Р  Е   Ш   Е  Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 17.08.2016г.

 

В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

При секретаря Е.Ш. и с участието на Районния прокурор при Каварненска Районна прокуратура Галин Гавраилов,разгледа докладваното от съдията ЧНД №188/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на Ц.С.Й. ЕГН ********** с адрес ***.

Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Ц.С.Й. ЕГН ********** с адрес ***.Прокурорска преписка с вх.№ 379/2016г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна е образувана по повод поведението на Ц.С.Й. ЕГН ********** с адрес ***.В сигнала отправен до Районна прокуратура гр.Каварна се установяват данни,че Ц.Й. има неадекватно поведение и проявявал действия,с които създава опасност най-вече за околните-приоритетно за близките от семейството си.В сигнала са описани състоянията и наблюдаваните прояви,които насочват за симптомите на конкретно установено на лицето заболяване и състояния,с оглед на които е необходима специализирана медицинска намеса.

Според приложените по прокурорската преписка материали до настоящия момент Ц.Й. няма установена диагноза за установено личностово разстройство.Правени били опити от близките му да бъде проведено професионално лечение след преглед в ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ гр.Добрич и назначеното му съответно лечение.Й. отказал да приема предписаните му медикаменти.Поради това и през месец юли майка му св.К.С. и останалите свидетели сочат нееднократни случаи,когато Ц. изпадал в състояния на агресия,провокирани от липсата на средства и установеното разстройство следствие комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества.

Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние Ц.С.Й. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самият него.

В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

Освидетелствуваният Ц.С.Й.,изслушан в съдебно заседание,първоначално изразява несъгласие с искането на Районна прокуратура Каварна  за задължителното му настаняване на лечение в психиатрично заведение.След провеждане на стационарна форма на изследване в ЦПЗ „Д-р П.Станчев-Добрич”ЕООД гр.Добрич за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза изразява готовност да провежда лечение и срещи с наблюдаващ поведението специалист,но възразява да бъде настанен на задължително лечение в психиатрично заведение.

Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

Ц.С.Й. с ЕГН ********** с адрес *** е обект на съдебно-психиатрична експертиза поради искане за настаняването и на лечение при данни за агресивно поведение с хипотеза за опасно поведение.Роден навреме,няма данни да е боледувал в сериозни соматични и неврологични заболявания в детството,които да са дали отражение върху нервно-психичното му развитие.Има данни за наследствена обремененост с психични разстройства-баба по майчина линия с шизофренно разстройство,баща починал от алкохолизъм.Осв.Ц.С.Й. е с една хоспитализацияв ЦПЗ-Добрич в МО от 20.06.2016г. и изписан на 11.07.2016г. с диагноза: Психични и поведенчески разстройства,вследствие комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества.Осв. е започнал училище навреме,завършил е средно специално образование,несистемно е полагал нискоквалифициран труд,несемеен,живеел с баба си по майчина линия в едно домакинство,с данни за алкохолна злоупотреба от няколко години,с нарушаване на взаимоотношенията в семейството.По време на експертното изследване/в стационарни условия/ не са наблюдавани абстинентни прояви,установени са психотични декомпенсации на абнормната му личностова структура-параноидна интерпретация към заобикалящото го близко обкръжение,идеи за особена значимост и с мегаломанна окраска.Данни за ескалиране на неадекватно поведение от няколко месеца/параноидна интерпретация към заобикалящото го близко обкръжение идеи за особена значимост и с мегаломанна окраска/,с прояви на враждебност и агресивност.В състояние на алкохолно опиване е претърпял черепно-мозъчна травма.Има данни за противообществени прояви,с наказание „Пробация“.

Налице са данни за личностово разстройство.Осв. демонстрира личностови черти,които се възприемат от обкръжението като смущаващи и абнормни.Те са довели до съществени затруднения в социалната адаптация,най-вече при семейните,професионалните взаимоотношения и трудовата заетост.Лицето е демонстрирало неподатливи,трудно приспособими поведенчески особености към ситуативните изисквания на обстановката.Действал е емоционално неуравновесено,егоцентрично,твърде често свръхчувствителен към критика.Това състояние и поведенчески стереотипи са се появили още в ранните етапи на индивидуалното развитие,в резултат както на конституционални фактори,минимални мозъчни увреди,така и на социалния опит.

Съгласно критериите за първоначална оценка на риска,изискващ насочване на лицето за лечение,регламентирани в клиничните стандарти по психиатрия,се установява рисково поведение от висока степен,изискващо прилагане на задължителни медицински мерки.Освидетелствувания не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечение.Такова би могла да дава майката на Ц.-К.Д.С..

Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-И.Т.Т.,К.Д.С.,Д.Д.Г. и Е. Д. Ч.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваният при неговото изслушване в съдебно заседание.

С оглед на горните данни вещото лице изразява становище,че са налице болестни синдроми,които покриват диагностичните критерии на заболяванията,при които болните подлежат на задължително лечение,посочени в чл.146 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.155 от Закона за здравето/ЗЗ/.Изтъква се,че Ц.С.Й. с ЕГН ********** страда от душевно заболяване по смисъла на психоза-налице е емоционално нестабилно лочностово разстройство-импулсивен тип-чести психотични декомпенсации,психични и поведенчески разстройства вследствие комбинирана употреба на алкохол и канабиноиди.Към настоящия момент е налице обострено състояние,свързано с манипулативното и високо рисково дезорганизирано и импулсивно психотично мотивирано поведение,загуба на самоконтрол,представляващо пряка и непосредствена заплаха,както за здравето на околните,така и за собственото му здраве.Заболяването на освидетелствувания  е регламентирано в чл.146 ал.1 т.1 от ЗЗ.С поведението си същият представлява опасност за себе си и за околните.Налице е опасност да извърши противоправно деяние.Не е в състояние да контролира постъпките си и да разбира свойството и значението им.Вещото лице заключава,че е необходимо задължително настаняване за лечение.Препоръката е за Държавна психиатрична болница с.Карвуна,общ.Балчик,като се препоръчва формата за лечение да бъде стационарна,за срок от три месеца.По мнение на вещото лице,липсва способност лицето да изразява информирано съгласие  по смисъла на чл.160 ал.3 от ЗЗ във връзка с Допълнителните разпоредби на Параграф I т.15 от ЗЗ.

Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваният,за липсата на критичност у него за болестта му,както и за неспособността му да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваният в съдебно заседание.

При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваният Ц.С.Й..Освидетелствуваният страда от душевно заболяване по смисъла на психоза-налице е емоционално нестабилно личностово разстройство-импулсивен тип-чести психотични декомпенсации,психични и поведенчески разстройства вследствие комбинирана употреба на алкохол и канабиноиди.Горецитираното заболяване се причислява към психозите упоменати в чл.146 ал.1 от ЗЗ.От заключението на съдебно-психиатричната експертиза а и от изслушването на освидетелствуваният се установи,че той не е критичен към заболяването си,което налага медицинско наблюдение и провеждане на поддържащо лечение.За да бъде осигурено такова медицинско наблюдение,необходимото поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваният,дори и при възможност за подкрепа в общността,съдът намира,че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.Ц.С.Й. при стационарна форма в Държавна психиатрична болница с.Карвуна,общ.Балчик.Срокът за който следва да бъде прилагано лечението,следва да е три  месеца.При определяне продължителността на задължителното лечение в психиатрично заведение Съдът се съобрази със становището на вещото лице.С оглед неспособността на освидетелствуваният да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могла да дава майката на Ц.С.Й.-К.Д.С..

Разноските по делото в размер на 157.96/сто петдесет и седем вела и деветдесет и шест стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

Р   Е    Ш    И :

 

 

НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ Ц.С.Й. ЕГН ********** с адрес *** в Държавна психиатрична болница с.Карвуна,общ.Балчик,за срок от 3/три/месеца,при стационарна форма на лечение.

На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ НАЗНАЧАВАМ К.Д.С. ЕГН  **********,майка на освидетелствуваният Ц.С.Й. да изразява информирано съгласие за лечението на Й..

Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: