Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                        №…………

                                               гр.Каварна, 18.01.2016г.

                                      В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на четиринадесети януари  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         При секретаря Е.Ш. и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Стефан Пенчев,разгледа докладваното от съдията ЧНД №318/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.155 вр. с чл.146 ал.1 т.1 и 2 от Закона за здравето/ЗЗ/ образувано по отношение на Г.Е.Г. ЕГН ********** ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Г.Е.Г. ЕГН ********** ***.Повод за предложението е подадена до Районна прокуратура гр.Каварна жалба от Е.Г.Н. и В.Х.Н. *** с която се иска задължителното настаняване и лечение на сина им Г.Е.Г. ***.

От искането по чл.157 от ЗЗ и обясненията приложени към него се установява,че Г.Е.Г. ***/36г./ страда от шизофрения-параноидна форма.Многократно бил настаняван за лечение в ЦПЗ гр.Добрич и ДПБ с.Карвуна.Последната му хоспитализация била за времето от 06.04.2015г. до 06.07.2015г. в ДПБ с.Карвуна.Впоследствие започнал да употребява алкохол и спрял приема на предписаните му медикаменти.В резултат на това психичното му състояние се влошило.Проявявал автоагресия-удрял си главата в стената и с юмруци.Освен това се скитал из града,изненадващо пресичал улиците и ходел по платното за движение,с което създавал предпоставки за възникване на ПТП.Просил цигари и пари за алкохол,а при отказ да получи такива проявявал агресия.

В хода на проверката по случая не били снети обяснения на Г.Е.Г.,тъй като същият се държал неадекватно и говорел неразбираемо.

С оглед установеното представителят на Районна прокуратура Каварна счита,че са налице данни за психично разстройство у Г.Е.Г.,който поради това си състояние може да извърши престъпления,които представляват опасност за близките и за околните и застрашават сериозно здравето му.Състоянието му предполага,според представителя на РП Каварна задължително настаняване за лечение.

         Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние Г.Е.Г. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самият него.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

         Освидетелствувания Г.Е.Г. изразява съгласие да провежда лечение за възникналите проблеми в стационара на ЦПЗ Добрич  ,т.е. изразява желание да се лекува доброволно. След провеждане на стационарна форма на изследване в ЦПЗ „Д-р П.Станчев-Добрич”ЕООД гр.Добрич за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза изразява готовност да провежда лечение и срещи с наблюдаващ поведението специалист,като не възразява да бъде настанен на задължително лечение в психиатрично заведение.

Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

         Г.Е.Г. ЕГН ********** *** се води на диспансерен отчет в ЦПЗ гр.Добрич с ЛАК № 06-19 от 2006г. с диагноза: Параноидна шизофрения.На 06.01.2016г. след постановяване на протоколно определение на КРС за изготвяне на СПЕ в стационарни условия освидетелствувания е хоспитализиран в ЦПЗ „Д-р П.Станчев“ гр.Добрич.Минали заболявания:Болест на Стърч-Вебер ,ЧМТ на 6 годишна възраст ,епилептични гърчове до 7 годишна възраст.Фамилна обремененост с психични разстройства: Майка с психично заболяване.Социална анамнеза: Учи до 8-ми клас в специализирано училище в гр.Каварна.Не е семеен.Живее в едно домакинство с родителите си.Пенсионер по болест.С многократни хоспитализации включително и на задължителен принцип,по повод на влошаване на изначалното му  нестабилно психично състояние и злоупотреба с алкохол.Довеждан в психиатрично отделение предимно от служители на РУ на МВР гр.Каварна,поради несъответно и дезорганизирано поведение.Скитал из улиците,просел пари с които  си купувал алкохол.Движел се по средата на пътното платно,като с това си поведение създавал предпоставки за ПТП.Последната хоспитализация е през периода  06.04.2015г. до 06.07.2015г. в ДПБ Карвуна,на задължителен принцип по ЗЗ.Към настоящия момент има данни за активност на психотичната симптоматика,състоянието му се владее от психотична ангажираност и липса на адекватен самоконтрол.Достигнал прояви,създаващи опасност за живота и здравето,както за себе си ,така и на околните.

         Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Е.Г.Н.,В.Х.Н. и Н.Г.Н.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствувания при неговото изслушване в съдебно заседание.

         С оглед на горните данни вещото лице изразява становище,че са налице болестни синдроми,които покриват диагностичните критерии на заболяванията,при които болните подлежат на задължително лечение,посочени в чл.146 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.155 от Закона за здравето/ЗЗ/.Изтъква се,че Г.Е.Г. страда от психично заболяване-Шизофрения,параноидна форма,халюцинаторно-параноиден синдромЛичностова промяна.Вещото лице заключава,че е налице болестна причина,която мотивира поведение,представляващо пряка и непосредствена опасност за здравето на околните и за собственото здраве на освидетелствувания.Необходимо е задължително настаняване за лечение.Препоръката е за ДПБ-Карвуна,като се препоръчва формата за лечение да бъде стационарна,за срок от шест месеца.По мнение на вещото лице,поради наличието на актуален психотичен пристъп и липсата на критичност към състоянието,освидетелствувания не е в състояние да дава информирано съгласие за лечението си.

         Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваният,за липсата на критичност у него за болестта му,както и за неспособността и да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствувания в съдебно заседание.

         При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваният Г.Е.Г..Освидетелствуваният страда от процесно заболяване- Шизофрения,параноидна форма,халюцинаторно-параноиден синдром,личностова промяна.Към момента на освидетелствуването поддържа активна психотична продукция,която изцяло болестно определя поведението му- проявявал автоагресия-удрял си главата в стената и с юмруци.Освен това се скитал из града,изненадващо пресичал улиците и ходел по платното за движение,с което създавал предпоставки за възникване на ПТП.Просил цигари и пари за алкохол,а при отказ да получи такива проявявал агресия.Горецитираното заболяване се причислява към психозите упоменати в чл.146 ал.1 от ЗЗ.От заключението на съдебно-психиатричната експертиза а и от изслушването на освидетелствувания се установи,че не е критичен към заболяването си,което налага медицинско наблюдение и провеждане на поддържащо лечение.За да бъде осигурено такова медицинско наблюдение,необходимото поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствувания,дори и при възможност за подкрепа в общността,съдът намира,че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.Г.Е.Г. при стационарна форма в ДПБ Карвуна.Срокът за който следва да бъде прилагано лечението,следва да е шест месеца.С оглед неспособността на освидетелствуваният да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могло да дава бащата на Г.Е.Г.-Е.Г.Н..

         Разноските по делото в размер на 167,90/сто шестдесет и седем лева и деветдесет стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ  Г.Е.Г. ЕГН ********** *** в ДПБ Карвуна,за срок от 6/шест/ месеца,при стационарна форма на лечение.

         На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ НАЗНАЧАВАМ Е.Г.Н. ЕГН **********,баща на освидетелствуваният Г.Е.Г. да изразява информирано съгласие за лечението на Г..

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: