Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 12.04.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

            При секретаря А.М. и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Бонка Костадинова-Белчева,разгледа докладваното от съдията ЧНД №83/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл.156, 157 и чл.159 от ЗЗ, образувано по отношение на И.И.В. ЕГН ********** с адрес ***.

            Постъпило е предложение от Каварненска районна прокуратура за настаняване на задължително лечение на И.И.В. ЕГН ********** с адрес ***.Повод за предложението е подадена до Районна прокуратура гр.Каварна жалба от Т.В. *** ,с която се търси съдействие за задължгително настаняване и лечение на съпругата му-И.И.В.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Представителят на Районна прокуратура Каварна намира,че са налице данни за наличие на заболяване по смисъла на чл.146 от Закона за здравето,следствие на което поради това си състояние И.В. може да извърши общественоопасно деяние,като представлява опасност за околните и застрашава и самата нея.

            В съдебно заседание представителят на КРП поддържа искането за задължително лечение по принудителен ред в психиатрично заведение.

            Назначеният служебен защитник на лицето, чието настаняване се иска поддържа предложението на КРП и счита, че са налице условията за задължително лечение.

            Освидетелствуваната И.И.В. счита,че има нужда от лечение,изразява формално съгласие за провеждане на лечение и такова е започнато.

            Съдът,като прецени събраните по делото доказателствени материали,приема за установено следното:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

По време на експертното изследване в стационарни условия И.В. е в непроменено психично състояние-с нестабилна емоционалност,с липсващо съзнание за болест и респ. критичност към състоянието си.Заболяването е с неблагоприятно протичане,с възбудно-параноидна симптоматика,отразяваща се значително върху социалното и представяне.С поведението си В. представлява опасност както за собственото си здраве и живот,така и за здравето и живота на околните.

            Тези факти съдът прие за установени по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали-показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетел-Т.В.В.,заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както и въз основа на непосредственото възприятие от страна на съдебния състав от освидетелствуваната при нейното изслушване в съдебно заседание.

            С оглед на горните данни вещото лице изразява становище,че И.И.В. ЕГН ********** с адрес *** страда от Параноидна шизофрения.Параноиден синдром.Промяна на личността.Към настоящия момент е налице обострено състояние,свързано с абсолютно загубен самоконтрол,риесково психотично мотивирано поведение,представляващо пряка и непосредствена заплаха както за здравето на околните,така и за собственото и здраве.

            Съдът кредитира заключението на съдебно-психиатричната експертиза,както в писмената му част,така и в становището на експерта при разпита му в съдебно заседание.Заключението на експерта за наличието на психично заболяване на освидетелствуваната,за липсата на критичност у нея за болестта и,както и за неспособността и да изразява информирано съгласие за лечението си е потвърдено освен от събраните по делото доказателства и от поведението на освидетелствуваиата в съдебно заседание.

            При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваната И.В.В..Освидетелствуваната страда от Параноидна шизофрения,промяна на личността Поведението и е свързано с риск от обществено-опасни прояви.С поведението си представлява опасност главно за собственото си здраве,но и за здравето на околните.Не желае да се лекува доброволно-формално приема да се лекува,но поради пълна липса на критичност към заболяването си,понастоящем не осъзнава необходимостта от лечение.

За да бъде осигурено такова медицинско наблюдение,необходимото поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваната,дори и при възможност за подкрепа в общността,съдът намира,че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.И.В. при стационарна форма в ДПБ-Карвуна.Срокът за който следва да бъде прилагано лечението,следва да е 3/три/месеца.При определяне продължителността на задължителното лечение в психиатрично заведение Съдът се съобрази със становището на вещото лице с оглед на това,че осв.И.В.,започнала да приема медикаменти,макар и немотивирано,като необходимото лечение би могло да се проведе по-добре в психиатрично заведение.С оглед неспособността на освидетелствуваната да изразява информирано съгласие по въпроси свързани с лечението,такова би могла да дава представител на Общинска служба „Здравеопазване” гр.Балчик…………………………………………………………………………………………………………..

            Разноските по делото в размер на 139,80/сто тридесет и девет лева и осемдесет стотинки/лева,следва да останат в тежест на Държавата.

            Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И :

 

 

            НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И.И.В. ЕГН ********** с адрес ***,за срок от 3/три/ месеца,при стационарна форма на лечение.

            На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ да бъде уведомена Общинска служба „Здравеопазване” гр.Балчик,която следва да определи лице,което да изразява информирано съгласие за  лечението на И.И.В..

            Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: