Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№..............

 

гр.Каварна  23.05.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на

двадесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         При секретаря А.М.  разгледа докладваното от съдията докладчик НАХД Nо 122 по описа на КРС за 2018 година и за да се произнесе съдът, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.24а и сл. от ЗБППМН.

 

         Образувано е по предложение на МКБППМН гр.Каварна с което се предлага на Каварненски Районен съд да наложи възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.11 от ЗБППМН-„настаняване в СПИ“ спрямо малолетния Д.М.Д. с ЕГН ********** и адрес ***.

         Представителят на местната комисия-поддържа в с.з. направеното по реда на чл.21 ал.1 т.1 от ЗБППМН предложение.Счита,че другите възможни възпитателни мерки са неподходящи с оглед недостатъчно добрия резултат от прилагането им досега.

Каварненска Районна прокуратура-редовно призовани ,изпращат представител,който счита предложението за основателно,законосъобразно и обосновано.Намира,че същото е изцяло в интерес на малолетния,поради което следва да бъде уважено.

         Малолетния Д.М.Д.,спрямо когото се предлага налагането на възпитателната мярка се явява лично в с.з.,придружен от майка си М.Д.П..Заявява,че не желае да бъде изпратен в СПИ.

         Родителят-майката М.Д.П.,редовно призована се явява и заявява,че сина и Д. две години и половина не е извършнвал противообществени прояви и по закон е следвало да бъде снет от отчет.Родителят изразява становище,че изложеното в справката е преувеличено.Твърди,че никой не и съдейства сина и да премине на индивидуално обучение.

         Защитника на малолетния Д.М.Д. изразява несъгласие с мнението на прокуратурата и МКБППМН,че по отношение на малолетния Д.М.Д. е изчерпан ресурса от възпитателни мерки.Счита,че по отношение на малолетния Д.М.Д. могат да се наложат по-леки възпитателни мерки,които да повлияят положително на поведението му към поправяне и превъзпитание.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като съобрази становищата на страните,приема за установено  от фактическа страна следното:

         На заседанието си от 09.05.2018г. състав на МКБППМН образува възпитателно дело,по отношение на малолетния Д.М.Д. на основание Преписка № 212/2018г. на РП гр.Каварна.

         След извършване на дейност по събиране и обобщаване на доказателства по случая,след изслушване на посочените в закона лица,комисията взела Решение от 09.05.2018г. по възпитателно дело № 5/2018г.,с което на основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗБППМН се предлага на Каварненски Районен съд да наложи възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.11 от ЗБППМН-„настаняване в СПИ“,поради което внесла предложение в Каварненски Районен съд.

         От приложените към ПРЕДЛОЖЕНИЕТО доказателства: -материали по преписка № 212/2018г. на РП Каварна  Докладна записка на секретаря на МК;Заповед № 5/10.04.2018г. на председателя на МКБППМН;Доклад по чл.16 ал.4 т.2 от ЗБППМН изготвен от Г.Л.-член на МКБППМН;Социален доклад от Отдел „Закрила на детето“;Докладна записка с рег.№283000-1411/09.05.2018г. на РУ-Каварна;Протокол № 5/09.05.2018г. от проведено възпитателно дело на МКБППМН;Решение № 5/09.05.2018г. на МКБППМН гр.Каварна се установява,че малолетния Д.М.Д. до момента има множество извършени противообществени прояви и налагани възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН.

         Д.Д. е регистриран в ДПС при РУ Каварна за извършена противообществена проява на 17.02.2014г.-заплаха с нож спрямо три момичета,като на 06.03.2014г. е разгледано възпитателно дело в МКБППМН и са наложени възпитателни мерки по чл.13 ал.1 т.3 от ЗБППМН на Д.Д.,а по чл.15 ал.1 т.2 от ЗБППМН на майката М.Д..На 15.03.2014г. Д. заедно още едно малолетно момче,............,като на 29.04.2014г. е разгледано възпитателно дело  в МКБППМН и е наложена възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.7 от ЗБППМН.На 11.08.2014г. е извършител на деяние по чл.216 от НК-счупени осветителни тела в .............Разгледано е възпитателно дело от МКБППМН на 202014г. наложена възпитателна мярка по ЗБППМН-чл.13 ал.1 т.10.На 22.12.2015г. хвърля камъни и обижда съседите си-разгледано възпитателно дело № 3/2016г.,наложени възпитателни мерки по чл.13 ал.1 т.7 и т.10 от ЗБППМН.По чл.13 т.10 от ЗБППМН с Решение № 3/23.02.2016г. малолетния е задължен да извърши 40 часа труд,като труда е определен да бъде отработен в района на ............ в продължение до два месеца.Д.Д. се отнесъл безотговорно и не изпълнил наложената от МКБППМН възпитателна мярка.

         За периода от 2013г. до извършване на последната проява на малолетния от РУ-Каварна са изпратени четири сигнални писма до Дирекция „Социално подпомагане“ отдел“Закрила на детето“ по повод на неговото развитие.

         На 09.05.2018г. в МКБППМН е постъпила докладна записка от РУ-Каварна изготвена от Инспектор ДПС,относно Д.М.Д..По информация от докладната записка малолетния е регистриран в ДПС при РУ Каварна от 2014г.От 26.09.2014г. има открито Профилактично дело за наблюдението му като утвърден КК на ДПС.Извършител е на множество противообществени прояви.Не посещава училище,без родителски контрол след 20.00ч.,движи се сред лица от криминалния контингент-непълнолетни и пълнолетни..Извършител е на деяния съставляващи престъпления от общ характер по чл.195 от НК-ДП № 59 и 60/2018г.По описа на РУ-Каварна е образувано и ДП № 108/01.05.2018г. за извършено престъпление от общ характер по чл.346 ал.1 в-ка с чл.18 ал.1 от НК/опит за противозаконно отнемане на МПС/,като за извършеното деяние Д.Д. е разпитан в качеството на свидетел.

         Видно от изготвения социален доклад eдинствения законов представител на Д.М.Д. е неговата майка М.Д.П..Д. е силно емоционално привързан към майка си,тъй като не се е разделял от нея.Тя е единствения му значим близък.Споделя,че приема съжителя на майка си като свой близък приятел.Родителят не коментира въпроси за изоставане и настаняване в институция.От изготвения социален доклад се установява,че на 20.02.2018г. ............е издала Направление и Д.М.Д. и семейството му са насочени към ЦОП-Б. за ползване на социални услуги с оглед оказване на психологическа и педагогическа подкрепа на детето за разрешаване на проблеми в поведението на детето,преодоляване на образователни дефицити и изграждане на положителна мотивация към образователния процес.С оглед превенция на противообществени прояви от страна на малолетния семейството и детето имат потребност от оказване на специализирана помощ по утвърдени програми,работа с психолог и обществен възпитател.

         От изготвения доклад по чл.16 ал.4 т.2 от ЗБППМН се установява,че условията и причините за извършване на противообществени прояви от страна на Д.М.Д. се коренят в лекомислието на момчето,в неговото чувство за безнаказаност,в резултат на слаб родителски контрол и липса на ясно изградени положителни ценности.Майката няма необходимия авторитет пред Д. и не може да се справя с него.Като малък са били задоволявани всички негови желания и той израства с материалистично отношение към живота.Недостатъчен родителски контрол.Влияние върху него оказва лицето с което майката живее на съпружески начала-Й.В. от криминалния контингент.На 26.02.2014г. Д.М.Д. е прегледан от лекарска комисияс протокол № 7/26.02.2014г. на ............,специализирана ЛКК Детска психиатрия и му е поставена следната диагноза: Разстройство в адаптацията с преобладаващо нарушение на поведението.От 29.01.2014г. Д. е поставен под надзора на обществен възпитател.С него работи Н.К.-психолог към МКБППМН.Д. посещава седмичните психологически консултации,наложени от МКБППМН,макар и не редовно.

 

         При така установеното по-горе съдът тнамира,че изготвеното и внесено в Каварненски Районен съд предложение е допустимо,а разгледано по същество е основателно и следва да бъде уважено по следните съображения:

 

         Съгласно разпоредбата на специалния закон,възпитателната мярка е алтернатива на наказанието.Мярка за възпитателно въздействие се прилага спрямо малолетен или непълнолетен,който е извършил противообществена проява и се налага с цел предоляване на отклонения в поведението му,предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.От така посоченото следва,че за да се внесе предложение за налагане на възпитателна мярка,положителна процесуална предпоставка е извършването на противообществена проява на малолетен или непълнолетен.В процесния случай безспорно установено е,че осъществените от малолетния Д.М.Д.  деяния представляват противообществени прояви по смисъла на чл.49а от ЗБППМН дзоколкото притежават предвидените в легалната дефиниция на понятието характеристики-общественоопасно и противоправно деяние,което противоречи на морала и добрите нрави.

         След съвкупна преценка на данните за личноста,семейната среда и характера на извършените противообществени прояви,настоящия съдебен състав достига до извода,че предлаганата възпитателна мярка „настаняване в социално-педагогически интернат“ се явява най-подходяща такава в конкретния случай.От данните по делото се установява многобройност и системност в осъществените  от Д.М.Д. противообществени прояви,както и че по отношение на него са прилагани предвидени в чл.13 ЗБППМН по-леки възпитателни мерки,които не са постигнали  целения от закона поправителен и превъзпитателен ефект,като малолетния е продължил  с осъществяването на противообществени прояви.Това води до извод за необходимостта от въздействие спрямо личността му в посока на превъзпитание с по-интензивна мярка,каквато се явява предложената такава от МКБППМН-настаняване в социално-педагогически интернат.В подкрепа на изложените изводи са и установените по делото обстоятелства за неспособността на родителя/единствен законов представител/ М.Д.П.  да се справи с противообществените прояви на сина си Д.Д.,която в повечето случаи е склонна да  да защити поведението му ,отколкото да упражни ефективен родителски контрол и възпитание.Предвид на това,именно предложената от МКБППМН мярка „настаняване в социално-педагогически интернат“ се явява най-подходяща такава,тъй като там с малолетния ще работят специалисти относно корекция на поведението му,а от друга страна Д.М.Д. ще бъде откъснат от средата,която го стимулира към извършване на противообществени прояви,доколкото видно от доказателствата по делото голяма част от тях са осъществени заедно с други пълнолетни и непълнолетни от приятелския му кръг,още повече,че това са лица от криминалния контингент.Няма пречка Д.Д. да продължи обучението си,ако желае това,доколкото в социално-педагогическия интернат,съгласно разпоредбата на чл.32 ал.1 от ЗБППМН се създават условия за завършване на образованието на настанените там и за придобиване на професионална квалификация.

         При определяне срока на наложената мярка настоящия съдебен състав с оглед съвкупна преценка на данните за личността на малолетния и средата в която живее намира,че налагането на възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.11 от ЗБППМН „настаняване в социално-педагогически интернат“ за срок от 2/две/ години е достатъчен от гледна точка на времетраенето за което е необходимо Д.М.Д. да бъде откъснат от средата,която му влияе отрицателно и върху него да бъде въздействано  ежедневно в посока на поправяне на поведението му,като същевременно следва да се отчете обстоятелството,че въпреки неефективното родителско възпитание родителя-майката М.Д.П. не е дистанцирана от проблемите на сина си и донякъде е съдействала при корекционната възпитателна работа на специалистите,предвид на което не е необходимо откъсване от семейната среда за максимално предвидения в разпоредбата на чл.30 ал.2 от ЗБППМН престой в социално-педагогически интернат за срок от три години.

         На основание изложеното ,настоящата инстанция счита,че следва да постанови решение с което да настани малолетния Д.  М. Д. в СПИ за срок от две години.

         След влизане на решението в сила делото следва да се върне на МКБППМН гр.Каварна за привеждането му в изпълнение.

На основание чл.8 от Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати,разпределянето по социално-педагогически интернати на учениците,на които е наложена съответната мярка при условията и по реда на ЗБППМН,се извършва от Министреството на образованието и науката,след изпълнение на изискванията на чл.9 от Председателя на МКБППМН гр.Каварна.

         Водим от изложенитге съображения и на основание чл.24а ал.4 т.1 от ЗБППМН,съдът

 

                                   Р   Е   Ш   И:

 

         НАЛАГА възпитателна мярка по чл.13 ал.1 т.11 от ЗБППМН-„Настаняване в социално-педагогически интернат“ спрямо малолетния Д.М.Д. ЕГН **********,роден на ***г***,постоянен адрес ***,настоящ адрес ***,българско гражданство,български произход,начално образование,ученик в *****,в пети клас за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 14-дневен срок от съобщението пред Добрички Окръжен съд.,по реда на чл.24б и сл. от ЗБППМН.

         След влизане в сила на основание чл.24в от ЗБППМН препис от решението да се изпрати на МКБППМН гр.Каварна-за привеждането му в изпълнение и на Районна прокуратура гр.Каварна-за сведение.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: