Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№…………

гр.Каварна, 05.09.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш.и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията ЧНД №202/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.155, вр. с чл.146 ал.1 т.1 и 2 от Закона за здравето, образувано по отношение на М.О.Ж. с ЕГН ********** ***.

         Постъпило е Искане от Районна прокуратура, гр.Каварна за настаняване на задължително лечение на лицето М.О.Ж.. Повод за искането е сигнал на Т.Б.Т. ***, който брат на мъжа с който М. е съжителствала.

От материалите по преписката било установено, че М.О.Ж. страда от психическо заболяване, което се проявило след раждане на детето й преди една година. Тогава била и настанена в  ЦПЗ гр.Добрич.       

Конкретен повод за подаване на сигнала било на 19.08.2018г. около 22.30 часа, когато същата отишла до дома на Т.Б.Т. и Г.С.М. /майка на бившия й съжителстващ мъж/ и търсила бившия си съпруг Д.. Двамата и обяснили, че е в чужбина. Тя си заминала, но се върнала след десет минути с нож в ръцете и им се заканила, че ще ги убие. Три дни преди това, около 3 часа след полунощ отново посетила дома на М., която била сама. И тогава носела нож и търсила бившия си съпруг. За този инцидент не бил подаден сигнал от М., тъй като нямала мобилен телефон.

Относно инцидентите М.М. отказвала да дава сведения. При проверката от полицейският служител било установено, че изглежда замислена и гледа в една точка.

В с.з., проведено на 04.09.2018г. експерта д-р Т.С., сочи, че М.О.Ж. страда от параноидна шизофрения, възбудно-параноиден синдром. Към момента е в обостряно състояние, свързано с абсолютно загубен самоконтрол, рисково психотично мотивирано поведение, представляващо пряка и непосредствена заплаха както за околните, така и за себе си.

В с.з представителят на Районна прокуратура поддържа направеното искане за стационарно лечение на М.О.Ж..

Служебният защитник адв.М.К. също счита искането за основателно.

         Освидетелствуваната М.О.Ж., изслушана в съдебно заседание, се съгласява доброволно на стационарно лечение.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         М.О.Ж. с ЕГН ********** *** е позната на психиатричната служба, но не се води на диспансерен отчет, с няколко пролежавания в лечебното заведение. С тежка обремененост по майчина страна с шизофренно разстройство. Практически е неграмотна, живее в едно домакинство  с баща си. Не е омъжена, има дете, за което се грижи майката на баща му – св.Г.С.М.. Анамнезата за развитието й и заболяването й е снета от баща й О.Ж.М..

Според експертизата, извършена в стационарни условия освидетелстваният М.О.Ж. страда от параноидна шизофрения. Възбудно-параноиден синдром. Към момента е налице обостряно състояние, свързано с абсолютно загубен самоконтрол, рисково психотично мотивирано поведение, представляващо пряка и непосредствена заплаха, както  за здравето на околните, така и за собственото й здраве.

 Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали - показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – Г.С.М., Т.Б.Т. и О.Ж.М., заключението на съдебно-психиатричната експертиза, както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваната при изслушването й в съдебно заседание.

         С оглед на горните данни вещото лице изразява становище, че са налице болестни синдроми, които покриват диагностичните критерии на заболяванията, при които болните подлежат на задължително лечение, посочени в чл.146 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.155 от Закона за здравето. Изтъква се, че М.О.Ж. страда от психично заболяване - параноидна шизофрения. Възбудно-параноиден синдром. С поведението си би представлявала пряка и непосредствена опасност за себе си и за околните, ако не се провежда необходимото лечение. В резултат на проведеното стационарно лечение в ЦПЗ Добрич от 29.08.2018г., са налице условия за снижаване на риска от действия, застрашаващи собственото й здраве и здравето на околните. Сведена до минимум е опасността да извърши противоправно деяние. Вещото лице предлага задължително стационарно лечение за срок от два месеца. Освидетелстваната не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечение и по тая причина предлага информираното съгласие да ес дава от длъжностно лице към Община Балчик.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ при стационарни условия М.О.Ж. с ЕГН ********** ***, страдаща от параноидна шизофрения. Възбудно- параноиден синдром, за срок от 2 /два/ месеца в Държавна психиатрична болница Карвуна.

         На основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето да бъде уведомена Община Балчик, която следва да определи лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на М.О.Ж..

         Решението подлежи на обжалване  или протест в 7/седем/дневен срок от днес, пред Добрички окръжен съд.

Препис от решенето да се връчи на служебния защитник на лицето чието настаняване се иска адв.М.К. ***, Държавна психиатрична болница с.Карвуна, Община Балчик и РП-Каварна.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………...