Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№…………

 

гр.Каварна, 24.03.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         При секретаря А.М. и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Галин Гавраилов,разгледа докладваното от съдията ЧНД №44/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на Д.С.К. с ЕГН ********** ***.

         Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на Д.С.К. с ЕГН ********** ***.Повод за предложението е подаден сигнал  от Дирекция Национална система 112 МВР,Районен център Варна,като се съобщава за множество неправомерни използвания на тел.112 от мобилен № *** от лице което се представя като Д.С.К.,а обажданията и са от базова станция на Теленор в с.***.От сигнала става ясно,че през последните 4 месеца на 2016г. К. се е обадила 1264 пъти,а за януари 2017г. само 28 пъти на тел.112 и е занимавала служителите с проблеми от частно-правен характер и за отношенията и с дъщеря и.

         При проверката извършена от РУ-Шабла е установено,че това действително е Д.С.К. с ЕГН ********** ***.

         Видно от материалите по преписката,К. не е позната на прокуратурата,но са налице две епикризи и писмо от ЦПЗ-Добрич,от което става ясно,че К. се води на диспансерен отчет в ЦПЗ-Добрич от 16.02.1989г. с ЛАК 36.

Последни две хоспитализации са от 2015г. и от 17.05.2016г. на доброволен принцип.Преди това в периода 2011-2015г. се лекува многократно в УМБАЛ „Света Марина“ гр.Варна.В епикризата от 2015г. е посочена диагноза F 70.1.Лека умствена изостаналост.Значителни нарушения на поведението изискващи грижа и лечение.Тези действия са опасни за живота и здравето на лицето,чието освидетелствуване се иска.

Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние Д.С.К. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самият него.

         В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

         Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

         Освидетелствуваната Д.С.К., изслушана в съдебно заседание счита,че има нужда от лечение,изразява формално съгласие за провеждане на лечение и такова е започнато.

         Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

         Освидетелствуваната Д.С.К. ЕГН **********  от гр.Каварна е обект на съдебно-психиатрична експертиза поради искане за настаняването и на лечение при данни за агресивно поведение с хипотеза за опасно поведение.Освидетелствуваната е жена на 58 годишна възраст,второ дете в семейството.Със забавено ранно физическо и нервно-психическо развитие.Израснала в среда с крайно нисък социален доход,чести фрустрации и деспривации.Завършила Помощно училище,разведена,работи към социални програми към Община Добрич в отдел Озеленяване.Обременена с психични заболявания.Не се води на диспансерен отчет.С чести хоспитализации в различни психиатрични заведения.Отказ от прием на поддържащо антипсихотично и тимостабилизиращо лечение.

От свидетелските показания е видно,че е налице трайно,агресивно и неадекватно поведение на К. и са налице основания за предприемане на мерки за задължително настаняване и лечение.

К. е конфликтна личност,която ежедневно посещава Кметството в с.*** и влиза в постоянни спорове с граждани на селото,които прерастват в агресивно поведение и е възможно това поведение да доведе до извършване на престъпление или да е опасно за нейното здраве или на околните.

Проверката също установила,че К. живее сама и без подкрепа от близки хора и според личния лекар А. е налице психичнообусловено поведение,некритично,без да бъдат приемани лекарства.Липсата на поддържаща среда влошава състоянието и поведението на лицето,чието настаняване се иска.

Видно от материалите по преписката,К. не е позната на прокуратурата,но са налице две епикризи и писмо от ЦПЗ-Добрич,от което става ясно,че К. се води на диспансерен отчет в ЦПЗ-Добрич от 16.02.1989г. с ЛАК 36.

Последни две хоспитализации са от 2015г. и от 17.05.2016г. на доброволен принцип.Преди това в периода 2011-2015г. се лекува многократно в УМБАЛ „Света Марина“ гр.Варна.В епикризата от 2015г. е посочена диагноза F 70.1.Лека умствена изостаналост.Значителни нарушения на поведението изискващи грижа и лечение.Тези действия са опасни за живота и здравето на лицето,чието освидетелствуване се иска.

От заключението на вещото лице по назначената и приета СПЕ се установява,че освидетелствуваната Д.С.К. ЕГН **********,адрес *** страда от F 70.1,Лека умствена изостаналост,значителни нарушения на поведението,изискващи лечение и грижи.Мисленето на осв.К. е нагледно-образен характер,затруднено да оперира с абстрактни понятия,общи категории и отношения.Заболяването е вродено и съпътства целия живот на лицето.Поради крайно снижения самоконтрол и психопатоподобно поведение е проблемно контролируема.Конфликтна и агресивно заредена към всички,поведението на осв.К. е свързано с обществено опасни прояви.Налице е болестна причина,която мотивира поведение,представляващо пряка и непосредствена опасност за здравето на околните и за собственото и здраве.

Видно от заключението на вещото лице по допуснатата и приета СПЕ налице са основания за настаняване за задължително лечение,съгласно чл.155,във връзка с чл.146 от Закона за здравето.Вещото лице предлага лечението да бъде стационарен тип и да бъде осъществено чрез настаняване в ДПБ Карвуна за срок от 3/три/ месеца.Поради наличието на крайно снижен самоконтрол и липса на критичност към състоянието и поведението си,Освидетелствуваната не е в състояние да дава информирано съгласие за лечение и вещото лице предлага такова да се дава от служебно лице от Община Балчик.

Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-В.С.Й.,Д. С.А. и Т.Д.С.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваната при нейното изслушване в съдебно заседание.

С оглед на горните данни вещото лице изразява становище, че освидетелствуваната Д.С.К. ЕГН **********,адрес *** страда от F 70.1,Лека умствена изостаналост,значителни нарушения на поведението,изискващи лечение и грижи.

         Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваната,за липсата на критичност у нея за болестта и,както и за неспособността и да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваната в съдебно заседание.

При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основания за настаняване за задължително лечение,съгласно чл.155,във връзка с чл.146 от Закона за здравето по отношение на освидетелствуваната Д.С.К. ЕГН **********.Мисленето на осв.К. е нагледно-образен характер,затруднен да оперира с абстрактни понятия,общи категории и отношения.Заболяването е вродено и съпътства целия живот на лицето.Поради крайно снижения самоконтрол и психопатоподобно поведение е проблемно контролируема.Конфликтна и агресивно заредена към всички,поведението на осв.К. е свързано с обществено опасни прояви.Налице е болестна причина,която мотивира поведение,представляващо пряка и непосредствена опасност за здравето на околните и за собственото и здраве.

За да бъде осигурено необходимото медицинско наблюдение и поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваната,дори и при възможност за подкрепа в общността,съдът намира,че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.Д.С.К. при стационарна форма в Държавна психиатрична болница с.Карвуна,общ.Балчик.Срокът за който следва да бъде прилагано лечението,следва да е три месеца. При определяне продължителността на задължителното лечение в психиатрично заведение Съдът се съобрази със становището на вещото лице с оглед на това,че у осв.К. липсва съзнание за психично заболяване,отсъства критичност към болестните преживявания.Към момента на експертната оценка поведението и е психопатоподобно,което я прави несъвместима с домашна и социална среда и обуславя необходимостта от прилагане на задължителни медицински мерки за период от време посочен в заключението на вещото лице по допуснатата и приета СПЕ.

С оглед неспособността на освидетелствуваната  да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могла да дава представител на Общинска служба „Здравеопазване” гр.Балчик.

         Разноските по делото в размер на 138,86/сто тридесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ Д.С.К. с ЕГН ********** *** в Държавна психиатрична болница с.Карвуна,общ.Балчик,за срок от 3/три/ месеца,при стационарна форма на лечение.

         НАЗНАЧАВА лице определено от Кмета на Община Балчик,което да изразява информирано съгласие за лечението на Д.С.К. с ЕГН **********,на основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         ПРЕПИС от Решението да се изпрати на Кмета на Община Балчик,за определяне на лице по реда на чл.162 ал.3 от Закона за здравето.

         Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: