О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 18.09.2016г.

 

Каварненски районен съд в открито заседание на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Г.А.

                                                                                    Е.Ж.

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА                                       

като разгледа докладваното от съдията ЧНД№ 205/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе,взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

         Постъпило е предложение от Районна прокуратура гр.Каварна по реда на чл.306 ал.1 от НПК да бъде определено и наложено едно общо най-тежко наказание на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК по отношение на З.И.Л. с ЕГН ********** ***, с настоящ адрес *** по постановените спрямо него и влезли в сила присъди по НОХД № 291/2015г., пр. № 1/08.01.2016 на РС Каварна по чл. 94 ал. 1 вр. с  чл. 63 ал. 1  т. 3 от НК деянието е извършено за периода  01.07.2015г.- 19.07.2015г., ВЗС сила на 26.01.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/ четири/ месеца, изтърпяването на което е отложено на основание чл.69 ал.1 от НК за срок от две години; по НОХД № 88/2016г., спор. № 21/27.05.2016 на РС Каварна по чл. 234в ал. 1  от НК деянието е извършено на 12.11.2015г., ВЗС сила на 27.05.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/месеца, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 6 ал. 1 от НК за срок от три години и глоба в р-р на 100 лв.; по НОХД № 95/2016г., пр. № 10/17.06.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26  от НК деянието е извършено за периода 16.08.2015г.- 20.11.2015г., ВЗС сила на 05.07.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 4м. /една година и четири месеца/, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 от НК за срок от четири години; по НОХД № 206/2016г., пр. № 12/26.08.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3,4 и 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1  от НК деянието е извършено за периода от м. април 2016г. – 15.05.2016г. , ВЗС сила на 11.09.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/месеца, което следва да търпи ефективно при строг режим ,закрит тип; по НОХД № 154/2016г., пр. № 13/12.09.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1  от НК деянието е извършено за периода м.09.15г.- 20.01.2016г. ВЗС сила на 29.09.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/месеца, което следва да изтърпи ефективно при строг режим, закрит тип..

         В съдебно заседание лишеният от свобода З.И.Л. се явява лично и изразява становище за основателност на направеното предложение.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства-поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, намира за установено следното:

         З.И.Л., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Варна е осъждан както следва с присъди, влезли в сила съгласно приложено свидетелство за съдимост:

         1. По НОХД  № 291/2015г., пр. № 1/08.01.2016 на РС Каварна по чл. 194 ал. 1 вр. с  чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК деянието е извършено за периода  01.07.2015г.- 19.07.2015г., ВЗС сила на 26.01.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/ четири/ месеца, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 69 ал. 1 от НК за срок от две години;

         2.  По НОХД № 88/2016г., спор. №  21/27.05.2016 на РС Каварна по чл. 234в ал. 1  от НК деянието е извършено на 12.11.2015г., ВЗС сила на 27.05.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/месеца, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 от НК за срок от три години и глоба в р-р на 100 лв.

         3. По НОХД № 95/2016г., пр. № 10/17.06.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с чл.26  от НК деянието е извършено за периода 16.08.2015г.- 20.11.2015г., ВЗС сила на 05.07.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 4м. /една година и четири месеца/, изтърпяването на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от четири години.

         С присъдата на основание чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК  е направено групиране на наложените наказания по НОХД № 95/16г. и НОХД № 291/2015г. по описа на КРС и определено общо наказание от „Лишаване от свобода” за срок от 1г. и 4м. /една година и четири месеца/, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 от НК за срок от четири години.      

         4.По НОХД № 206/2016г., пр. № 12/26.08.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3,4 и 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1  от НК деянието е извършено за периода от м. април 2016г. – 15.05.2016г. , ВЗС сила на 11.09.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 /осем/месеца, което следва да търпи ефективно при строг режим закрит тип.

         С присъдата на основание чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК  е направено групиране на наложените наказания по НОХД № 88/16г. и  НОХД № 206/2015г. по описа на КРС и определено общо наказание от „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца /осем месеца/, което следва да изтърпи ефективно при строг режим закрит тип и глоба в р-р на 100лв.

         На основание чл. 59 ал. 1 от НП приспада времето през което осъденият е бил задържан по мярка за неотклонение “Задържане под стража“, считано от 20.07.2016г. по ДП № 89/2016г. на РУ Каварна .

         На основание чл. 68 ал. 1 от НК е постановено отделно изтърпяване на наложеното наказание по НОХД № 291/2015г. по описа на КРС, ВЗС на 11.09.2016г. – 4м. ЛС,строг режим закрит тип.

         5. По НОХД № 154/2016г., пр. № 13/12.09.2016 на РС Каварна по чл. 195 ал. 1 т. т. 3 и 4 вр. с чл. 194 ал. 1вр. с чл. 26 ал. 1  от НК деянието е извършено за периода м.09.15г.- 20.01.2016г. ВЗС сила на 29.09.2016г. – наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 /осем/ месеца, което следва да изтърпи ефективно при строг режим закрит тип.

         С присъдата на основание чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 23 ал. 1 от НК  е направено групиране на наложените наказания по НОХД № 154/16г. и  НОХД №291/2015г. по описа на КРС и определено общо наказание от „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца /осем месеца/, което следва да изтърпи ефективно при строг режим закрит тип.

         От приложената по делото справка от Затвора гр.Белене за изтърпените наказания от осъдения З.И.Л. ЕГН ********** се установява,че същият е изтърпял наказание по НОХД № 291/2015г. по описа на Каварненски Районен съд в размер на четири месеца „лишаване от свобода“ за периода от 20.07.2016г. до 20.11.2016г..От 20.11.2016г. е приведено в изпълнение Определение № 154/10.11.2016г. на Каварненски Районен съд по ЧНД № 287/2016г. в размер на осем месеца „лишаване от свобода“.Освободен от затвора на 09.07.2017г. с помощта на 11 дни от работа в негова полза.

         Предвид горните обстоятелства и принципа на цялостно групиране на постановените спрямо осъдения влезли в сила определения и присъди       Съдът намира, че следва да бъде извършено кумулиране на наложените на З.И.Л. наказания, като бъде определено едно общо най-тежко наказание така, както предлага представителят на Районна прокуратура Каварна  в размер на 1г. и 4м. /една година и четири месеца/„Лишаване от свобода“ при строг режим в затвор от закрит тип по НОХД № 88/2016г. по описа на РС Каварна, по НОХД № 95/2016г. по описа на РС Каварна, по НОХД № 206/2016г. по описа на РС Каварна и по НОХД № 154/2016г. по описа на РС Каварна и на основание чл. 23 ал. 3 от НК да се присъедини наложеното наказание „Глоба“ в размер на 100/ сто/ лв. по НОХД № 88/2016г. по описа на РС Каварна и по НОХД № 206/2016г. по описа на РС Каварна, както и на основание чл. 68 ал. 1 от НК да изтърпи отделно наказанието от 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“ по НОХД № 291/2015г. по описа РС Каварна, като следва на основание чл. 59 ал. 1 от НК да се приспадне времето, през което З.И.Л. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от 20.07.2016г. до настоящият момент.

         Деянията по така изброените по-горе влезли в сила определения и присъди по общ характер дела са извършени в период от време, преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, наложените наказания са от един и същи вид, поради което и са налице законовите предпоставки по смисъла на чл. 25 ал. 1 от НК във връзка с чл. 23 от НК за групиране на Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на РС Каварна, Присъда № 10/17.06.2016г. по НОХД № 95/2016г. по описа на РС Каварна, Присъда № 12/26.08.2016г. по НОХД № 206/2016г. по описа на РС Каварна и Присъда № 13/12.09.2016г. по НОХД № 154/2016г. по описа на РС Каварна. На лишеният  от свобода З.И.Л. следва да бъде определено и наложено едно общо най-тежко наказание в размер на осем месеца „Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лв. и на основание чл. 58 от НК да изтърпи отделно наказанието от 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“ по НОХД № 291/2015г. по описа на РС Каварна

         Водим от горното и на основание чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК Съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал. 1 вр.  с чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на лишеният от свобода  З.И.Л., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***, по постановените спрямо него влезли в сила Споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на РС Каварна, Присъда № 10/17.06.2016г. по НОХД № 95/2016г. по описа на РС Каварна, Присъда № 12/26.08.2016г. по НОХД № 206/2016г. по описа на РС Каварна и Присъда № 13/12.09.2016г. по НОХД № 154/2016г. по описа на РС Каварна ,а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 1г. и 4м./една година и четири месеца/ при първоначален общ режим на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС и на основание чл. 23 ал. 3 от НК присъединява наложеното наказание „Глоба“ по споразумение № 21/27.05.2016г. по НОХД № 88/2016г. по описа на РС Каварна и по присъда № 12/26.08.2016г.  по НОХД № 206/2016г. по описа на РС Каварна в размер на 100 /сто/ лв.

         ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изцяло изтърпяното за времето  от 20.11.2016г. до 09.07.2017г. наказание наложено с Присъда № 12/26.08.2016г. по НОХД № 206/2016г. по описа на Каварненски Районен съд в размер на 8/осем/ месеца „лишаване от свобода“.

         ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 68 ал. 1 от НК лишеният от свобода З.И.Л., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Варна да изтърпи отделно наказанието по Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на РС Каварна в размер на 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“.

         ПРИСПАДА изтърпяното за времето от 20.07.2016г. до 20.11.2016г. наказание наложено с  Присъда № 1/08.01.2016г. по НОХД № 291/2015г. по описа на РС Каварна в размер на 4 /четири/ месеца „Лишаване от свобода“.

         Определението подлежи на обжалване или протест в 15 /петнадесет/ дневен срок от обявяването му пред Окръжен съд гр. Добрич.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………

 

                                      СЪД. ЗАСЕЗАТЕЛИ:  1………………………

 

                                                                                                                                                                                            2………………………