Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 17.09.2019г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на тринадесети август, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря ***, като разгледа АНХД№116/2019г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на М.Р.С., Директор на детска градина „***“, с адрес за кореспонденция гр.Каварна, ул.“***“, №*, срещу Наказателно постановление №40/05.06.2019г., издадено от Директора на ОДБХ Добрич, с което на жалбоподателя на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лева за нарушение на чл. 20, ал.1, т.3 от Закона за храните.

В подадената жалба се излагат съображения за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, свързани с допуснати процесуални нарушения в административно-наказателното производство и нарушение на материалния закон.

На първо място жалбоподателя сочи, че не са спазени изискванията на чл.40, ал.1-4 от ЗАНН. АУАН бил съставен само в присъствие на един свидетел. На следващо място посочва, че неправилно акта бил съставен на нея, а е трябвало да бъде съставен на Завеждащ административно техническа служба в детската градина. Посочва, че била нарушена разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН, защото имало разминаване в описание на нарушението и обстоятелствата при които било извършено. На следващо място посочва, че в АУАН не било посочено, че детската градина притежава удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните. За пръв път в НП било посочено, че детската градина притежава удостоверение за регистрация по чл.12 от ЗХ – въвеждане на нови факти и обстоятелства. Не била взета в предвид нормата на чл.28 от ЗАНН, като жалбоподателката счита случая за маловажен.

Моли наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно. В с.з., жалбоподателката се явява лично. И поддържа жалбата.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призован, се явява лично и поддържа жалбата с изложените в нея мотиви за незаконосъобразност на НП, като пледира за цялостна му отмяна.

Административно наказващият орган – Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт Д.М., която оспорва жалбата и моли за потвърждаване на НП.

РП Каварна, редовно призована не изпраща представител в с.з. и не взема становище по жалбата.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 09.05.2019г. във връзка с разпореждане на Районна прокуратура Каварна с вх.№1176/08.05.2019г., е извършена проверка в обект за организирано хранене на територията на детски заведения и училища – Кухненски блок към Детска градина №* „***“, находяща се в гр.Каварна, ул.“***“, №*, с удостоверение за регистрация по чл.12 от ЗХ 0929/08.11.2011г. При проверката е констатирано, че отговорното лице М.Р.С. с ЕГН **********, в качеството си на отговорник на системата за самоконтрол и ръководител на НАССР екип, съгласно работна карта 1 – формиран на НАССР екип 2018г. в обект -  Кухненски блок към Детска градина №* „***“, находяща се в гр.Каварна, ул.“***“, №*, е пуснала на пазара, чрез притежание с цел продажба и предлагане за продажба, а именно съхранени в склада за трайни храни на обекта на негодна храна за консумация от човека (представляващи подправки), която е неподходяща за употреба според нейното предназначение в следствие изтекъл срок на трайност. Храните с изтекъл срок на трайност са както следва: Джоджен – 6бр. х 0,020кг., с партиден номер 1212177, най-добър до 01.05.2019г., произход Египет, пакетиран от „Гергана и син5“ЕООД; Дафинов лист – 5бр. х 0,010кг. с партиден номер 1411187 най-добър до 28.02..2019г., произход Гърция, пакитиран от „Гергана и син 5“ ЕООД.

При така установените факти, свидетеля д-р И.Г.К.– главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ Добрич съставил АУАН № ИК 01 от 16.05.2019г. в присъствие на жалбоподателя и на инж.Б.С.Н.-А.- свидетел на съставянето на акта, като в него било отразено, че с описаните по-горе действия М.Р.С. е нарушила разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.3 от Закона за храните. АУАН бил връчен на жалбоподателката на същата дата, което се удостоверява от подписа й. Жалбоподателката е написала възражения, че със Заповед №РД-15-256/03.09.2018г. е възложила отговорността на системата НАССР на лицата Станка Димова, Зорка Паич и Иванка Георгиева.

Въз основа на АУАН № ИК 01 от 16.05.2019 г. при идентичност на приетата правна квалификация и описание на нарушението било издадено обжалваното наказателно постановление № 40/05.06.2019 г., като с него на жалбоподателката Стойчева на основание чл. 48, ал.1 от Закона за храните и чл.53 от ЗАНН е наложена "глоба" в размер на 500 лева за нарушение на чл. 20, ал.1, т.3 от Закона за храните.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателката на 10.06.2019 г., видно от известието за доставяне /л.49/.

Приетата от съда фактическа обстановка по делото се установява от показанията на актосъставителя д-р И.Г.К.и свидетеля по акта инж.Б.С.Н.-А.и преди всичко от събраните по делото писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал по реда на чл. 283 НПК (включително и Допълнително споразумение №57/28.01.2019г. на М.Р.С., длъжностна характеристика, Допълнително споразумение № РД-15-123/25.01.2019г. на С.Г.Д., Длъжностна характеристика; Заповед №РД-15-256/03.09.2019г., Заповед №РД-15-255/03.09.2018г., Протокол за унищожаване на продукти от 09.05.2019г., протокол за бракуване на материални запаси, Удостоверение за регистрация на заведение за организирано хранене на територията на детски заведения и училища №929/08.11.2011г., изд. от Областна дирекция по безопасност на храните Добрич, справка за артикул „Дафинов лист“ и „Джоджен“, известие за доставяне, Разпореждане от 02.05.2019г. на Районна прокуратура Каварна, Доклад за извършена инспекция в обект за производство и търговия с храни, Чек лист за инспекция на обект за заведение за обществено хранене, Заповед №РД-11-130 / 10.05.2019г. за спиране реализация на храни, Предписание №А-АВ/09.05.2019г., Предписание №КК-08/09.05.2019г., Работна карта №1 формиране на НАССР екип, Длъжностна характеристика на завеждащ административно-техническа служба, Трудов договор № РД-15-17/08.05.2019г., писмо-отговор до Районна прокуратура Каварна).

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП.

Разгледана по същество същата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, в това производство районният съд следва да провери законността на обжалваното НП, т.е. дали правилно е приложен както процесуалния, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал.1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие съдът служебно констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни за това административни органи, няма нарушения при съставянето и връчването на АУАН, доколкото са спазени изискванията на чл. 40, ал.1 и чл. 43, ал.1 от ЗАНН – актът е съставен в присъствието на нарушителя и един свидетел, предявен е и е подписан от нарушителя, като е дадена възможност и за представяне на писмени възражения в съответния законов срок. Спазени са и разпоредбите на чл. 34, ал.1, предл.2 и чл. 34, ал.3 от ЗАНН, тъй като АУАН и НП са съставени (издадени) в съответните срокове.

При служебната проверка съдът прецени, че двата документа съдържат всички законови реквизити по чл. 42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН, вкл. датата и мястото на твърдяното нарушение, описанието на нарушението и на обстоятелствата по извършването му, като са конкретизирани и нарушените законови разпоредби – тази на чл. 153, ал. 4 от ЗУТ.

Разгледана по същество, съдът я намира за основателна, поради следните причини:

Разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните предвижда, че не се разрешава пускането на пазара на храна, която е негодна за консумация от хора.

  Съгласно §1, т.34 от ДРЗХ "Негодна храна за консумация от човека" е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката. Безспорно е, че „Джоджен“ – 6бр. х.0,020кг. и „дафинов лист“ – 5бр. х.0,010кг. са се съхранявали в склада за трайни храни на обекта – детска градина „***“ гр.Каварна и същите могат да се квалифицират като негодна храна за консумация от човека, доколкото е установено, че са с изтекъл срок на годност. Същевременно обаче разпоредбата на §1, т.53 от ДРЗХ дава легална дефиниция на понятието "Пускане на пазара", което представлява притежание с цел продажба, включително предлагането за продажба, или всяка друга форма на прехвърляне, независимо дали срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и другите форми на прехвърляне на храните. След извършения анализ на доказателствата по делото, съдът не установи жалбоподателката да е имала  каквото и да е намерение да пуска в продажба процесните джоджен и дафинов лист.

Факт е, че жалбоподателката е допуснал грешка и в противоречие със санитарно - хигиенните изисквания, е съхранявала, макар и за кратко време, храна с изтекъл срок на годност. Съдът намира обаче, че това нарушение в никакъв случай не може да се квалифицира като нарушение по чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните. От събраните по делото доказателства и най - вече от показанията на двамата свидетели К. и А. се установи, че негодните за консумация поправки се намирали в склада за готови храни.

За да бъде изпълнен състава на разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните, съдът намира, че следва да бъде установено не само, че в склада се съхранява храна с изтекъл срок на годност, но, че има някакви, дори и минимални индикации, жалбоподателката  да е възнамерявала да пусне в продажба тези храна.

В хода на съдебното и административно - наказателното производство подобни индикации не бяха установени.

Поради гореизложените съображения, съдът намира, че жалбоподателят не е извършило административното нарушение, предвидено в хипотезата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните, поради което следва обжалваното Наказателно постановление № 40 от 05.06.2019г. издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Добрич да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40 от 05.06.2019 г. издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Добрич, с което на М.Р.С. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за храните във вр. с чл. 53 от ЗАНН, е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..