О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

гр. Каварна 10.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в открито заседание на десети март две хиляди и седемнадесета година,в състав:

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

,като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 59/2017г. по описа на КРС за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.65 ал.1 от НПК-за изменение на взета в досъдебно производство първоначална мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Постъпило е искане на основание чл.65 ал.1 от НПК от В.Д.Г. ЕГН **********,роден на ***г***,българин,с българско гражданство,с адрес ***,осъждан ,обвиняем по досъдебно производство №8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич,с което иска да бъде променена взета спрямо него  мярка за неотклонение „Задържане под стража”,наложена с Определение от 29.07.2016г. по ЧНД № 193/2016г.по описа на Каварненски Районен съд,в по-лека-„Домашен арест“.

         Обвиняемият В.Д.Г. твърди в молбата си,че ще изложи своите мотиви за промяна на наложената му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека,в съдебно заседание.

Обвиняемият В.Д.Г. се явява лично в съдебно заседание като излага,че ако съдът измени наложената му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ с „Домашен арест“ ще може чрез социалните мрежи да издири двамата свидетели,чиито показания ще допринесат за изясняване на обективната истина по делото и установяване автора на инкриминираното деяние.Като допълнително основание за промяна на наложената му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ изтъква влошеното си здравословно състояние и факта,че предстои скорошно завръщане на сина му от чужбина.

         Представителят на Районна прокуратура гр.Каварна предоставя на съда да прецени основателността на искането за промяна на наложената мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека,като се аргументира с факта,че на 28.03.2017г. изтича максималния възможен срок предвиден в разпоредбата на чл.63 ал.4 от НПК в рамките на който може да продължи задържането под стража.

В съдебно заседание обвиняемият и неговият защитник поддържат изцяло внесеното искане,като считат,че са налице предпоставки за уважаването му.

Съдът след запознаване със събраните по делото доказателства и след преценка на всички обстоятелства,свързани със законността на задържането,в пределите на императивната проверка по реда на чл.65 ал.4 от НПК установи следното:

         Досъдебно производство № 8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич е образувано на 21.01.2014г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.5,във връзка с чл.209 ал.1 от НК.

В хода на разследването по същото,с постановление на разследващия орган от 28.07.2016г. В.Д.Г. *** е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.212 ал.4 предл.1 във връзка с ал.1 от НК-за това,че на *** в *** чрез използване на неистински документи-пълномощно с рег.№ *** и рег.№ *** от *** с упълномощител Й. Г. П. с ЕГН ********** и упълномощен В.Д.Г.;декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от името на Й. Г. П. от ***;декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Й. Г. П. от *** и документ с невярно съдържание-нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № ***,том **,рег.№ ***,дело № *** от **** е получил без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери-пари в размер на 123750 лева,с намерение да ги присвои.

С Определение от 29.07.2016г. по ЧНД № 193/2016г. по описа на Каварненски Районен съд е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на В.Д.Г. ЕГН **********,роден на ***г***,българин,с българско гражданство,с адрес ***,осъждан ,обвиняем по досъдебно производство №8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич.

         С Постановление за привличане на лице в качеството на обвиняем от 25.11.2016г. на В.Д.Г. ЕГН **********,роден на ***г***,българин,с българско гражданство,с адрес ***,осъждан ,обвиняем по досъдебно производство №8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич е повдигнато обвинение за извършване на престъпление от общ характер,а именно:

1.За това,че на *** в *** като извършител,в съучастие с подбудителя и помагача Н.С.С. съзнателно се е ползвал пред Нотариус *** с рег.№ *** на Нотариалната камара с район на действие Районен съд гр.Каварна от неистински частен документ: Пълномощно с рег.№ *** и рег.№ *** от *** с упълномощител Й. Г. П. с ЕГН ********** и упълномощен В.Д.Г. да продаде поземлен имот-Нива с площ от 75000 кв.м. с идентификатор-*** по кадастралната карта на землището на с.***,общ.Каварна,като от него за самото му съставяне не може да му се търси наказателна отговорност-престъпление по чл.316 във връзка с чл.309 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК;

2.За това, че на *** в *** като извършител,в съучастие с подбудителя и помагача Н.С.С.-с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Т.Х.Г. от ***,че е пълномощник в кръга на неговото пълномощие и е упълномощен с Пълномощно с рег.№ ***и рег.№ *** от *** с упълномощител Й. Г. П. с ЕГН ********** и упълномощен В.Д.Г. да продаде поземлен имот-Нива с площ от 75000 кв.м. с идентификатор-*** по кадастралната карта на землището на с.***,общ.Каварна и че е първи братовчед на бащата на продавача Й. Г. П. и с това и е причинил имотна вреда в особено големи размери-123750 лева и деянието представлява особено тежък случай-престъпление по чл.211 вр. с чл.210 ал.1 т.3 във връзка с чл.209 ал.1 във връзка с чл.20 ал.1 т.3 и 4 от НК.

В производството по чл.65 от НПК важат изцяло  общите правила на НПК.Законът предоставя на обвиняемия възможност по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение и в този смисъл внесеното искане от обвиняемия В.Д.Г. е допустимо.

В настоящото производство съдът следва да провери законността на задържането,основанията за налагане на мярката за неотклонение и наличието на нови обстоятелства,които да предполагат нейната промяна в по-лека.

Видно от приложеното в цялост ДП № 8/2014г. по описа на ОСлО при ОП Добрич и от събраните до момента доказателства съдът приема,че се касае за обосновано предположение за извършено тежко умишлено престъпление/по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.211 вр. с чл.210 ал.1 т.3 във връзка с чл.209 ал.1 във връзка с чл.20 ал.1 т.3 и 4 от НК/,за което в НК е предвидено наказание „лишаване от свобода” от 3 до 10 години. От събраните по делото гласни доказателства/обяснения на обвиняеми,свидетелски показания/ явяващи се взаимнодопълващи се и непротиворечиви, протоколи за разпознаване на лица,сведения от предприятията,предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги,комплексна съдебна графическа и портретна експертиза и копия от документи,кореспондиращи със събраните по делото гласни доказателства може да се направи обосновано предположение,че обвиняемият В.Д. е извършил престъплението за което е обвинен.

         Съвкупния анализ на изброения доказателствен материал,обосновават категоричния извод за участие на обвиняемия в инкриминираното му престъпно деяние.По конкретно от показанията на свидетеля Х.И. и св.Т.И. се установява,че те за първи път видели на *** в кантората на Нотариус *** представителя на собственика на земята.Представителя се казвал В.Г..Г. представил пълномощно.В.Г. заявил пред нотариус ***,че иска парите от св.И. и дъщеря му св.И.а,да му платят в брой 30 000 лева,а останалите 93 750 лева по банков път да бъдат преведени на негово име,по банковата му сметка,открита в „****“.По делото е приета с протокол за доброволно предаване „Разписка“,с която св.Т.И. предава на В.Д.Г.,в качеството му на пълномощник на Й. Г. П. сумата от 30 000 лева за продажбата на поземлен имот с идентификатор *** в землището на с.***,общ.Каварна-нива с площ 75 000 кв.м.Свидетеля Л.З.И. разпознава пълномощника по сделката,явил се пред нотариус ***,който се казва В.Г..Във връзка с разследването по досъдебното производство е разкрита банкова тайна от РС Каварна по отношение банковата сметка на В.Д.Г.  с ЕГН ********** в „****“.На ***,видно от получените разпечатки по банковата сметка В.Г. е получил от Т.Х. И.а сумата от 93 750 лева,с основание „Покупка на земеделска земя“.Още същия ден В.Г. е изтеглил от банковата си сметка сумата от 73 750 лева.На 02.01.2014г. е изтеглил сумата от 9 000 лева.От заключението на вещото лице по назначената и изготвена комплексна графическа и портретна експертиза по отношение на представените документи във връзка с изповядване на покупко-продажбата на *** пред нотариус *** се установява,че Пълномощно,нотариално заверено с рег.№ *** и *** от *** на нотариус ***,подписа на упълномощител и изписани три имена „Й. Г. П.“  не са изпълнени от Й. Г. П.  с ЕГН **********.Не са изпълнени от Й. Г. П. с ЕГН ********** и декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от името на Й. Г. П. от ***;декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Й. Г. П. от ***

Наличието на обвинение за  извършено тежко престъпление,както и вероятността обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление са обосновани от обремененото  съдебно минало на обвиняемия,както и от това,че същият е безработен и няма доходи,от които да води законосъобразен начин на живот. В контекста на този факт за предходно осъждане,съдът  намира,че по отношение на обвиняемия В.Д.Г. е налице съществен риск от повторяемост на престъпната му дейност,което обосновава висока степен на обществена опасност на дееца и деянието и е наложило прилагане по отношение на него  на най-тежката мярка за неотклонение.Този извод се подкрепя и от липсата на доказателства за влошено здравословно състояние на обвиняемия и данни същият да има семейно положение,което да налага извод,че задържането му ще препятства възможността за екзистенциална  грижа по отношение на членове на неговото семейство,имайки предвид,че същият е безработен.

 Опасността от извършване на престъпление е обективирана от  съдържащите се по делото  данни за предходна престъпна дейност на обвиняемия В.Д.Г..От приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия В.Д.Г. е видно,че същият е осъждан два пъти за престъпления по чл.209 ал.1 от НК-с Присъда № 61/20.02.2013г. по нохд № 5978/2011г. на РС гр.Варна,влязла в сила на 05.08.2013г.,на лишаване от свобода за срок от 1г. и 6м.,като на осн.чл.66 ал.1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание за срок от три години и Присъда № 250/22.06.2015г. по нохд № 976/2014г. на РС гр.Варна,влязла в сила на 08.07.2015г. на лишаване от свобода за срок от две години,като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 4г.Видно от справката за съдимост  деянието за което е повдигнато обвинение на В.Д.Г. по ДП № 8/2014г. по описа на ОСлО при ОП гр.Добрич е извършено в изпитателния срок на наложеното с влязла в сила на 05.08.2013г. Присъда № 61/20.02.2013г. по НОХД № 5978/2011г. на РС гр.Варна наказание-„лишаване от свобода“ за срок от 1г. и 6м.,като на осн.чл.66 ал.1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.Всичко това указва наличието на реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да се укрие.С оглед изложеното и след преценка на всички обстоятелства свързани със законността на задържането намира,че не са налице основания за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Изразената от обвиняемия готовност да съдейства на разследващите органи за разкриване на обективната истина не може да послужи като основание за изменение на наложената мярка за неотклонение с Определение от 29.07.2016г. по ЧНД № 193/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.В случай,че обвиняемият желае да съдейства на разследващите органи,последните чрез съответните процесуални способи предвидени в НПК биха приобщили към доказателствения материал по делото,както показанията на свидетелите за които споменава в молбата си с правно основание чл.65 ал.1 от НПК обвиняемия,така и аудиозаписа.

С оглед посочените по-горе съображения според съда е законосъобразно и целесъобразно мярката за неотклонение „Задържане под стража” взета на обвиняемия да остане непроменена.

Водим от горното и на основание чл.65 ал.4  от НПК,съдът

 

                                 О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НАПРАВЕНОТО ИСКАНЕ от В.Д.Г. ЕГН **********,роден на ***г***,българин,с българско гражданство,с адрес ***,осъждан ,обвиняем по досъдебно производство №8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич,за промяна на взетата спрямо него  мярка за неотклонение „Задържане под стража”,наложена с Определение от 29.07.2016г. по ЧНД № 193/2016г.по описа на Каварненски Районен съд.

ПОТВЪРЖДАВА ВЗЕТАТА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” на В.Д.Г. ЕГН ********** обвиняем по досъдебно производство №8/2014г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич с Определение от 29.07.2016г. по ЧНД № 193/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3/три/ дневен срок от днес пред Добрички Окръжен съд,като при евентуална частна жалба или протест насрочва разглеждане на делото пред ДОС на 20.03.2017г. от 13.30ч.

За непроменената мярка следва да се уведоми Началника на ОЗ”Следствен арест” гр.Добрич.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: