О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на четиринадесети декември през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 464/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано въз основа на искова молба подадена от Н.Г.Г., действащ със съгласието на майка си Г.Д.Ч.-С., срещу Г.Н.Г., с която е предявен иск с правно основание чл.127а, ал.2 от СК.

С писмена молба вх. № 4257/10.12.2018 г., ищецът е заявил, че оттегля подадената искова молба поради извънсъдебно разрешаване на спора и е поискал производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявеното оттегляне на иска и на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 464/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх. № 2156/15.06.2018 г. от Н.Г.Г. с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си Г.Д.Ч.-С., двамата с адрес ***, срещу Г.Н.Г. с ЕГН **********, с адрес ***, за издаване на разрешение заместващо съгласието на родител, за напускане на страната. 

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………