О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е

№…………

гр.Каварна, 12.08.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на девети август две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         При секретаря *** и с участието на Районния прокурор при Районна прокуратура-гр.Каварна,Галин Гавраилов, разгледа докладваното от съдията ЧНД №166/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.427 и сл. от НПК вр. с чл.89 от НК, образувано по отношение на Л.И.М. ЕГН ********** ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Л.И.М. ЕГН ********** *** в обикновено психо-неврологично заведение.

В хода на проведеното разследване по ДП № 113/2010г. по описа на РУ”Полиция” гр.Каварна е изяснено поведението на Л.И.М. ЕГН ********** преди и след извършване на деянията предмет на производството по чл.194 ал.1 във връзка с чл.18 ал.1 от НК и представлява ли тя опасност за обществото.

С Постановление на ОП Добрич от 19.11.2013г. наказателното производство по ДП № 78/2019г. е било прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр. с чл.24 ал.1 т.1 от НПК,обусловено от наказателната неотговорност на  Л.И.М. по смисъла на чл.33 ал.1 от НК.В предложението на Районна прокуратура Каварна се застъпва становището,че с оглед на психичното състояние,характера на извършените общественоопасни деяния и цялостното и поведение Л.И.М. се явява опасна за обществото.Според представителя на обвинението,налице са условията предвидени в чл.89б.”б” от НК за принудително настаняване в обикновено психо-неврологично заведение.

Според заключението на вещото лице по назначената съдебно-психиатрична експертиза М. е с параноидна шизофрения,личностова промяна.С оглед на заболяването тя не разбира свойството и значението на извършеното от нея,както и не е в състояние да ръководи постъпките си.Поради изложеното вещото лице изготвило експертизата счита,че състоянието на Л.И.М. изисква лечение в стационарни условия..

         Представителят на Районна прокуратура Каварна предлага на основание чл.427 ал.1 от НПК във връзка с чл.89 б.”б” от НК,Съдът да се произнесе с определение относно настаняване за принудително лечение на осв.Л.И.М. в стационарни условия в обикновено психо-неврологично заведение.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за настаняване за принудително лечение на осв.Л.И.М. в стационарни условия в обикновено психо-неврологично заведение.

Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за настаняване за принудително лечение на осв.Л.И.М. в стационарни условия в обикновено психо-неврологично заведение.

         Освидетелствуваната Л.И. Я.,изслушана в съдебно заседание,изразява готовност да бъде лекувана в стационарни условия в психиатрично заведение.

         Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

         Досъдебно производство № 78/2019г. по описа на РУ”Полиция” гр.Каварна  е  образувано на 25.04.2019г. за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.18 ал.1 от НК-за това,че на 25.04.2019г. от частен дом в гр.Каварна улица „***“ № ** направил опит да отнеме чужди движими вещи-6бр. яйца,360 гр.натурални маслини,490 гр. кашкавал „Домлян“,350 гр. сирене „Дестан“,1бр. буркан с кисело зеле,2 бр. шишета по 250мл. с домашен сок от владението на Н.К.М. ***,без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Установена е следната фактическа обстановка:

Извършителят Л.И.М. ЕГН ********** ***.2019г. около 16.00ч. Л.М. влязла  в дома на пострадалата,през отключена входна врата на къщата.Св.Н.М. сочи,че заварила  извършителката на втория етаж на дома си с торба пълна с хранителни продукти.Тя я познавала като гражданка и сочи,че и друг път е посещавала дома и,но я е гонила.Н.М. я спряла и повикала сина си,след което се обадили в полицията.Видно от приложените писмени доказателства Л.М. страда от психично заболяване от 1996г.-параноидна шизофрения,халюцинаторно-параноиден синдром,непрекъснато протичане,личностова промяна.До момента е била неколкократно хоспитализирана в психиатрично заведение за лечение по принудителен ред съгласно Закона за здравето.Заболяването с времето се е развило и задълбочило.Към момента на извършване на деянието,предмет на настоящото наказателно производство с оглед нормата на чл.33 от НК Л.М. е действала в състояние на невменяемост.Тя не е била в състояние правилно да възприема фактите,имащи значение за делото и да дава достоверни обяснения за възприетото.

Делото е приключено и изпратено в РП-Каварна със заключение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.    

Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетел-Н.М.,протокол за оглед на местопроизшествие,фотоалбум,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваната при нейното изслушване в съдебно заседание.

От назначената съдебнопсихиатрична експертиза на Л.И.М. е видно,че страда от Параноидна шизофрения.Халюцинаторно-параноиден синдром.Непрекъснато протичане.Личностова промяна.Води се на диспансерен отчет към ЦПЗ Добрич със същата диагноза.Вещото лице уточнява в СПЕ,че шизофренната психоза представлява „продължително разстройство на съзнанието” в смисъла на чл.33 от НК и състоянието на Освидетелствуваната се покрива с това определение.Възможността на осв.  да разбира свойството на постъпката си/отнемане на чужди вещи/,вероятно не е била тежко нарушена.Възможността обаче да осмисли значението на постъпките си,на фона на личностовата промяна е ликвидирана от заболяването.В разсъжденията и нагласите на осв.,в ценностната и система и йерархия като шизофренно болна процесите се владеят от паралогия и разкъсаност на мисленето,в съчетание с халюцинаторни изживявания и налудни идеи.Разграничаването на позволени от непозволени действия не се подчинява на общоприетите етични и правни норми,а има самостоятелно и неконтролируемо развитие,определяно единствено от заболяването.В същия аспект следва да бъде анализирана възможността и да ръководи действията си-нейните решения и контрол върху поведението са извън общоприетите норми,а правилата според които Осв. определя поведението си,са болестно деформирани и неадекватни.

Тежкото психично заболяване определя и отсъствието на годност осв. правилно да осмисля важните по делото обстоятелства и да дава достоверни обяснения по тях.Както осмислянето,така и обясненията биха се определяли от паралогията на мисленето и.Следователно осв. не е в състояние да дава достоверни обяснения за деянието си.

Болестно променено е мисленето и до степен да не може да си дава сметка за евентуално извършено деяние,а болестно променената и воля и пречи да се въздържа от извършване на различни действия.

С оглед на гореизложеното може да се обоснове категоричния извод,че е болестно променено мисленето на М. до степен да не може да си дава сметка за евентуално извършено деяние/за неговото значение/,а болестно променената и воля и пречи да се въздържа от извършването на различни действия.В предвид тежкото психично заболяване осв. не е наказателно отговорна.С поведението си осв. представлява опасност както за собственото си здраве и живот,така и за здравето и живота на околните.Осв. се нуждае от перманентна грижа и контрол за прием на медикаменти.

         Поради активно протичащия болестен процес и необходимостта от медицинско наблюдение и поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваната,при липса на подкрепяща среда в общността съдът намира,че следва да бъде приложено принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение/ДПБ”Карвуна” обл.Добрич/,по смисъла на чл.89б.”б” от НК.

С оглед неспособността на освидетелствуваният да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могло да дава лице,определено от Кмета на Община Балчик.

Разноските по делото в размер на 348,80/триста четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лева-от които за изготвяне на СПЕ в хода на ДП № 78/2019г. по описа на РУ Каварна- 268,80 лв. и за поддържане на заключението по ЧНД № 166/2019г. по описа на КРС-80лв.,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд на основание чл.427 ал.1 от НПК вр. с чл.89 б.”б” от НК

                                        О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И :

         НАСТАНЯВА НА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ в обикновено психо-неврологическо заведение-Държавна психиатрична болница с.Карвуна,обл.Добрич, Л.И.М. ЕГН ********** ***  за срок от 3/три/месеца,при стационарна форма на лечение.

         НАЗНАЧАВА лице определено от Кмета на Община Балчик,което да изразява информирано съгласие за лечението на Л.И.М. ЕГН **********.

         ПРЕПИС от определението да се изпрати на Кмета на Община Балчик,за определяне на лице което да изразява информирано съгласие за лечението на Л.И.М. ЕГН **********.

Определението може да се обжалва или протестира в 7/седем/дневен срок от съобщението до страните,пред Добрички окръжен съд.

         Препис от определението да се изпрати за сведение на ДПБ”Карвуна”,обл.Добрич и ОДПЗС”Д-р П.Станчев” гр.Добрич.

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: