П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 27.05.2016г.

 

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май  през  две хиляди и шестнадесета  година  в състав:

 

                                                                                    Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                                                                            

при участието на секретаря: АНАСТАСИЯ МИТЕВА  

и прокурора:                                                        сложи за разглеждане

АНД № 99 по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.Б.Ю. редовно призован не се, представлява се  адв. Марияна ДИМИТРОВА от АК гр. София, редовно упълномощена и приета по делото от днес.

             АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН  Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури гр. Бургас редовно призован се представлява от  юрисконсулт Е.  И., сектор „Организация, контрол и анализ“ на ГД „Рибарство и контрол“ при ИА по Рибарство и аквакултури, редовно упълномощен и приет по делото от днес.

            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. КАВАРНА редовно призована не се представлява.

            АДВ. ДИМИТРОВА – Няма процесуални пречки.

            АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като  взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. ДИМИТРОВА – В предходно съд. заседание бяхме задължени да представим доказателства и ги представям сега. По отношение на обратната разписка не ми дадоха справка от Български пощи без съд. удостоверение и ще моля да ми се издаде съд. удостоверение, по силата на което да се снабдя от Български пощи относно датите на подаване на писмо с обратна разписка. Има едни книги, в които те описват от кого е подадено, на коя дата е подадено и до кого е подадено.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Това са доказателства по същество. В протокола от миналото съд. заседание в неговата заключителна част, мисля на стр. 20 се намира дадохте един три дневен срок на жалбоподателя.

АДВ. ДИМИТРОВА – Не е вярно това.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Може ли да видим протокола?

АДВ. ДИМИТРОВА – Господин Председател, отменихте го това определение и ми дадохте срок до днешното съд. заседание.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Беше даден един три дневен срок на жалбоподателя да представи доказателства досежно просрочието на жалбата. Това е на последната страница от протокола. Този срок е виден. Инаоче ние не оспорваме това, че Ви беше даден друг срок по доказателствата, които представяте сега да дадете становище в настоящото открито съд. заседание какво ще доказвате с тях по делото. моля Съдът да се произнесе за три дневния срок, който даде на жалбоподателя за писмено становище досежно просрочието на жалбата. А доказателствата да се приемат. Дадени са по списък. Според нас са може би по-малко отколкото бяха представени предния път, но да се приемат безспорно.

АДВ. ДИМИТРОВА – Да Ви кажа с бъбречна криза съм, в момента съм на инжекции и да Ви кажа можеше да не дойда да присъствам. Болничните ми са от датата когато ние бяхме с Вас, като ще представя болничен лист и тогава ще отпадне срока, който е даден. Тези доказателства, които представям сега са и в предното съд. заседание представени, но колегата каза да ги опиша и да кажа в каква връзка ги представям. Това са доказателствата във връзка със жалбата за удостоверяване правото на жалбоподателя да извършва стопански риболов, за неговата правоспособност. Това са доказателства по същество, които ми дадохте срок миналия път да представя. Тъй като от Български пощи не издават без съд. удостоверение, такава е практиката на Бургас, да не се издава без съд. удостоверение справка относно датите, на които са били изпратени съответните писма с обратни разписки до ИАРА Бургас следва да бъде дадено съд. удостоверение. Правя доказателствено искане за това удостоверение.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Щом ще доказва това, което ние твърдим от самото начало да докаже, че жалбата не е просрочена, но това не е единственият проблем. Проблемът е пълномощието. Ние сме го написали в частната жалба, която е постъпила при Вас. Подали сме такава. Ние сме написали, че всъщност адв. Димитрова няма пълномощно, а подписва жалбите, които тя наименува възражения, ги подписва, а тя няма пълномощно пред Вас. В открито съд. заседание тепърва беше представено пълномощно по делото. А тя подписва възраженията. Знаете чл. 320 от НПК, който е приложим по силата 84 издание казва „подпис на нарушителя“. Чл. 59 ал. 2 казва „Нарушителят може да обжалва“. Всички възражения, които са налични между кориците на делото са подписани от адв. Димитрова, чието пълномощно е по делото. В съд. заседание тя писа тук, на бланките тук писа пълномощното, а знаете, че нейните права да представлява възникват по силата на пълномощното, а не на договор сключен. В седемдневният срок по чл. 59 ал. 2 не е представено пълномощно за това, че тя подписва жалбите, възражения наименувани от името на жалбоподателя. Това е допълнителният въпрос. Той съпътства.

АДВ. ДИМИТРОВА – Ще дойде нарушителя и ще ми потвърди правата.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Седемдневният срок по чл. 59 ал. 2 е даден да формира нарушителят волеизявление за това, че жали, защото той може и да не жали. Може да си наведе главата и да каже „Аз съм виновен“. Това е безспорно, така че някой да връчва възражения от чуждо име, който в последствие някой да санира „Да“ в съдена зала, че е от негово име това няма как да стане. Няма такъв съдебен прецедент. Чл. 320 е категоричен -подпис на нарушителя, а в чл. 59 ал. 2 ЗАНН е казано в „седемдневния срок нарушителят“. Сега ако се действа с пълномощно от негово име то го няма по делото, камо ли то да бъде представено. Възразявам защото тя няма и пълномощия. Даже и да донесе разписка…

АДВ. ДИМИТРОВА – Господин съдия, какви са тия работи? Адм. орган да беше казал без движение. Всяка една преписка, която се представя във всеки един съд никога нак. орган не представя моето пълномощно. Включително и Съда никога не уважава пълномощно, което съм представила на нак. орган.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Това е Ваше виждане.

АДВ. ДИМИТРОВА – Има си седем дневен срок да остави без движение молбата ако сметне, че трябва в друг вид да му представя пълномощно.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Само една реплика ако може.

АДВ. ДИМИТРОВА – Има ГПК достатъчно, и АПК без да се намесва НПК в случая, не е съвсем съотносимо към случая.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Тази жалба, която е депозирана пред Районен съд Каварна от 07.04.2016г. има входящ номер пред нас няма такава входирана. И тази жалба няма поставен номер при нас защото тя не е минавала през нас. И тази жалба не е съпроводена с пълномощно. Тя също е от адв. Димитрова. И тя е без пълномощно.

АДВ. ДИМИТРОВА – Господин председател, ново ГПК ли правим сега?

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Няма пълномощия да представлява нарушителя, а подава от негово име. Тези разписки аз се противопоставям на това доказателствено искане, защото тя няма и пълномощията, което е абсолютно доказано по кориците на делото. Пълномощното на адв. Димитрова е от първото съд. заседание.

АДВ. ДИМИТРОВА – Господин Председател, 40 дела имам с ИАРА, за първи път господина ми прави възражение. По всички дела се явявам с него. По всички дела по същия начин пускам всички жалби.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Вие нямате спечелено дело срещу мен. Това е друго действие.

АДВ. ДИМИТРОВА – Две дела с Вас. С ИАРА имам точно 40 дела.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Но не с мен.

АДВ. ДИМИТРОВА – До сега никога не е ставало на въпрос и това са неща, които… Просто ново ГПК ли ще правим сега? Просто ще правим ново ГПК! Вие имате право да насрочите делото и сте го насрочили и сте преценили, но колегата ще оспорва и Вашите правомощия и Вашите права, да, на Съда. С това съд. удостоверение целя именно, че жалбата не е просрочена. От пощата ще ми дадат справка до ИАРА. Аз като напиша ще Ви представя. Имам дело, което е било в Поморие. Няма как разписката да е, в смисъл такъв имам едно обжалване в Поморие и едно в Бургас. Просто в самата  разписка то се вижда кои и аз ще Ви ги донеса и ще Ви ги представя. На тази дата обратната разписка е по това дело. Те просто изписват номерата, които се представят с обратната разписка. Има едни печатчета, които поставят и на тях пише. Всички разписки са по оспорване на нак. постановление. Няма какво аз да пиша на ИАРА. Съд. удостоверение ми трябва за Български пощи Бургас. Те в Бургас са подавани. Жалбата ми е адресирана до ИАРА по повод на това нак. постановление.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Това са възражения, които са приложени като доказателства. Това са възражения. Тази поредици, която са преди връчването на нак. постановление. Отделно от това.

АДВ. ДИМИТРОВА – Има и след това. Има след 07.01.2016г. в седмодневния срок.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Господин Председател, само реплика. Във Вашето разпореждане, с което Вие образувате делото и свеждате до нашето знание да се явим, това е разпореждане, което е по делото, там са приложени разписки от 23-ти. Е каква друга разписка ще донесе? Къде е тя до сега? И върху тази разписка не пише какво наказателно, с пълномощно ли е придружено?

АДВ. ДИМИТРОВА – Написала съм отгоре името Сезгин. Ако аз съм допуснала някаква грешка… Това е другото лице, което е било в лодката, за което е решението, което Ви представям. Двамата са дошли при мен, двамата ми дадоха актовете и на двамата съм пуснала жалбите и просто съм писала отгоре името Сезгин. Аз ако знаех, че колегата ще възрази за просрочие щях да си взема папката и на Сезгин и да я донеса тук, но я дадох на колегата. Делото при Сезгин е минало.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Сезгин има друг адвокат. И това може да се провери.

АДВ. ДИМИТРОВА – Жалбата също аз съм я пускала. Г-н колега, там не сте направили такова възражение. Жалбата също е от мое име.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Вие няма да ми ръководите действията. Жалбата не е от Ваше име. Жалбата е от името на Сезгин. Проверете.

АДВ. ДИМИТРОВА – И подписа е на Сезгин.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Да.

АДВ. ДИМИТРОВА – Не е моя.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Да.

АДВ. ДИМИТРОВА – Аз съм писала и двете жалби. Аз ако знаех, че ще има такова възражение за просрочване трябваше аз да бъда уведомена своевременно от колегата и ако това нещо беше направено аз щях своевременно да ги представя.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Съдът следи служебно за просрочията, както и в протокола са вписани възраженията, както и три дневния срок, в който трябваше да представят писмени доказателства.

АДВ. ДИМИТРОВА – Господин Председател, ще Ви помоля за още едно доказателство. Да представят от ИАРА, много Ви моля, те да представят всички входящи, входящият дневник от този период, в който са получили възражения…

АДМ. НАКАЗНАЩИЯТ ОРГАН – Ама защо ние ще носим тази доказателствена тежест?

АДВ. ДИМИТРОВА – Моля да ги задължите. Те също имат информация и знаят много добре, че не са само тези възражения, които съм пускала в ИАРА. Имам и до Министерство на земеделието и храните. Имам обратна разписка.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Че какво отношение има това? Пише „Чрез наказващият орган“. Това е.

АДВ. ДИМИТРОВА – Така че Ви моля да ги задължите да представят входящият дневник ако те действително държат на това и правят възражение за просрочие Ви моля да представят този входящ дневник. Във входящият дневник са отразени всеки ден получаваните от тях жалби до съответната институция за периода от 07.01. до 14.01. Ви моля да ги задължите.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Ние категорично възразявам. Тя също има доказателства. Ние не носим тази доказателствена тежест, а и сме представили, възраженията са в преписката, които тя представя. Има разписка от 23-ти, за която тя твърди, че това е жалбата й.

АДВ. ДИМИТРОВА – Това не е пълната преписка и моля да представите пълната преписка и ги задължете да представят пълната преписка. Това не е пълната преписка по делото.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Това ли е защитната теза?

АДВ. ДИМИТРОВА – Не е само това защитната теза. Държа да си представите копие от…

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Нямаме такава доказателствена тежест. Вие трябва да докажете, че жалбата Ви не е просрочена.

АДВ. ДИМИТРОВА – Това го преценява Съда, не Вие.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Това е мое съображение. Вие носите отговорност за Вашите документи, на които Вие сте автор.

АДВ. ДИМИТРОВА – А Вие като ги криете аз няма да мога да си докажа тезата, че съм ги изпратила с обратна разписка.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Моля да си мерите приказките.

АДВ. ДИМИТРОВА – Аз затова искам това доказателство, Господин Председател. Твърдя, че не е пълна преписката. Твърдя, че няма доказателства за просрочие и желая да бъде представено извлечение от входящата книга със жалбите, които са постъпили в ИАРА Бургас от 07.01. до 14.01.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Ние възразяваме категорично. Авторът на документа носи доказателствената тежест за неговото наличие.

АДВ. ДИМИТРОВА – Тогава да ми се издаде съд. удостоверение, за да мога да се снабдя от ИАРА с копие от входящият дневник.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Което ще ни задължи ние да доказваме това, което тя твърди, че се е случило. Е как да стане като авторството е тяхно?

АДВ. ДИМИТРОВА – Те са държавен орган. Не може Вие да не давате доказателства!

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Как ние по един входящ регистър ще видим дали към съответната жалба, възражение, тя пише само възражение. Думата жалба я ползва за първи път на 07.04. когато входира при Вас жалба.

АДВ. ДИМИТРОВА – Това няма никакво значение. Възражение, жалба – това си е едно и също.

АДМ. НАКАЗВАЩИЯТ ОРГАН – Как ние по входящ регистър ще видим пълномощно?

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото писмени доказателства намира, че жалбата против процесното нак. постановление е подадена извън срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН независимо от предоставената от настоящият съдебен състав възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в съд. заседание на 13.05.2016г. възможност да представи доказателства дали е спазен срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН по повод обжалваното нак. постановление № 02-58/21.12.2015г. не бяха представени доказателства в определения от Съда срок относно спазването на преклузивния срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН. Жалбата против НП № 02-58/21.12.2015г. е входирана в Каварненски районен съд на 07.04.2016г. По делото липсват данни за входиране на жалба против процесното нак. постановление в Деловодството на ИАРА гр. Бургас.

Самото нак. постановление е връчено на 07.01.2016г.  видно от обратна разписка № ЕБ010379163БГ лично на жалбоподателя Н.Б.Ю.. Съгласно чл. 59 ал. 2 от ЗАНН нарушителят може да обжалва постановлението в седем дневен срок от връчването му. Такова отбелязване е направено и в самото нак. постановление. В настоящият случай срока за депозиране на жалбата пред адм. наказващия орган е започнал да тече начиная от следващия ден – 08.01.2016г., изчислен по правилата на субсидиарно приложимия съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН, чл. 183 ал. 2 от НПК е изтекъл на 14.01.2016г., който е бил работен ден, т.е. жалбата е подадена след изтичане на установения преклузивен срок. Налице е процесуална пречка /отрицателна процесуална предпоставка/ за допустимостта на образуваното съдебно наказателно административно производство. При така установените факти настоящата инстанция намира, че жалбата е просрочена като подадена извън срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 99/2016г. по описа на РС Каварна, образувано по подадена жалба от Н.Б.Ю., ЕГН: ********** *** чрез пълномощник адв. Марияна Борисова Димитрова, съд. адрес *** срещу НП № 02-58/21.12.2015г. на ИАРА гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от днес пред Административен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 30.05.2016 година.

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                           СЕКРЕТАР: