О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 12.10.2017г.

 

Каварненски районен съд в открито заседание на дванадесети октомври,  две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА                                       

като разгледа докладваното от съдията ЧНД№ 257/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Постъпило е предложение от Районна прокуратура гр.Каварна по реда на чл.306 ал.1 от НПК да бъде определено и наложено едно общо най-тежко наказание на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК по отношение на А.И.Г. с ЕГН ********** ***, по постановените спрямо него и влезли в сила присъди по НОХД № 200/2017г., спор. № 42/03.08.2017г. на РС Каварна по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, следва да се определи наказание с приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 години. На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок, на обвиняемият да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“; НОХД №195/2017г., спор.№41/03.08.2017г. на РС Каварна по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, следва да се определи наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК, да му бъде определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години. На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и НОХД №193/2017г., спор.№39/27.07.2017г. на РС Каварна по чл.345, ал.1 от НК да му бъде определано наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от  3 години и глоба в размер на 100.00 лева.

В съдебно заседание осъдения А.И.Г. се явява лично и изразява становище за основателност на направеното предложение.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, намира за установено следното:

А.И.Г., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***, безработен е осъждан както следва с присъди, влезли в сила съгласно приложено свидетелство за съдимост:

1. По НОХД №193/2017г., спор.№39/27.07.2017г. на РС Каварна по чл.345, ал.1 от НК, деянието извършено на 20.07.2017г., ВЗС  на 27.07.2017г. – наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от  3 години и глоба в размер на 100.00 лева.;

2.  По НОХД №195/2017г., спор.№41/03.08.2017г. на РС Каварна по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, с приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК, деянието извършено на 20.07.2017г. , ВЗС на 03.08.2017г. – наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години. На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

3. По НОХД № 200/2017г., спор. № 42/03.08.2017г. на РС Каварна по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, с приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК, деянието извършено но 27.07.2017г., ВЗС 03.08.2017г. – наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание е отложено за срок от 3 години. На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок, на обвиняемият да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

Предвид горните обстоятелства и принципа на цялостно групиране на постановените спрямо осъдения влезли в сила определения Съдът намира, че следва да бъде извършено кумулиране на наложените на А.И.Г. наказания, като бъде определено едно общо най-тежко наказание така, както предлага представителят на Районна прокуратура Каварна  в размер на осем месеца „Лишаване от свобода“, което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от три години по НОХД № 193/2017г. по описа на РС Каварна, по НОХД № 195/2017г. по описа на РС Каварна, по НОХД № 200/2017г. по описа на РС Каварна и на основание чл. 23 ал. 3 от НК да се присъедини наложеното наказание „Глоба“ в размер на 100/ сто/ лева. Отделно от това предлагана основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на осъдения да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Деянията по така изброените по-горе влезли в сила определения по дела от общ характер са извършени в период от време, преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, наложените наказания са от един и същи вид, поради което и са налице законовите предпоставки по смисъла на чл. 25 ал. 1 от НК във връзка с чл. 23 от НК за групиране на Споразумение № 39/27.07.2017г. по НОХД № 193/2017г. по описа на РС Каварна, Споразумение № 41/03.08.2017г. по НОХД № 195/2017г. по описа на РС Каварна, Споразумение  № 42/03.08.2017г. по НОХД № 200/2017г. по описа на РС Каварна. На осъденият А.И.Г. следва да бъде определено и наложено едно общо най-тежко наказание в размер на осем месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лв. На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

Водим от горното и на основание чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК Съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал. 1 вр.  с чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъденият  А.И.Г., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***, безработен по постановените спрямо него влезли в сила Споразумение № 39/27.07.2017г. по НОХД № 193/2017г. по описа на РС Каварна, Споразумение № 41/03.08.2017г. по НОХД № 195/2017г. по описа на РС Каварна, Споразумение  № 42/03.08.2017г. по НОХД № 200/2017г. по описа на РС Каварна, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лв.

На основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок на обвиняемия да бъде наложена пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

Определението подлежи на обжалване или протест в 15 /петнадесет/ дневен срок от обявяването му пред Окръжен съд гр. Добрич.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………