Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                 №…………

                                        гр.Каварна, 20.10.2017г.

 

                                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш. и с участието на прокурора при Каварненска Районна прокуратура,разгледа докладваното от съдията ЧНД №249/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на Д.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Д.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***.

         Преписка с вх.№ 586/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна е образувана по молба от Т.Д.С. ***,с която се иска задължителното настаняване и лечение на майка и Д.С.К. ***.В молбата си С. изложила,че от известно време получава оплаквания от съседи на К. за това,че ги притеснявала в късните часове,влизайки в домовете им,приказвала си сама,просила храна и пари,не си пиела лекарствата,била неадекватна,гледала уплашено и твърдяла,че хора от селото я биели.К. ***,тъй като и преди е настанявана на задължително лечение и е привеждана за оказване на спешна психиатрична помощ поради заболяването и-лека умствена изостаналост,значителни нарушения на поведението,изискващи лечение и грижи.

         С постановление на РП гр.Каварна от 12.09.2017г. е разпоредено на РУ гр.Ш. извършването на проверка относно поведението и психичното състояние на К. с оглед евентуалното изготвяне на искане по чл.157 от Закона за здравето за задължителното и настаняване за лечение.В хода на проверката са изискани сведения от В.С.Й./***/,Г.Д.П. и Ж.Х.М./съседи на К./.Й. посочил,че К. постоянно го посещавала в кметството и дома му с искания за осигуряване на храна,дърва и други,държала се неадекватно,отправяла закани спрямо него и служители на кметството,споделяла,че възнамерява да се самоубие.Освен това получавал оплаквания от съселяни за това,че влизала в домовете им и искала храна,а и повдигала скандали.П. и М. потвърдили,че К. системно ги посещавала,в т.ч. и нощем,като искала храна,а при отказ повдигала скандали.Поведението и било неадекватно.Заявявала,че смята да се самоубие.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние Д.С.К. представлява опасност за себе си и застрашава сериозно здравето си.Състоянието и по мнение на представителя на Районна прокуратура гр.Каварна предполага задължителното и настаняване за лечение.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

         Освидетелствуваната Д.С.К.,изслушана в съдебно заседание,заявява,че има съзнание за наличието на психично заболяване от което страда.Не се противопоставя на искането да бъде настанена на задължително лечение,но отрича да е притеснявала съседите си и да е вдигала скандали.

         След като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните,преценени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът намира за установено следното:

         От фактическа и правна страна:

         Освидетелствуваната Д.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** е снета от диспансерен отчет през 2001г.,поради неявяване.С две хоспитализации в ЦПЗ Добрич,вкл. и на задължителен принцип по ЗЗ няколко в МБАЛ“Св.Марина“ПК-гр.Варна.Освидетелствуваната е жена на **годишна възраст,със забавено ранно физическо и нервно-психическо развитие.Израснала в среда с крайно нисък социален доход,чести фрустрации и депривации.Завършила п.у.р..Обременена с психични заболявания.Отказ от прием на поддържащо антипсихотично и тимостабилизиращо лечение.От достъпните данни и при обстойното изследване експертизата установява,че при освидетелствуваната са налице критерии за лека умствена изостаналост/олигофрения/.Олигофренията е недоразвитие на цялостната психична дейност и главно на интелектуалната и мисловната сфера.Мисленето на освидетелствуваната е с нагледно-образен характер,затруднена да оперира с абстрактни понятия,общи категории и отношения.Заболяването е вродено и съпътства целия живот на лицето.Липсва съзнаие за психично заболяване.Отсъства критичност към болестните преживявания.Към момента на експертната оценка поведението и е психопатоподобно,което я прави несъвместима с домашна и социална среда.

         Вещото лице предлага задължително стационарно лечение в ДПБ-Карвуна за срок от 4/четири/ месеца.

         Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваната,за липсата на критичност у нея за болестта и,както и за неспособността и да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваната в съдебно заседание.

         От приетото заключение на съдебно-психиатричната експертиза и разпита на вещото лице,както и от всички събрани по делото доказателства-приложените към преписка вх.№ 586/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна писмени доказателства,както и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Т.Д.С.,В.С.Й. и Г.Д.П.,при липсата на каквито и да е било доказателства,които да им противоречат,е видно следното:

         Освидетелстваната Д.С.К. с ЕГН **********,адрес ***,страда от F 70.1 Лека умствена изостаналост.Значителни нарушения на поведението,изискващи лечение и грижи.Олигофренията е недоразвитие на цялостната психична дейност и главно на интелектуалната и мисловната сфера.Мисленето на освидетелствуваната е с нагледно-образен характер,затруднена да оперира с абстрактни понятия,общи категории и отношения.Заболяването е вродено и съпътства целия живот на лицето.Поради крайно снижения самоконтрол и психопатоподобно поведение е проблемно контролируема.Конфликтна и агресивно заредена към всички,поведението на осв.К. е свързано с обществено опасни прояви.Налице е болестна причина,която мотивира поведение,представляващо пряка и непосредствена опасност за здравето на околните и за собственото и здраве

         Заболяването на освидетелстваната е регламентирано в чл.146 ал.1 т.1 от Закона за здравето.С поведението си същата представлява опасност за самата себе си и за околните.Налице е опасност да извърши противоправно деяние.Не е в състояние да контролира постъпките си и да разбира свойството и значението им.Следователно налице са основания за настаняване на задължително лечение,съгласно чл.155,във връзка с чл.146 от Закона за здравето

         Установените по-горе обстоятелства сочат,че са налице и двете кумулативни изисквания по чл.155 от ЗЗ за настаняване на задължително лечение,а именно освидетелстваната в резултат на заболяването си по чл.146 ал.1 т.1 от ЗЗ представлява опасност за себе си.

         Предвид горното следва извод,че искането за задължително настаняване и лечение на освидетелствуваната в психиатрично заведение следва да бъде уважено,като освидетелстваната Д.С.К. следва да бъде настанена на задължително лечение в ДПБ-Карвуна,при стационарна форма на лечение за срок от 4/четири/ месеца,/предвид посоченото от вещото лице/,като същевременно за лице,което да изразява информирано съгласие по смисъла на чл.160 ал.3 от ЗЗ във връзка с Допълнителните разпоредби на параграф I т.15 от ЗЗ за лечението бъде определено служебно лице от Община Балчик.

         Разноските по делото в размер на 138,76/сто тридесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

                                          Р    Е    Ш    И :

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ Д.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** в ДПБ-Карвуна,за срок от 4/четири/ месеца,при стационарна форма на лечение,на основание чл.155 от Закона за здравето.

         НАЗНАЧАВА лице определено от Кмета на Община Балчик,което да изразява информирано съгласие за лечението на Д.С.К. ЕГН **********,на основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         ПРЕПИС от Решението да се изпрати на Кмета на Община Балчик,за определяне на лице по реда на чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: