П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 24.03.2017 година

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март  през двехиляди и  седемнадесета  година в състав:

 

                                                                Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

и при участието на секретаря:  А.М.

сложи на разглеждане ЧНД  99 по описа за 2017 година

докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 15.00  часа се явиха:

 

Стела Костадинова Славова  – Старши разследващ полицай при Районно управление   гр.Каварна.

Обвиняемят Е.Н.Д.  редовно призован,   явява се и се представлява от адв.Мима Василева от АК гр.Добрич, редовно упълномощена с пълномощно приложено по ДП №43/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна.

         СЪДЪТ докладва: Постъпило е искане  от Стела Славова  – Старши  разследващ полицай  при Районно управление  гр. Каварна по реда на  чл. 222 от НПК за разпит пред съдия на обвиняемия  Е.Н.Д., ЕГН:**********, адрес ***,  по ДП № 43/2017 г. по описа на  Районно управление гр. Каварна за извършено престъпление по чл.167, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1  от  НК.

С Постановление от 24.03.2017 г. същият   е привлечен  в качеството на обвиняем   за извършеното от  него  престъпление.

         СЪДЪТ намира направеното искане за разпит на обвиняемия   за основателно на основание чл.222 от НПК с оглед на изложеното, че показанията му  са от изключително значение за разкриване на обективната истина и е необходимо да бъдат закрепени към доказателствения материал по делото.

Така мотивиран

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е  Л И:

ДОПУСКА извършването на разпита  на обвиняемия  Е.Н.Д. пред съдия от Каварненски районен съд.

         СЪДЪТ снема самоличността на обвияемия Е.Н.Д., ЕГН:**********, адрес ***,  български гражданин, средно специално образование, женен, работник в озеленяване при Община Каварна, неосъждан.

         СЪДЪТ запознава обвиняемият с правата му по чл.55, ал.1 от НПК: да научи за какво престъпление е привлечен в това му качество и въз основа на какви доказателства;   да  дава или да откаже да дава обяснения по обвинението;  да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални-разузнавателни средства и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство;  да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен;  да обжалва актовете, които накърняват неговите право и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право защитникът му участва при извършване на действия  при разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право.

СЪДЪТ запознава обвиняемият  с разпоредбата на чл.115, ал.4 от НПК, че може да откаже да дава обяснения.

СЪДЪТ запозна обвиняемият с  разпоредбата на чл.91, ал.1 и ал.2 и чл.93 от НПК,  че може да упълномощи като защитник лице,  което упражнява адвокатска професия, както и че  защитник може да му бъде съпруг,  възходящ или низходящ роднина.

СЪДЪТ установи,  че  съгласно  разпоредбата на чл.97, ал.2 от НПК органа на ДП е разяснил на обвиняемия,   че има право на защитник  и му е осигурил възможност незабавно да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия  по разследването  и други процесуални действия с участието на обвиняемия, докато не изпълни това свое задължения.

СЪДЪТ на основание чл.279, ,  ал.1 от НПК разясни на обвиняемия последиците от разпита пред съдия, а именно:  обясненията на обвиняемия дадени по същото дело на ДП пред съдия или пред друг състав на съда се прочитат, когато: 1.лицето е починало и на делото е дадено ход по отношение на другите подсъдимият; 2. делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия; 3.между обясненията дадени в ДП  и на съдебното следствие  има съществено противоречие;  4. подсъдимият отказва да даде обяснения или твърди, че не си спомня нищо.

ОБВИНЯЕМИЯТ   -  Запознах съм с правата си по чл.55 от НПК, Запознат съм, че на основание чл.97 от НПК имам право на адвокатска защита.  Аз съм си ангажирал защитник. Запознат с  разпоредбата на чл.115, ал.4 от НПК, че мога  да откажа да давам обяснения. Запознат съм с чл.279, ал.-1 от НПК, относно последиците  които произтичат от  разпита пред съдия.

РАЗПИТЪТ се провежда от  Стела Славова   – Старши разследващ полицай при Районно управление  гр.Каварна.

ВЪПРОС –  С предявеното Ви постановление от 24.03.2017 г. разбирате ли така повдигнатото Ви  обвинение?

ОТГОВОР –  Да разбирам  обвинението. В момента отказвам да давам обяснения.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви  в съдебно заседание в два еднообразни екземпляра, единият от които се предаде на водещият разследването -  ст.разследващ полицай  Стела Славова.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.30 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 24.03.2017 г.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                     

                                                                  СЕКРЕТАР: