Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 03.05.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на трети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         При секретаря А.М. и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Стефан Пенчев,разгледа докладваното от съдията ЧНД №118/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на Д.Ж.А. ЕГН ********** с адрес ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Д.Ж.А. ЕГН ********** с адрес ***.

              Преписка с вх.№ 170/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна е образуевана по материали от извършена проверка от РУ гр.Шабла/рег.№ 5811р-2673/05.04.2017г./.

             Проверката е провокирана от поредната противоправна проява на Д. ***,изразяваща се в извършена за времето от 01.03.2017г. до 03.04.2017г. в с.К. взломна кражба на вещи,собственост на П.Д.К. от гр.Добрич.По случая е започнато досъдебно производство № 16/2017г. по описа на РУ гр.Шабла,поради което въпроса за наказателната отговорност на А.,респ. за приложението на чл.89 от НК,не е предмет на изложението на РП Каварна.

         В резултат на проверката и в частност от сведенията на Й.Т.Ж. и Д.П.М./***/  се установило,че Д.Ж.А./43г./ страда от психично разстройство,поради което многократно е настаняван за лечение в психиатрични здравни заведения.Същият живеел сам,системно злоупотребявал с алкохол и нарушавал обществения ред.Държал се агресивно спрямо съселяните си и повдигал скандали.Освен това често извършвал кражби.

Д.Ж.А. ***,която е инициирала спрямо него  прилагането на принудителни медицински мерки,задължително настаняване и лечение и принудително отвеждане за оказване на спешна психиатрична помощ.От наличната в РП Каварна документация е видно,че същият страда от параноидна шизофрения,възбудно-параноиден синдром,като заболяването е диагностицирано първоначално през 2006г.                                       

         Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние Д.Ж.А. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самият него.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

         Освидетелствуваният Д.Ж.А.,изслушан в съдебно заседание изразява съгласие с искането на Районна прокуратура Каварна  за задължителното му настаняване на лечение в психиатрично заведение.След провеждане на стационарна форма на изследване в ЦПЗ „Д-р П.Станчев-Добрич”ЕООД гр.Добрич за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза изразява готовност да провежда лечение и срещи с наблюдаващ поведението специалист,като не възразява да бъде настанен на задължително лечение в психиатрично заведение.

         Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

         Освидетелствуваният Д.Ж.А. с ЕГН ********** *** е обект на съдебно-психиатрична експертиза поради искане за настаняването му на лечение при данни за психично заболяване,представляващо опасност за здравето му и това на околните.Води се на диспансерен отчет с диагноза Параноидна шизофрения.С многобройни хоспитализации в психиатрични заведения/ЦПЗ Добрич,ДПБ Карвуна/,лекуван многократно и по задължителен ред,през последните години е изписван в състояние на непълноценна ремисия.При освидетелствувания не се наблюдава наличие на чиста ремисия,осовободена от проявите на актуалната психотична продукция.Периодично се е наблюдавало засилване по интензивност на параноидната и халюцинаторната симптоматика..

Налице е психотична ангажираност.Наблюдават се разстройства на афекта и общуването,възприятията също страдат.Освидетелствувания е с ограничени и стеснени интереси и потребности,загуба на цели и на мотивация за целенасочена дейност,трудности в планирането и прогнозирането на собственото поведение и преценка на последиците от него в личен и социален аспект.Без възможност за адекватна социална подкрепа,живее с близките си,с които е в крайно обтегнати отношения.Към времето на освидетелствуване не се отчита критичност към болестната симптоматика,както и осъзнаване потребността от прилагане на лечение.

Налице са данни за психотично обусловено неадекватно,с агресивна насоченост поведение на освидетелствувания.Има прояви,дължащи се на активна психотична  продукция,налице е некритичност към потребността от редовно провеждано поддържащо лечение,липса на съзнание за психична болест,зачестила употреба на алкохол.Болестно променено е мисленето му до степен да не може  да си дава сметка за евентуално извършено деяние.Показаната активна психотичност по време на изследването,пълната некритичност към заболяването обуславят необходимостта от прилагане на задължителни медицински мерки.

Освидетелствувания не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечение.Вещото лице предлага информирано съгласие да дава лице,определено от Кмета на Община-Шумен.

         Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Й.Т.Ж. и Д.П.М.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваният при неговото изслушване в съдебно заседание.

         С оглед на горните данни вещото лице изразява становище,че са налице болестни синдроми,които покриват диагностичните критерии на заболяванията,при които болните подлежат на задължително лечение,посочени в чл.146 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.155 от Закона за здравето/ЗЗ/.Изтъква се,че Д.Ж.А. с ЕГН ********** *** страда от психично заболяване-Параноидна шизофрения,Параноиден синдром,Личностова промяна.С поведението си представлява пряка и непосредствена опасност за себе си и за околните.Налице е реална опасност да извърши противоправно деяние.Не е в състояние да контролира постъпките си и да разбира свойството и значението им.

Вещото лице заключава,че е необходимо задължително настаняване за лечение.Препоръката е за ДПБ-Царев брод,община Шумен,като се препоръчва формата за лечение да бъде стационарна,за срок от три месеца.По мнение на вещото лице,липсва способност лицето да изразява информирано съгласие  по смисъла на чл.160 ал.3 от ЗЗ във връзка с Допълнителните разпоредби на Параграф I т.15 от ЗЗ.

         Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваният,за липсата на критичност у него за болестта и,както и за неспособността му да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваният в съдебно заседание.

         При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваният Д.Ж.А..Освидетелствуваният страда от психично заболяване-Параноидна шизофрения,Параноиден синдром,Личностова промяна .Горецитираното заболяване се причислява към психозите упоменати в чл.146 ал.1 от ЗЗ.От заключението на съдебно-психиатричната експертиза а и от изслушването на освидетелствуваният се установи,че той не е критичен към заболяването си,което налага медицинско наблюдение и провеждане на поддържащо лечение.За да бъде осигурено такова медицинско наблюдение,необходимото поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваният,дори и при възможност за подкрепа в общността,съдът намира,че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.Д.Ж.А. *** при стационарна форма.Срокът за който следва да бъде прилагано лечението,следва да е три  месеца.С оглед неспособността на освидетелствуваният да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могло да дава лице,определено от Кмета на Община Шумен.

         Разноските по делото в размер на 139,32/сто тридесет и девет лева и тридесет и две стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ Д.Ж.А. ЕГН ********** с адрес *** в Държавна психиатрична болница-Царев брод,община Шумен,за срок от 3/три/месеца,при стационарна форма на лечение.

         На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ НАЗНАЧАВА лице определено от Кмета на Община Шумен,което да изразява информирано съгласие за лечението на Д.Ж.А. с  ЕГН **********.

         ПРЕПИС от Решението да се изпрати на Кмета на Община Шумен,за определяне на лице по реда на чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: