О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на  и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди ЧНД № 170/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по молба за реабилитация от К.П.П. с ЕГН ********** ***. На 11.07.2017г. П. е направил искане за отвод на всички съдии при РС Каварна, за да се гарантира безпристрастното разглеждане на молбата му.

С Определение в о.с.з. от 14.07.2017г. съдия Живко Георгиев се е отвел от разглеждане на делото. С Определение №471/17.07.2017г. съдия Емилия Панчева се е отвела от разглеждане на делото по съображения за гарантиране на справедлив процес за молителя. След преразпределяне, съдия Веселина Узунова също се е отвела от разглеждане на делото на основание чл.31, ал.1, вр. с чл.29, ал.2 от НПК.

Поради изложеното е невъзможно формиране на състав при Каварненски районен съд за разглеждане на ЧНД № 170/2017 год. Горното налага производството по делото пред сезирания съд да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.43, т.3 НПК, председателят на Каварненски районен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 170/2017 год. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА ЧНД № 170/2017год. по описа на КРС на Върховен касационен съд за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………