Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№…………

гр.Каварна, 12.07.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш.с участието на прокурор СТЕФАН ПЕНЧЕВ, след като разгледа докладваното от съдията ЧНД №167по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.89 б."Б" от НК.

Образувано е по предложение от Районна прокуратура гр.Каварна, за настаняване на Д.Ж.А. с ЕГН **********, на задължително лечение в специализирана психиатрична клиника, тъй като същия страда от психично заболяване – Параноидна шизофрения –параноиден синдром, дълбока личностова промяна в това си състояние е извършил престъпление, в отсъствие на годност да разбира и ръководи постъпките си, както и че същия представлява опасност за обществото.

В хода на съдебно заседание представителят на КвРП поддържа така направеното предложение, като счита, че А. следва да бъде настанен на принудително лечение съгласно чл.89 б.В от НК.

Освидетелстваното лице оспорва основателността на предложението, като твърди, че вече е бил на лечение в болницата в гр.Добрич и в ДПБ Карвуна. Твърди, че си пие хапчетата, но в същото време проявява нетърпимо поведение.

Становището на защитника на освидетелствания бе, че за А. следва да се предприемат мерки, в негов и в интерес на обществото, т.е. да се настани за лечение в сочения от вещото лице срок.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:

От приложената по делото съдебно-психиатрична експертиза, поддържана от вещото лице и приета от съда в съдебно заседание, е видно, че Д.Ж.А. страда от психично заболяване, и е некритичен към заболяването си. Счита, че е наложително лекуването на А. в здравно заведение в ДПБ «Царев брод». Изразява се становище за наличие на медицинския критерий за прилагане на разпоредбите на чл.89 б.Б от НК.

От обясненията на освидетелствания, дадени в с.з. не се установява, че същата има формирано убеждение за необходимостта от лечение.

От разпита на пострадалото лице се установява, че не познава освидетелствания.

При така събраните доказателства, съдът достигна до следните изводи:

Безспорно е установено, че Д.Ж.А. е извършил престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК. Установено е, че А.  към момента на извършване на деянието е бил наказателно неотговорен, тъй като е страдал от психическо заболяване – шизофрения, в това си състояние е извършил престъпление, некритичен е към деянието и заболяването си и представлява опасност, както за себе си така и за околните, по случая е било образувано ДП № 2/2018г. по описа на РУ Шабла.

Съдът намира, че освидетелстваният не може да се грижи сам за здравословното си състояние, същият е личност с висока степен на обществена опасност и следва да бъде настанен на принудително лечение в специализирано здравно заведение - ДПБ Царев брод. В този смисъл е и заключението на експерта, а също и становището на прокурора.

С оглед гореизложеното и на осн.чл.89 б"Б" от НК съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

НАСТАНЯВА освидетелстваното лице Д.Ж.А., с ЕГН **********,***, български гражданин, не осъждан, в ДПБ Царев брод, обл.Шумен, за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване или протест пред ОС Добрич, в 7-дневен срок.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………...