Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 15.09.2017г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         При секретаря Е.Ш.и с участието на прокурора при Каварненска Районна прокуратура,разгледа докладваното от съдията ЧНД №215/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на С.Г.А. ЕГН ********** с адрес ***

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на С.Г.А. ЕГН ********** с адрес ***№ 510/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна е образувана по материали от извършена проверка от РУ гр.Шабла във връзка със сигнал от М.Й. ***.В хода на проверката са снети обяснения на М.Й.А. и д-р Й.И.С.-Й.,от които е видно,че дъщерята на първата-С.Г.А. ***,родена през 1981г. има здравословни проблеми от 2010г.,но от пролетта на 2017г.,същите се задълбочили.Същата се затворила в себе си,не контактувала с другиго освен с членовете на семейството си,не излизала от дома си,говорела си сама,не се хранела редовно..Била неспокойна,трудно контактна и психически лабилна,но не проявявала агресия спрямо околните..Наскоро била прегледана  от психиатър,който я диагностицирал с шизофрения и и предписал  медикаментозно лечение в домашни условия,което тя отказала да провежда,тъй като твърдяла,че не е болна.Освен това отказвала да постъпи в лечебно заведение.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние С.Г.А. представлява опасност за себе си и застрашава сериозно здравето си.Състоянието и по мнение на представителя на Районна прокуратура гр.Каварна предполага задължителното и настаняване за лечение.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

         Освидетелствуваната С.Г.А.,изслушана в съдебно заседание,отрича да страда от психично заболяване.Противопоставя се на искането да бъде настанена на задължително лечение.Отрича да е проявявала агресия и да е вдигала скандали.

След като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните,преценени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът намира за установено следното:

От фактическа и правна страна:

Освидетелствуваната С.Г.А. ЕГН ********** с адрес *** е обект на съдебно-психиатрична експертиза поради данни за наличие на несъответно и агресивно поведение,обуславящо риск от опасно поведение.Не е позната на психиатричната служба.С първа хоспитализация в лечебното заведение.Провела една психиатрична консултация с амбулаторен психиатър,като отказвала да приема предписаната и терапия.По данни на майката промяна в психичното състояние се наблюдавало от 2010г. след завръщането и от гр.Варна,не се хранила,самоизолирала се,както и сама си разговаряла със себе си.С крайно намален нощен сън..Станала конфликтна и проявявала агресия спрямо близките си.Занемарила външния си вид,била изцяло дезинтересирана.Нямала желание да се занимава с каквото и да е.

От проведеното психиатрично и психологично изследване,от данните получени от майка и,както и от наблюдението на лицето по време на престоя и в отделението от затворен тип,вещото лице приема,че се касае за дългогодишен ендогенен процес.Налице е психотична ангажираност.Наблюдават се разстройства на афекта и общуването,възприятията също страдат.Осв. е с ограничени и стеснени интереси и потребности,загуба на цели и на мотивация за целенасочена дейност,трудности в планирането и прогнозирането на собственото поведение и преценка на последиците от него в личен и социален аспект.Живее с близките си,с които е в крайно обтегнати отношения.Формиран е изключително неблагоприятен ход на шизофренния процес-хроничен,с резки афективни коебания по време на обостряне на психозата,с изразена личностова промяна.Към времето на освидетелстване не се отчита критичност към болестната симптоматика,както и осъзнаване потребността от прилагане на лечение.Налице са данни за психотично обусловено неадекватно,с агресивна насоченост поведение на освидетелствуваната.Има прояви,дължащи се на активна психотична продукция,налице е некритичност към потребността от редовно провеждано поддържащо лечение,липса на съзнание за психична болест.Болестно променено е мисленето и до степен да не може да си дава сметка за евентуално извършено деяние.Показаната активна психотичност по време на изследването,пълната некритичност към заболяването обуславят необходимостта от прилагане на задължителни медицински мерки,според заключението на вещото лице по изготвената СПЕ.Вещото лице предлага задължително стационарно лечение в ДПБ-Карвуна за срок от 3/три/ месеца.

         Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваната,за липсата на критичност у нея за болестта и,както и за неспособността и да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваиата в съдебно заседание.

От приетото заключение на съдебно-психиатричната експертиза и разпита на вещото лице,както и от всички събрани по делото доказателства-приложените към преписка вх.№ 510/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна писмени доказателства,както и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-М.Й.А. и д-р Й.И.С.-Й.,при липсата на каквито и да е било доказателства,които да им противоречат,е видно следното:

         Освидетелстваната С.Г.А. ЕГН ********** с адрес ***,страда от Параноидна шизофрения.Параноиден синдром.Непрекъснато протичане.Личностова промяна.

.Заболяването на освидетелстваната е регламентирано в чл.146 ал.1 т.1 от Закона за здравето.С поведението си същата представлява опасност за самата себе си и за околните.Налице е опасност да извърши противоправно деяние.Не е в състояние да контролира постъпките си и да разбира свойството и значението им.

Освидетелстваната страда от шизоафективно разстройство което отговаря на критериите на параноидна шизофрения,тоест  същата попада в кръга на лицата по чл.146 ал.1 т.1 от ЗЗ,следователно доказано е първото от двете кумулативни изисквания на чл.155 от ЗЗ за настаняване на задължително лечение;

         Доколкото от целия доказателствен материал се установява,че с поведението си освидетелстваната застрашава сериозно здравето си,Съдът намира за доказано и второто от двете кумулативни изисквания по чл.155 от ЗЗ за настаняване на задължително лечение.

         Установените по-горе обстоятелства сочат,че са налице и двете кумулативни изисквания по чл.155 от ЗЗ за настаняване на задължително лечение,а именно освидетелстваната в резултат на заболяването си по чл.146 ал.1 т.1 от ЗЗ представлява опасност за себе си.

         Предвид горното следва извод,че искането за задължително настаняване и лечение на освидетелствуваната в психиатрично заведение следва да бъде уважено,като освидетелстваната С.Г.А. следва да бъде настанена на задължително лечение в ДПБ-Карвуна,при стационарна форма на лечение за срок от 3/три/ месеца,/предвид посоченото от вещото лице/,като същевременно за лице,което да изразява информирано съгласие по смисъла на чл.160 ал.3 от ЗЗ във връзка с Допълнителните разпоредби на параграф I т.15 от ЗЗ за лечението бъде определено служебно лице от Община Балчик.Освидетелстваната С.Г.А. не разполага с такава способност поради заболяването си,станала е конфликтна и проявява агресия спрямо близките си,т.е поставила се е в невъзможност за адекватна социална подкрепа от страна на близките.

Разноските по делото в размер на 147,94/сто четиридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ С.Г.А. ЕГН ********** с адрес *** в ДПБ-Карвуна,за срок от 3/три/ месеца,при стационарна форма на лечение,на основание чл.155 от Закона за здравето.

         НАЗНАЧАВА лице определено от Кмета на Община Балчик,което да изразява информирано съгласие за лечението на С.Г.А. ЕГН **********,на основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         ПРЕПИС от Решението да се изпрати на Кмета на Община Балчик,за определяне на лице по реда на чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: