Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№…………

гр.Каварна, 30.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на тридесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурор при КРП БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА,

след като разгледа докладваното от съдията ЧНД №118 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.157 вр. с чл.156 ал.1 от ЗЗ, образувано по отношение на И.  В.А., ЕГН:**********,***, български гражданин.

Постъпило е искане от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на А..

Повод за искането е молба от съпругата на А. – св. Р.С.А. ***, относно неадекватно поведение и проявява на действия, с които създава най- вече опасност за околните - приоритетно за близките от семейството си. В сигнала са описани състоянията и наблюдаваните прояви, които насочват за симптомите на конкретно установено на лицето заболяване и състояния, с оглед, на които е необходима специализирана медицинска намеса.

Видно от материалите по проверката И.  В.А. не е бил обект на медицинско изследване относно психичното му състояние. От края на 2015г. станал изключително избухлив и агресивен основно към съпругата и децата си. Освен това проявявал агресия и аргантност спрямо колегитне и работодателя си. Впоследствие напуснал работа и регистрирал фирма, за да развнива самостоятелна търговска дейност. Започнал да тегли кредити, които ползвал за неясни цели. Проявявал вербална агресия към съседите си.

В съдебно заседание след изслушване на заключението на вещите лица и лицето чието настаняване се иска, представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение за срок от 3 месеца.

Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска изразява становище, че не е наложително амбулаторното лечение, като същото можело да бъде проведено при домашни условия под надзор на специалисти.

Лицето чието настаняване се иска заявява, че не е съгласен със становището на вещите лица, не приема че страда от каквото и да е психично заболяване и съответно, че се нуждае от лечение. Твърди, че в болницата е отказвал да се храни, тъй като се съмнявал в храната му да не бъдат поставени наркотици. По отношение на образуваното срещу него досъдебно производство твърди, че то е резултат от желанието му пред сесия на Общински съвет Каварна да разкрие подробности от любовния живот на ****.

За да се произнесе по направеното искане и на основание чл.чл.156, 157 и 159 от Закона за здравето, съдът изслуша в съдебно заседание лицето чието настаняване се иска, взе под внимание мнението на психиатъра и психолога, назначи и изслуша комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза и разпита допуснатите свидетели С. Н. К., Р.С.А. и Н.В.В., чиито показания бяха приобщени към доказателствения материал по делото.

Въз основа на така събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

И.  В.А. не е бил обект на медицинско изследване относно психичното му състояние. От края на 2015г. станал изключително избухлив и агресивен основно към съпругата и децата си. Освен това проявявал агресия и аргантност спрямо колегите и работодателя си. Обвинявал го в некомпетентност. Впоследствие напуснал работа и регистрирал фирма, за да развива самостоятелна търговска дейност. Започнал да тегли кредити, които ползвал за неясни цели. Наел офис в гр.Варна с предплатен дългосрочен наем, който реално не ползвал. Започнал да обикаля страната, като твърдял, че е консултант по земеделие и работи с определени земеделски производители. В същото време не развилал реални никаква дейност и не реализирал доходи. Постепенно твърденията му за бъдещите му търговски дейности придобили грандомански размери. Твърдял, че ще бъде назначен за главен консултант на всички агрономи в странати за тази цел посещавал Министерство на земеделието. Планувал да изнася родопски въздух за китай. Станал мнителен спрямо всички. Решил, че дъщеря му не е негово дете и настоявал за извършване на ДНК тест. Проявявал вербална агресия към съседите си.

Към момента на настоящото обследване е напълно некритичен към поведението и деянията си. Установява се себеотносни идеи за собствена значимост, повишена самооценка и величие, които се преобразуват в налудности с мегаломанен характер, както и параноидна ангажираност за отношение, контрол, въздействие и ощетяване, представляващи «разстройство на съзнанието». А. е с първи пристъп на Мания с психотични симптоми по смисъла на Международната класификация на болестите - Десета ревизия, което е психично разстройство. Налице са прояви покриващи критериите на диагнозата Мания с психотични симптоми.

С оглед на горните данни вещите лица изразяват становище, че са налице медицинските критерии за принудително стационарно лечение на А.. Изтъкват, че И.  В.А. страда от Мния с психотични симптоми по смисъла на Международната класификация на болестите - Десета ревизия, което е психично разстройство в тесния клиничен смисъл. Това е заболяване включено по МКБ-10 към категорията Разстройства на настроенйето/Афективни разстройства/. При тези разстройства основното нарушение е Промяна в настроението или афекта. Повишената самооценка и идеи за величие могат да прераснат в налудности, а раздразнителността и подозрителността могат да прераснат в налудности за преследване. Тежката и продължителна физическа активност и възбуда могат да доведат до агресия или буйство, а пренебрегването на храненето, приемането на течности и лйчната хигиена могат да доведат до опасни състояния на дехидратация и занемареност. Налице е обострено състояние, свързано с високо рисково психотично мотивирано поведение, нарушен до липсващ самоконтрол, представляващо пряка и непосредствена заплаха както за здравето на околните, така и за собственото му здраве. Заболяването на А. е регламентирано в чл. 146 ал.1 т. 1 от 33. С поведението си той представлява опасност за себе си и за околните. Поради липсвшцата критечност и самоконтрол е налице опасност да извърши противообществено дейние. Не е в състояние да контролира постъпките и действията си. както и да разбира свойството и значението им. Освидетелстваният не е в състояние да дава информирано съгласие за лечение и предлагат информираното съгласие да се дава от лице от кръга на роднините му.

При така възприетата фактическа обстановка, Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение. Тази мярка е необходима за осигуряване на контрол за известен период от време върху психичното състояние на А. от специалисти, както и приложението на адекватно и непрекъсвано лечение.

Горното е така, доколкото лицето чието задължително лечение се иска, страда от заболяване, спадащо към категорията заболявания визирани в разпоредбата на чл.146 ал.1 от ЗЗ. Неговото заболяване е Мания с психотични симптоми. При него са типични повишена двигателна активност и неспокойствие, речев напор, ускорен мисловен поток, повишена самооценка и грандиозни идеи, намалена потребност от сън, абнормна отвлекаемост, неконтролирано поведение, нарушена работоспособност и социални дейности, мегаломанни свръхценностни или налудни идеи, летеж на мислите, дисфорично настроение/агресивно поведение, прекомерна щедрост, подаряване, харчене, хипермнезия.При него се наблюдава пълна некритичност към поведението и деянията си.

Налице е негативна нагласа към потребността от лечение, липсва съзнание за психична болест. Той не осъзнава необходимостта от лечение и не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечението си, поради което спрямо него следва да бъдат приложени задължителни медицински мерки за лечение, което да се проведе в Държавна психиатрична болница с.Карвуна, общ.Балчик за минимален срок от 3 месеца.

Така мотивиран, Каварненският районен съд,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И.  В.А., ЕГН:**********,***, български гражданин в Държавна психиатрична болница с.Карвуна, общ.Балчик за срок от 3/три/ месеца, при стационарна форма на лечение.

На основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето Съдът НАЗНАЧАВА Р.С.А. ЕГН:**********, родена в гр. ***,  адрес гр.Каварна, ул.“***“ № ** вх.“*“ ет.* ап.* – съпруга на И.  В.А. за лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на И.  В.А..

Препис от решенето да се изпрати на служебния защитник на лицето чието настаняване се иска адв.К.И. ***, Р.С.А. ***.

            Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд.

 

            Обжалването на решението не спира неговото изпълнение!

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: