Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 14.03.2017г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на десети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         При секретаря Е.Ш. и с участието на Районния прокурор при Каварненска Районна прокуратура Бонка Костадинова-Белчева,разгледа докладваното от съдията ЧНД №21/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на М.Д.С. ЕГН ********** ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на М.Д.С. ЕГН ********** ***.Прокурорска преписка с вх.№ 27/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна е образувана по повод поведението на М.Д.С. ЕГН ********** ***.В сигнала отправен до Районна прокуратура гр.Каварна се установяват данни,че М.Д.С. има неадекватно поведение и проявявал действия,с които създава опасност най-вече за околните-приоритетно за близките от семейството си.В сигнала са описани състоянията и наблюдаваните прояви,които насочват за симптомите на конкретно установено на лицето заболяване и състояния,с оглед на които е необходима специализирана медицинска намеса.

         По данни на самият С. и на близките му,същият приема наркотични вещества и алкохол,в резултат на което свидетелите сочат нееднократни случаи,когато С. изпада в състояние на агресия,пореден какъвто е провокирал настоящия сигнал.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние М.Д.С. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самият него.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска ,с оглед даденото експертно заключение от назначеното вещо лице и с оглед заявеното от неговия подзащитен,че 10-дневния престой и лечение в съответното заведение му е помогнал,изразява становище,че настаняването на М.Д.С. на задължително лечение  при амбулаторен режим за срока който предлага вещото лице по назначената СПЕ е в интерес на лицето чието настаняване за лечение се иска.

Лицето чието настаняване за лечение се иска заявява,че желае да се лекува при амбулаторни условия,като се задължава да спазва предвидения график.

         Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

М.Д.С. ЕГН ********** *** е обект на съдебно-психиатрична експертиза поради искане за настаняването му на лечение при данни за агресивно поведение с хипотеза за опасно поведение.Роден навреме,няма данни да е боледувал в сериозни соматични и неврологични заболявания в детството,които да са дали отражение върху нервно-психичното му развитие.Има данни за наследствена обремененост с психични разстройства.Осв. е започнал училище навреме,завършил е средно специално образование,не е повтарял класове.Отслужил редовна военна служба,без налагани наказания.Полагал несистемно,нискоквалифициран труд.Живее с майка си.С данни за алкохолна злоупотреба и употреба на ПАВ от няколко години.С нарушаване на взаимоотношенията в семейството си.Регистрирани са прояви на душевна болест в тесния смисъл на думата.Съгласно събраните данни М.С. е започнал да употребява/и злоупотребява/ с алкохол и забранени психоактивни вещества от няколко години.Данни за ескалиране на агресивно и дезорганизирано поведение от повече от две години/параноидна интерпретация към заобикалящото го близко обкръжение/,с прояви на враждебност и агресивност.По време на експертното обследване С. останал предимно рамките на леглото,дистантен спрямо останалите болни.Същевременно при задаване на въпроси,отзивчив до сервилен.Налице са данни за промяна в поведението на Осв.,като променил стила си на обличане/твърде ексцентричен/.Започнал да носи обеци от майка си.

Налице са данни за личностово разстройство.Осв. демонстрира личностови черти,които се възприемат от обкръжението като смущаващи и абнормни.Те са довели до съществени затруднения в социалната адаптация,най-вече при семейните,професионалните взаимоотношения и трудовата заетост.Лицето е демонстрирало неподатливи,трудно приспособими поведенчески особености към ситуативните изисквания на обстановката.Действал е емоционално неуравновесено,егоцентрично,твърде често свръхчувствителен към критика.Това състояние и поведенчески стереотипи са се появили още в ранните етапи на индивидуалното развитие,в резултат както на конституционални фактори,минимални мозъчни увреди,така и на социалния опит.

Такова поведение е характерно за лице с личностово разстройство/психопатия/.Клиничната разновидност на психопатията при Осв. Е с прояви предимно на експлозивност,импулсивност,недооценъчност,хедонистични нагласи.Налице е изразена тенденция да се действа импулсивно,без оглед на последствията,в съчетание с неустойчиво настроение,способността да се планира и предвижда е минимална.

         Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Т.С.Д.,С.Д.С.,С.К.И.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваният при неговото изслушване в съдебно заседание.

         С оглед на горните данни вещото лице изразява становище,че са налице болестни синдроми,които покриват диагностичните критерии на заболяванията,при които болните подлежат на задължително лечение,посочени в чл.146 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.155 от Закона за здравето/ЗЗ/.Вещото лице предлага провеждане на лечение в амбулаторни условия под контрола на психиатър от ДКБ към ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ ЕООД за срок от 4/четири/ месеца с медикаменти в адекватни дози,като в първите 20/двадесет/ дни освидетелствувания да посещава два пъти  в седмицата амбулаторен психиатър,а впоследствие веднъж в седмицата.Видно от заключението на вещото лице,успоредно с психиатричното лечение е необходимо оказването на психологична подкрепа,поне веднъж седмично,определен от Управителя на ЦПЗ.

Вещото лице предлага след четири месеца,ново преосвидетелствуване от амбулаторния му психиатър,за да бъде оценено актуалното му състояние и резултата от проведеното лечение.Предвид формалното съзнание за психично заболяване Осв.С. не е в състояние да изразява информирано съгласие за лечение.Вещото лице предлага такова да се дава от майката на освидетелствувания.

Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваният,изявената готовност да провежда лечение на фона на формално съзнание,както и за неспособността му да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваният в съдебно заседание.

         При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваният М.Д.С..На базата на дисхармоничната си личност и системна алкохолна злоупотреба,както и вредна употреба на ПАВ,вкл. и промяна в психичното му състояние след преживяна ЧМТ,придружена от загуба на съзнание у осв.М.Д.С. ЕГН ********** се е развило психично заболяване: Посттравматично мозъчно органично разстройство.Вредна употреба на забранени психоактивни вещества.

         Налице са формален инсайт за психично страдание,нисък праг на раздраза,главно под влияние на интрапсихични оценки и импулси,грубо скъсяване на волевия самоконтрол,снижение на възможностите да прогнозира негативните последици,снижение на способността да се отчита социалната неприемливост.

Към настоящия момент е налице обострено състояние,свързано с манипулативното и високо рисково дезорганизирано и импулсивно психотично мотивирано поведение,загуба на самоконтрол,представляващо пряка и непосредствена заплаха,както за здравето на околните,така и за собственото му здраве.Заболяването на освидетелствувания  е регламентирано в чл.146 ал.1 т.1 от ЗЗ.С поведението си същият представлява опасност за себе си и за околните.Във връзка с болестните симптоми М.С. се нуждае от лечение.Ако не провежда такова той би бил опасен за себе си и за околните за в бъдеще.Хипотетично той би могъл да извърши противоправно деяние.Осв. изявява готовност да провежда лечение,на фона на формално съзнание.Настоящият съдебен състав се солидаризира  със становището на вещото лице,че е необходимо провеждане на лечение в амбулаторни условия под контрола на психиатър от ДКБ към ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ ЕООД за срок от 4/четири/ месеца с медикаменти в адекватни дози,като в първите двадесет дни Осв. да посещава два пъти в седмицата амбулаторен психиатър,а впоследствие веднъж в седмицата.Подкрепя се и становището на вещото лице изготвило СПЕ,че успоредно с психиатричното лечение е необходимо оказването на психологична подкрепа,поне веднъж седмично,определен от Управителя на  ЦПЗ.

При определяне продължителността на задължителното лечение при амбулаторен режим Съдът се съобрази със становището на вещото лице.С оглед неспособността на освидетелствуваният да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могла да дава майката на М.Д.С..

         Разноските по делото в размер на 170,90/сто и седемдесет лева и деветдесет стотинки/ лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА М.Д.С. ЕГН ********** *** на задължително лечение при АМБУЛАТОРЕН РЕЖИМ под контрола на психиатър от ДКБ към ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ ЕООД за срок от 4/четири/ месеца с медикаменти в адекватни дози,като в първите 20/двадесет/ дни освидетелствувания да посещава два пъти  в седмицата амбулаторен психиатър,а впоследствие веднъж в седмицата.

Провеждането на лечението при амбулаторни условия да се извърши с участието на психолог определен от Управителя на ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ ЕООД,веднъж седмично.

         На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ НАЗНАЧАВАМ Т.С.Д. ЕГН **********,майка на освидетелствуваният М.Д.С. да изразява информирано съгласие за лечението на С..

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: