Р   Е   Ш   Е  Н   И   Е

 

№…………

гр.Каварна, 27.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е. Ш.и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията ЧНД №128/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.155 вр. с чл.146 ал.1 т.1 и 2 от Закона за здравето/ЗЗ/ образувано по отношение на М.Й.М. ЕГН ********** ***.

         Постъпило е Искане от Районна прокуратура, гр.Каварна за настаняване на задължително лечение на лицето М.Й.М.. Повод за искането е жалбата на Е.В.К. ***, съседка на лицето.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ при стационарни условия М.Й.М.  ЕГН ********** ***, страдаща от параноидна шизофрения. Възбудно-халюцинаторно-параноиден синдром. Личностова промяна за срок от 3 /три/ месеца в Държавна психиатрична болница Карвуна.

         На основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето да бъде уведомена Община Балчик, която следва да определи лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на М.М..

         Решението подлежи на обжалване  или протест в 7/седем/дневен срок от днес, пред Добрички окръжен съд.

Препис от решенето да се връчи на служебния защитник на лицето чието настаняване се иска адв.Л.Н. ***, Държавна психиатрична болница с.Карвуна, Община Балчик и РП-Каварна.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………...