.

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на общо 2215.50лева,което е изчислено за 72.350кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 2170.50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.За 3 бр маломерни екземпляра риба от вида „калкан“,по 15 лева за 1бр.,в размер на 45 лева съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

С оглед изхода на процеса и отпадане административнонаказателната отговорност на жалбоподателя липсва основание за отнемане на 72,350 кг риба от вида „калкан“ (TUR) ,която е предадена на Морски риболов Несебър за съхранение и унищожаване в екарисаж,съгласно приемо-предавателен протокол от 19.08.2015г., по описа на ИАРА.С оглед изхода на процеса и отпадане административнонаказателната отговорност на жалбоподателя липсва и основание за заплащане на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси,чийто общ размер възлиза на 2215.50лева,което е изчислено за 72.350кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 2170.50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.За 3 бр маломерни екземпляра риба от вида „калкан“,по 15 лева за 1бр.,в размер на 45 лева съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

 

Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер,образуват се административнонаказателни дела.

В ЗАНН не е уредена отговорността за разноските на страните и съгласно чл.84 от ЗАНН,доколкото в този закон няма особени правила,за призоваване и връчване на призовки и съобщения,извършване на опис и изземване на вещи,определяне разноски на свидетели и вещи лица,изчисляване на срокове,както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване,се прилагат разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс.

В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно прилагане на НПК,когато наказателното постановление е отменено,не се присъждат разноски в полза на нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в  наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190 ал.1 от НПК съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.Приложимият процесуален закон  изобщо не признава на жалбоподателя по административнонаказателно дело право на разноски за воденето му

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,Съдът

                                           Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-58/21.12.2015г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,с което на Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** на основание 56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева,на основание чл.56 ал.1 от ЗРА за извършено административно нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА;административно наказание  „глоба“ в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.58а ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.18г ал.4 от ЗРА;административно наказание „глоба“ в размер на 600/шестстотин/ лева,на основание чл.75 ал.1 от ЗРА,за извършено административно нарушение на чл.38 ал.1 от ЗРА.

На основание чл.90 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ са отнети в полза на държавата ,поради извършени административни нарушения на чл.17 ал.1,чл.18г ал.4 и чл.38 ал.1 от ЗРА,за извършването на които са наложени административни наказания,съответно по чл.56 ал.1 от ЗРА,чл.58а ал.1 и чл.75 ал.1 от ЗРА-72,350 кг риба от вида „калкан“ (TUR) ,която е предадена на Морски риболов Несебър за съхранение и унищожаване в екарисаж,съгласно приемо-предавателен протокол от 19.08.2015г., по описа на ИАРА.

 

На основание чл.90 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е постановено Н.Б.Ю. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на общо 2215.50лева,което е изчислено за 72.350кг риба от вида „калкан“,по 30лв. за 1 кг,в размер общо на 2170.50 лева,съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.За 3 бр маломерни екземпляра риба от вида „калкан“,по 15 лева за 1бр.,в размер на 45 лева съгласно т.46 от Приложението към чл.1,във връзка с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси,в сила от 07.12.2001г.,в полза на републиканския бюджет по посочената банкова сметка ***.

ОТХВЪРЛЯ направеното от въззивника Н.Б.Ю. с ЕГН **********,чрез процесуалния му представител адв.М.Д. искане за присъждане на направените в административнонаказателното производство разноски,като неоснователно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: