О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

21.12.2018г.

 

                 Каварненският районен съд наказателно………… отделение в открито заседание проведено на двадесет и първи декември две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

Председател:Живко Георгиев

секретар: Е.Ш.

в присъствието на прокурор при КРП БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА,като изслуша

докладваното от …ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧНД № 321/2018г. по описа на Каварненски Районен съд

 

                                       О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по отношение на Г.А.П. ЕГН  ********** роден на ***г***,български гражданин,български произход,неженен,средно образование,безработен,осъждан,с настоящ адрес *** по постановените спрямо него влезли в сила Споразумение № 63/26.11.2018г. на РС Каварна по НОХД № 314/2018г. по описа на РС-Каварна  и Споразумение № 64/26.11.2018г. по НОХД № 315/2018г. по описа на РС Каварна,а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца,като изпълнението на така наложено наказание бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от 3/три/ години.

НА ОСНОВАНИЕ чл.23 ал.2  от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо най-тежко наказание и наложеното на основание чл.37 ал.1 т.7 от НК наказание ЛПУМПС за срок от 1г. и 2м.,като на основание чл.59 ал.4 от НК зачита времето през което Г.А.П. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред,считано от 12.11.2018г.

НА ОСНОВАНИЕ чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към определеното общо най-тежко наказание и определеното наказание „Глоба“ в размер на 100/сто/лева.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Добрички Окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати за сведение и изпълнение до Бюро Съдимост при Районен съд гр.Каварна и до Районна прокуратура гр.Каварна.

 

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………